Đề bài

Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2  = - 4.10-8 C đặt giải pháp nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Tại các điểm đó tất cả điện ngôi trường không?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k Q ight over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )


Lời giải bỏ ra tiết

- Điện tích điểm q1 = 3.10-8 C đặt ở điểm A, q2  = - 4.10-8 C để ở điểm B, AB = 10cm.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 21 lý 11

- hotline C là điểm mà trên đó cường độ điện trường bằng không.

- Gọi (overrightarrowE_1C) và (overrightarrowE_2C) là cường độ điện trường của q1 và q2 tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

(overrightarrow E_C = overrightarrow E_1C + overrightarrow E_2C = 0 Rightarrow overrightarrow E_1C = - overrightarrow E_2C )

=> nhị vecto này thuộc phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + nhì vecto cùng phương, tức là điểm C nên nằm trê tuyến phố thẳng AB.

 + nhì vectơ này đề nghị ngược chiều, có nghĩa là C cần nằm xung quanh đoạn AB.

 + nhì vectơ này có cùng độ lớn, có nghĩa là điểm C ngay sát A hơn B do |q1| 2|.

Xem thêm: Mục Tiêu, Tính Chất Và Ý Nghĩa Phong Trào Cần Vương Là Gì? Ý Nghĩa Của Phong Trào Cần Vương

Ta có hình vẽ:

*

Đặt AC = x, ta có :

(eqalign và E_1C = E_2C Leftrightarrow k q_1 ight over x^2 = k q_2 ight over left( AB + x ight)^2cr& Rightarrow left( AB + x ight)^2 over x^2 = left )

- dường như còn phải kể đến các điểm nằm vô cùng xa q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện trường cũng bởi không, tức là không gồm điện trường.