Câu 1: Nung m gam bột sắt trong ôxi chiếm được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp X bằng HNO3 dư, chiếm được 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Bài tập bảo toàn e

*

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3 nhận được V lít hỗn hợp khí X có NO cùng NO2 (đktc) cùng dung dịch Y ( chỉ cất 2 muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Quý hiếm V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: cho m gam Al tan hoàn toàn dung dịch HNO3 lạnh dư nhận được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O bao gồm tỉ lệ về số mol tương xứng là 2:1:2. Giá trị m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Câu 4: Để m gam bột sắt xung quanh không khí 1 thời gian thu được 11,8 gam láo hợp các chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan hoàn toàn hỗnhợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Giá trị m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan trọn vẹn 43,2 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả khí NO thu được rước ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành dung dịch HNO3 . V lít khí O2 đktc gia nhập vào quy trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Xem thêm: #99 Mẫu Hình Xăm Ở Tay Nam, 64 Hình Xăm Kín Tay Cho Nam Giới Thêm Mạnh Mẽ

Bài tập trường đoản cú áp dụng

Bài 1:Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 phản bội ứng hoàn toản thu được 1,792 lít khí X (đktc) có N2 với NO2 có tỉ khối hơi so cùng với He bởi 9,25. Mật độ mol của HNO3 trong hỗn hợp đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1,08 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, sản phẩm ứng nhận được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 , nhận được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (gồm NO và NO2 ) cùng dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Quý hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam hỗn hợp X có Fe cùng S trong bình kín không có không khí, sau một thời gian được chất rắn Y. Hòa hợp hết Y trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét dư thu được hỗn hợp Z cùng V lít khí bay ra(đktc). Mang lại Z chức năng với dung dịch BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan trọn vẹn hỗn đúng theo 7,32 gam gồm 5,4 gam Ag và sót lại là Cu cùng dung dịch HNO3 thu đựơc hỗn hợp khí X bao gồm NO với NO2 có xác suất số mol tương ứng là 2:3. Thể tích các thành phần hỗn hợp khí X ở đktc là: