Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Rất có thể dùng thuốc test nào tiếp sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2; B. Hỗn hợp AgNO3 trong NH3;

C. Na kim loại; D. Nước brom.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 25

Giải

Chọn A.

Cho Cu(OH)2/OH- vào những dung dịch phân biệt được glucozơ cùng glixerol: glucozơ với glixerol hài hòa Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lá cây lam (nhóm I), còn formanđehit và etanol không tồn tại hiện tượng gì (nhóm II). Đun nóng những dung dịch đội I cùng nhóm II. Nếu hỗn hợp nào ở đội I xuất hiện kết tủa red color gạch thì sẽ là dung dịch glucozơ, ở đội II là formanđehit.

Bài 3 trang 25 sgk hóa học 12

Cacbohidrat là gì? tất cả mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu khái niệm từng nhiều loại và đem ví dụ minh họa

Giải

-Cacbohidrat là mọi hợp chất hữu cơ tạp chức và thông thường sẽ có công htuwcs tầm thường là Cn(H2O)m

Cacsbohidrat được chia thành 3 đội chính: monasaccarit( glucozo,fructozo); ddissaccarit (sacccarozo, mantozo) và polisaccarit( tinh bột, xenlulozo)

+ Monosaccarit: glucozơ, fructozơ tất cả CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit: saccarozơ và mantozơ bao gồm CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit: xenlulozơ cùng tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.

Khi đốt cháy gluxit chú ý:

+ nO2 = nCO2

+ phụ thuộc tỷ lệ số mol CO2/số mol H2O để tìm loại saccarit.

Bài 4 trang 25 sgk chất hóa học 12

Những phân tích nào chứng minh được kết cấu phân tử của glucozơ?

Giải

Glucozơ tất cả công thức phân tử (C_6H_12O_6). Để xác định cấu tạo của glucozơ, tín đồ ta căn cứ vào dữ kiện thí nghiệm sau:- Glucozơ tất cả phản ứng tráng bạc bẽo và bị oxi hóa vì nước brom sản xuất thành axit gluconic, chứng minh phân tử glucozơ bao gồm nhóm CH=O.- Glucozơ tác dụng với (Culeft( OH ight)_2) cho dung dịch màu xanh da trời lam, chứng minh phân tử glucozơ có không ít nhóm OH ở vị trí kề nhau.- Glucozơ chế tác este cất 5 nơi bắt đầu axit (CH_3COO) chứng tỏ phân tử có 5 nhóm OH- Khử hoàn toàn glucozơ, nhận được hexan, chứng minh có 6 nguyên tử C vào phân tử glucozơ chế tác thành một mạch ko nhánh.

Bài 5 trang 25 sgk hóa học 12

Trình bày cách thức nhận biết các hợp chất trong hỗn hợp của từng dãy dưới đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;

b) Fructozơ, gliixerol, etanol;

c) Glucozơ, fomanđehit, etanoll. Axit axetic.

Xem thêm: Giải Tiếng Việt Lớp 4 Bài 35B Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 4 Vnen

Giải

a)

*

b)

 

*

c) 

*

Bài 6 trang 25 sgk hóa học 12

Để tráng một mẫu gương soi, tín đồ ta bắt buộc đun lạnh dung dịch chưa 36 gam glucoz ơ với lượng vùa dùng dung dịch bạc nitrat vào amoniac. Tính trọng lượng bạc đa sinh ra phụ thuộc vào mặt kính của gương và cân nặng bạc nitrat bắt buộc dùng. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.