*

Trang nhà » GIẢI BÀI TẬP HÓA 12 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 7: Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của cacbohiđrat


Bài 7: Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của cacbohiđrat

Bài 1 (trang 36 SGK Hóa 12):

Để phân biệt dung dịch glucozơ, hỗn hợp saccarozơ cùng andehit axetic có thể dùng chất nào trong các các chất dưới đây làm dung dịch thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 bài 7

B. Nước brom cùng NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Lời giải:

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

*

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H12O6)2Cu + 2H2O

2C22H22O11 + Cu(OH)2 → (C22H22O11)2Cu + 2H2O

*

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 12):

Khi đốt cháy trọn vẹn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và khá nước bao gồm tỉ lệ mối là 1:1. Chất này rất có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các hóa học dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Lời giải:

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: nCO2= nH2O → hợp hóa học đó cần là cacbohidrat

Mà hóa học này rất có thể lên men rượu → hóa học đó đề nghị là gluczo

PTHH:

*

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 12):

Trình bày cách thức hóa học phân biệt các dung dịch riêng lẻ trong từng nhóm hóa học sau:

a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ nước tinh bột.

Lời giải:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt những nhóm chất sau trong dung dịch

a. Glucozo, glixerol, andehit axetic.

*

PTHH:

*

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

*

PTHH:

*

Khi nấu nóng saccarozo trong môi trường xung quanh axit, saccarozo có khả năng sẽ bị thủy chia thành glucozo

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

*

PTHH:

*

Bài 4 (trang 37 SGK Hóa 12):

Từ một tấn bột sắn cất 20% tạp chất trơ, rất có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu công suất của quá trình sản xuất là 75%

Lời giải:

Khối lượng tinh bột trong một tấn bột sắn gồm chứa 20% tạp chất trơ là :

m = 1 . 80 / 100 = 0,8 (tấn)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

n(C6H10O5)n = 0,8 /162n.

Hiệu suất 75% nên khối lượng glucozơ thu được là :

mC6H12O6 = (0,8 . 180n)/162n . 75/ 100=0,67 (tấn)

Bài 5 (trang 37 SGK Hóa 12):

Tính khối lượng glucozơ sản xuất thành khi thủy phân:

a. 1kg bột gạo tất cả 80% tinh bột, sót lại là tạp chất trơ.

b. 1kg mùn cưa có 1/2 xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c. 1kg saccarozơ.

Giả thiết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 37 SGK Hóa 12):

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) với 9,0 gam H2O

a. Kiếm tìm công thức đơn giản dễ dàng nhất của X, X thuộc nhiều loại cacbohiđrat nào đã học?

b. Đung 16,2 gam X trong hỗn hợp axit thu được dung dịch Y. Mang lại Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Trong Hệ Tọa Độ Oxyz 2022

Lời giải:

mc = 12 . 13,44 / 22,4 = 7,2(g)

mH = (2 x 9) / 18 = 1(g)

mO = 16,2 – 7,2 – 1 = 8(g)

Gọi công thức tổng thể CxHyOz.

Lập tỉ lệ:

x: y : z= 7,2/12 : 1/1 : 8/16

x: y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức dễ dàng C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là polisaccarit

*

Khối lượng glucozo là

*

Số mol glucozo là n = 18/180 = 0,1 (mol)

*

Khối lượng của Ag m =0,2.108 = 21,6 (g)

Vì h = 80% nên cân nặng Ag thực tiễn thu được là

m= 21,6.80% =17,28 (g)

Post navigation


GIẢI BÀI TẬP HÓA 12 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 8: Thực hành: Điều chế đặc thù hóa học tập của este và cacbohiđrat⟶