Bài 1. So sánh chất khủng và este về yếu tắc nguyên tố, đặc điểm cấu trúc phân tử và đặc thù hóa học.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 18 sgk hóa 12

Hướng dẫn:

Chất béoEste
Thành phần nguyên tốChứa C, H, O
Đặc điểm cấu trúc phân tửLà hợp chất este
Trieste của glixerol với axit béoLà este của ancol với axit
Tính hóa học hóa họcPhản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit
Phản ứng xà phòng hóa

Bài 2. Khi đun tất cả hổn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) hoàn toàn có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của những chất này.

Có thể nhận được 6 trieste.

*

Bài 3. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este nhận được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.

Este rất có thể có công thức kết cấu nào sau đây?

Đáp án B.

Bài 4. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức thu được tiện thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm cách làm phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH khi đến phản ứng trọn vẹn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Kiếm tìm công thức cấu trúc và tên thường gọi của A.

Giải bài xích 4:

a) vị A là este no, đối chọi chức nên có công thức phân tử là Cn­H2nO2.

Ta tất cả : nA = nO2 = 3,2/32 =0,1 (mol)

⇒ MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

⇒ cách làm phân tử của A là C3H6O2.

b) nRCOONa = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 5. Khi thủy phân a gam một este X chiếm được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.


Quảng cáo


Tính quý giá của a, m. Viết công thức kết cấu có thể có của X.

Giải bài 5:

nC3H5(OH)3 = 0,01 (mol) ;

nC17H33COONa= 0,02 (mol).(mol) ⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam).

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 ; nX = nglixerol = 0,01 mol

⇒ a = 0,01.882 = 8,82 (gam).

Bài 6. Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đối chọi chức, mạch hở X với 100ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat.

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Đáp án C

Hướng dẫn giải cụ thể bài 6


Quảng cáo


Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

nRCOOR1 = 0,1 mol.

MRCOOR1 = 8,8/0,1 = 88

MR1OH = 4,6/0,1 = 46

Có R1 + 44 + R = 88.

R1 + 17 = 46.

=> R1 = 29, R2 = 15.

=> R1 = C2H5.

=> R2 = CH3.

Công thức kết cấu là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đối chọi chức X chiếm được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Bí quyết phân tử của X là :

A. C2H4O2 B. C3H6O2.

C. C4H8O2. D. C5H8O2.

Đáp án B.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Chóp, Cách Tính Thể Tích Hình Chóp

Giải chi tiết bài 7:

mC = 3,36 / 22,4 . 12 = 1,8(g)

mH = 2,7 / 18 . 2 = 0,3(g)

mO = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g)

CT: CxHyOz

x : y : z = 1,8/12 : 0,3/1 : 1,6/16 = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n bởi vì este đơn chức có 2 oxi đề xuất n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 Trang 18 Hóa: 0,4 gam hỗn hợp X tất cả axit axetic với etyl axetat công dụng vừa đủ với 150 gam hỗn hợp Natri hiđroxit 4% . Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp bằng.