Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng mực phản ứn Al chức năng với H2SO4 loãng, thành phầm thu được muối và giải phóng khí H2. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể dưới đây.

Bạn đang xem: Al tác dụng với h2so4 loãng


2. Điều kiện phản ứng Al công dụng H2SO4 loãng 

Nhiệt độ phòng

Bạn đã xem: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2


3. Triển khai thí nghiệm Nhôm công dụng với axit sunfuric loãng

Cho một ít mẫu Al vào lòng ống nghiệm, thêm 1- 2ml dung dịch axit H2SO4 loãng

Kim loại bị hòa tan, đồng thời gồm bọt khí không màu bay ra

4. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm với hợp chất của nhôm

Câu 1. hỗn hợp H2SO4 loãng tác dụng với chất nào tạo thành khí hiđro?

A. NaOH

B. Al

C. CaO

D. CO2


Câu 2. đặc thù hóa học tập nào chưa hẳn của axit

A. Tính năng với kim loại

B. Công dụng với muối

C. Tính năng với oxit axit

D. Chức năng với oxit bazơ


Câu 3. Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh da trời lam:

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch HCl

D. Hỗn hợp Ca(OH)2


Câu 4. hàng gồm những kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag


Đáp án C

Phương trình bội phản ứng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2


Câu 5. đội chất chức năng với nước cùng với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2.

B. K2O, P2O5, CaO

C. BaO, SO3, P2O5

D. CaO, BaO, Na2O


Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

BaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O


Câu 6. Có thể cần sử dụng hóa chất nào sau đây để minh bạch 3 hóa học rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong số lọ riêng biệt biệt?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. HCl đặc.

D. NH3.


Đáp án B

Trích chủng loại thử với đánh số thứ tự

Cho từng chất rắn vào lọ tác dung cùng với NaOH.

Không tất cả hiện tượng xảy ra là kim lọa Mg.

Chất rắn rã dần, có khí bay ra đó là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn tan dần chính là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O


Câu 7. Dùng m gam Al để khử không còn 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản nghịch ứng chức năng với lượng dư dung dịch NaOH sinh sản 1,344 lít khí (đktc). Cực hiếm của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.


Đáp án C

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3

*
Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban sơ = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam


Câu 8. Kim nhiều loại vừa chức năng với dung dịch HCl vừa chức năng với dung dịch NaOH là:

A. Fe

B. Mg

C. Ca

D. Al


Đáp án D

Al vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tính năng với dung dịch NaOH

Phương trình hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2↑


Câu 9. Để hòa tan hoàn toàn m gam Al buộc phải dùng 200 ml dung dịch chứa NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M. Quý giá của m là

A. 5,4 gam

B. 10,8 gam

C. 2,7 gam

D. 6 gam


Đáp án B

nNaOH = 0,2 mol;

nBa(OH)2 = 0,1 mol

Phương trình hóa học

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,2 ← 0,2 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,2 ← 0,1 mol

=> ∑nAl phản bội ứng = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol => mAl = 0,4.27 = 10,8 gam


Câu 10. Cho 10,8 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch KOH, sau làm phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 7,2 gam. độ đậm đặc mol/lít của dung dịch KOH là

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 2M

D. 1M


Đáp án B

nAl = 0,4 mol

Gọi số mol Al phản nghịch ứng là a mol

Phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

a → a → 3/2a

Khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam => ∆mtăng = mAl – mH2 = 7,2 gam

=> 27x – 3/2a.2 = 7,2 => x = 0,3 mol

Theo phương trình hóa học

nKOH = nAl làm phản ứng = 0,3 mol

=>CMNaOH= 0,3/0,2 = 1,5M


Câu 11. Hỗn hợp X tất cả Na với Al. Mang đến m gam X vào một trong những lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Trường hợp cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của na trong X là (biết những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện)

A. 29,87%.

B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 39,87%.


Đáp án A

Theo bài xích ra khi mang lại m gam X vào nước mãng cầu hết, Al dư. Khi đến m gam X vào NaOH dư, cả hai hóa học hết.

Gọi số mol Na với Al trong tất cả hổn hợp X thứu tự là x với y mol.

Trường hòa hợp 1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x x 1/2x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

x x 3/2x

→ ∑nH2 = 1/2x + 3/2x = 2x.

Trường vừa lòng 2:

2Na + 2H2O (x) → 2NaOH + H2

x x 1/2x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

y 3/2y

→ nkhí = 0,5x + 1,5y

Có thể tích những khí đo ở cùng điều kiện, vì vậy tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol

2x/(0,5x + 1,5y) = V/1,5V = 1/1,75

=> y = 2x => %mNa = 23x/(23x + 27y).100 = 23x/(23x + 27.2x).100 = 29,87%


Câu 12. Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng sức nóng nhôm). Sản phẩn sau bội nghịch ứng chức năng với lượng dư dung dịch NaOH tạo nên 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A.1,755

B. 2,160

C.1,080

D.0,540


Đáp án B

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl thuở đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam


Câu 13. Cho 10,8 gam bột nhôm tính năng với 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được V lít khí hiđro (đktc). Quý hiếm của V là

A. 1,344 lít.

B. 0,672 lít.

C. 0,448 lít.

D. 6,72 lít.

Xem thêm: Tổ Hợp Chỉnh Hợp Xác Suất - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Và Bài Tập Áp Dụng


Đáp án A

nAl = 10,8/ 27 = 0,4 mol

nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Phương trình phản nghịch ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,4 0,4

Sau phản nghịch ứng Al dư, NaOH hết

nNaOH = 0,04 mol → nH2 = 0,06 mol

VH2 = 0,06.22,4 = 1,344


Câu hỏi bài xích tập trường đoản cú luận

Bài tập 1: Để hòa tan hoàn toàn m gam Al nên dùng 100 ml dung dịch cất KOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M. Quý hiếm của m là

Đáp án chỉ dẫn giải bỏ ra tiết 

nNaOH = 0,1mol;

nBa(OH)2= 0,05 mol

Phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2NaKO2 + 3H2↑

0,1 ← 0,1 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,1 ← 0,05 mol

=> ∑nAl bội phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol => mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

Bài tập 2: Trộn 5,4 gam nhôm cùng với 4,8 gam Fe2O3 rồi thực hiện nhiệt nhôm không có không khí sau phản ứng thu m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

Đáp án lí giải giải đưa ra tiết 

Bảo toàn khối lượng:

mhh trước làm phản ứng = mhh sau phản nghịch ứng = 5,4 + 4,8= 10,2 gam

Bài tập 3: Đốt lạnh một lếu láo hợp có Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp NaOH 1M ra đời 3,36 lít H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

Vì X tác dụng với NaOH tạo nên 0,15 mol H2 => Al dư

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Vì nH2 = 0,15 => nAl dư = nH2 = 0,1 mol

nFe2O3 = 0,1 => nAl (1) = 0,2 mol

=> tổng thể mol Al cần sử dụng là:

Theo bảo toàn nhân tố (để ý tỉ lệ thành phần Na:Al vào NaAlO2 là 1:1)

=> nNa+ = 0,3 mol => V = 300 ml

——————————-

Mời những bạn tham khảo thêm một số tư liệu liên quan

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất có ích Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề vật Lí 9, lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. đầy đủ hành vi coppy đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (inthepasttoys.net)