Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất phệ X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat với 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo tương xứng của X
Bạn đang xem: Alanin không tác dụng với

Đốt cháy hoàn toàn x mol các thành phần hỗn hợp E bao gồm CH4, C2H4, C3H6 với C2H2, nhận được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Khía cạnh khác, cho 6,192 gam E phản nghịch ứng được với tối đa 0,168 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của x là


Cho 100 ml dung dịch E bao gồm HCl 0,75M, HNO3 0,15M với H2SO4 0,3M công dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M chiếm được kết tủa và dung dịch T. Mang lại từ từ đến hết dung dịch T vào 100 ml hỗn hợp K2CO3 0,32M và NaOH 0,3M, chiếm được x gam kết tủa. Giá trị của x là


Đốt cháy trọn vẹn cacbohiđrat X, yêu cầu vừa đủ 5,6 lít O2 (đktc). Thành phầm cháy thu được hấp thụ trọn vẹn vào 150 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho láo hợp bao gồm KHCO3 cùng Na2CO3 (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 1) vào trong bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa cùng dung dịch X, sau đó cho khoan thai dung dịch HCl vào bình đến khi không còn khí bay ra thì số mol HCl phản nghịch ứng là 0,28 mol. Mặt khác, toàn thể X tác dụng với về tối đa dung dịch đựng 0,16 mol Ca(OH)2, nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là


Ở đk thường, tiến hành thí nghiệm cùng với khí X như sau: hấp thụ đầy khí X vào bình thủy tinh rồi che bình bằng nắp cao su. Cần sử dụng ống thủy tinh trong vuốt nhọn đầu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh trong qua nắp cao su rồi gắn thêm bình thủy tinh trong lên giá chỉ như hình vẽ:

*

Cho tuyên bố sau:

(a) Khí X hoàn toàn có thể là HCl hoặc NH3.

(b) nghiên cứu trên để minh chứng tính tan xuất sắc của HCl vào nước.

(c) Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất vào bình cao hơn nữa áp suất ko khí.

(d) Trong thử nghiệm trên, nếu nạm thuốc test phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước vào bình sẽ có màu xanh.

(e) Khí X có thể là metylamin hoặc etylamin.

(g) So với điều kiện thường, khí X tung trong nước xuất sắc hơn ở điều kiện 60°C cùng 1 amt.

(h) có thể thay nước chứa chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là


Câu 11:


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) mang đến dung dịch cất 1 mol KHSO4 vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) đến Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1).

(d) mang lại bột Cu dư vào hỗn hợp FeCl3.

(e) Cho các thành phần hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

(g) Cho tất cả hổn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối bột là


Câu 12:


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất X, nhận được kết tủa màu sắc xanh. Hóa học X


Câu 13:


Cho bội nghịch ứng sau:

(a) Q + 4NaOH → X + Y + Z + T + H2O

(b) X + dung dịch AgNO3/NH3 → (NH4)2CO3 + ...

(c) 2Y + H2SO4 loãng → 2Y1 + Na2SO4.

(d) Z + H2SO4 loãng → Z1 + Na2SO4

(e) 2CH2=CH2 + O2 → 2T (xúc tác PdCl2, CuCl2).

(g) 2Z1 + O2 → 4CO2 + 2H2O

Biết MQ


Câu 14:


Cho tất cả hổn hợp chứa a mol sắt kẽm kim loại X với a mol kim loại Y vào nước dư thu được dd Z. Triển khai các phân tách sau:

+ TN1: cho dung dịch cất 2a mol HCl vào dung dịch Z, nhận được n1 mol kết tủa.

+ TN2: cho dung dịch đựng 1,5a mol H2SO4 vào dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.

+ TN3: đến dung dịch đựng 0,5a mol HCl và a mol H2SO4 vào hỗn hợp Z, thu được n3 mol kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và n2 3 1. Hai kim loại X, Y lần lượt là


Câu 15:


Hỗn hòa hợp E bao gồm este đơn chức X và este hai chức Y phần nhiều mạch hở. Mang đến 14,82 gam E tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,165 mol KOH chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối cùng 7,17 gam hỗn hợp Z gồm các ancol hồ hết no, đối kháng chức. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 0,048 mol E buộc phải vừa đủ 0,324 mol O2, thu được 3,888 gam H2O. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỏi bài


Xem thêm: Tính Tổng Các Bình Phương Của 5 Số Tự Nhiên Liên Tiếp, Tổng Bình Phương Của Hai Số Liên Tiếp Là Gì

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam