$color#FF6800 25 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 50 color#FF6800 x = 0$


Bạn đang xem: 25x2

$color#FF6800 25 color#FF6800 x left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) = 0$
$color#FF6800 25 color#FF6800 x left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) = color#FF6800 0 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = color#FF6800 0 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = color#FF6800 0 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 0 \ color#FF6800 x = color#FF6800 2 endarray$
$color#FF6800 25 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 50 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$ $ Hãy biến đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x - 1 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 1 \ color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 1 \ x = 1 - 1 endarray$
$eginarray l x = 2 \ x = color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 endarray$
$color#FF6800 25 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 50 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 50 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 25 color#FF6800 imes color#FF6800 0 $
$D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 50 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 25 imes 0$
$color#FF6800 25 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 50 color#FF6800 x = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu điện thoại tư vấn hai nghiệm của phương trình bậc hai $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta gồm $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 50 25 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac 0 25 $
$alpha + eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 50 25 , alpha eta = dfrac 0 25 $
*

*

*

*Xem thêm: Bác Hồ Tên Thật Của Bác Hồ Là Gì, Tên Thật Của Bác Hồ Là Gì

*