Học cách chuyển từ câu chủ động (Active voice) sang câu tiêu cực (Passive voice) thật thuận tiện bạn tất cả tin không? kim chỉ nan không rắc rối, cực nhọc nhớ mà còn khiến cho giải quyết cực kỳ nhanh những dạng bài tập liên quan đến câu bị động. Sau đây shop chúng tôi xin trình làng đến cho chính mình những bài tập câu bị động có kèm giải đáp đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Bạn đã xem: bài tập câu bị đông trong giờ anh lớp 9


*

Tổng hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong các câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should bởi your homework.

➔___________________________________.

3. Phái nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had lớn postpone the meeting because the quái vật was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao đến nghĩa không nuốm đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother khổng lồ buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

Exercise 4: Chia các động trường đoản cú sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật đề xuất không thể ngơi nghỉ dạng chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ vật nên không thể ở dạng dữ thế chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had khổng lồ postpone because the boss was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want khổng lồ be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day buộc phải chia tiêu cực ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month bắt buộc chia câu tiêu cực ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight cần chia câu bị động ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet cần chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… bắt buộc chia câu tiêu cực ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago nên chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Gia Tốc Rơi Tự Do Của Các Vật Lí 10 Bài 4: Sự Rơi Tự Do, Môn Vật Lí Lớp 10

(dấu hiệu: yesterday đề nghị chia câu bị động ở thì thừa khứ)

Thực hành những dạng bài xích tập về câu tiêu cực trong tiếng anh rất cần thiết cho học sinh để có công dụng cao trong các bài kiểm tra.