Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (88.51 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 10

Bài tập giờ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao: When will

sports day be?

Bản quyền ở trong về upload.123doc.net nghiêm cấm phần đông hành vi xào luộc vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A. Clock B. C ity C. C lass D. C ome2. A. Eraser B. Desk C. House D. S tudent3. A. Xuất hiện B. Close C. Come D. O ld

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Các buổi party B. Swim C. Like D. Play

2. A. Next month B. Tomorrow C. Next week D. Last Sunday3. A. By oto B. By boat C. By motorbike D. By bike4. A. One B. Once C. Twice D. Three times5. A. Comic book B. Story C. Science book D. Film

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ are you looking for? - I am looking for Henry A. What

B. WhereC. WhoD. Why


2. Will they ______ Sports Day? - Yes, they willA. Join

B. Take part inC. Do

D. Practise


(2)

B. Is - doingC. Will - doD. Did - do

4. _______ she take part in the singing contest? - Yes, she willA. Does

B. DidC. WillD. Is

5. When ______ dinner? - Usually at 7 p.mA. Have you

B. You are havingC. Vày you haveD. Will you have

6. Is he going lớn take part in the Sports Day? - No, he __________A. Not

B. Will be not
C. Was notD. Is not

7. Sports Day will be on this weekend. Let’s ______ hard for itA. Practices

B. PracticeC. PractisingD. Practised

8. Out class will play _______ class 5D. Let’s try hard!A. For


(3)

D. Against

Exercise 4: Read & complete the inthepasttoys.net with the words in the box

against Sunday because friends playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1)______. I’m looking forward to lớn this day because I love (2) _______ sports very much. Iam going to play football. Our class will play (3) ______ class 5D. They are a good teambut we will try our best lớn win the match. My (4) _______ join the Sports Day, too. LanAnh is going to lớn play badminton. Manh is going khổng lồ play basketball. We all love sports (5)________ playing sports is very good for health.

Exercise 5: Read the inthepasttoys.net and write the answers

The music festival will be at my school on National Day. Some pupils in my class aregoing to lớn take part in it. Tom và Linda are going khổng lồ play the piano. Nam giới is going lớn play
the guitar. Mai và Mary are going lớn dance hip hop. Tony & Phong are going khổng lồ singsome English songs. We are practising hard for the festival. We hope we will have a goodtime.

1. When will the music festival be?

_________________________________________2. Who is going to play the piano?

_________________________________________3. Who is going khổng lồ play the guitar?

_________________________________________4. What are Tony & Phong going to do?

_________________________________________5. What are Mai and Mary going khổng lồ do?

_________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. We/ going to/ are/ new clothes/ buy

_________________________________________2. Day/ will/ be/ weekend/ Sports/ this/./


(4)

3. Table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going

_________________________________________

-The

end-Đáp án bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. B2. A3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A 2. D 3. B 4. A 5. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C 2. B 3. A 4. C

5. C 6. D 7. B 8. D

Exercise 4: Read & complete the inthepasttoys.net with the words in the box

1. Sunday 2. Playing 3. Against 4. Friends 5. Because

Exercise 5: Read the inthepasttoys.net and write the answers

1. The music festival will be on National Day2. Tom & Linda are going to lớn play the piano
3. Phái mạnh is going to play the guitar

4. They are going khổng lồ sing some English songs5. They are going khổng lồ dance hip hop

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. We are going to buy new clothes2. Sports Day will be this weekend3. Linda is going khổng lồ play table tennis


(5)

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu kim chỉ nan và bài xích tập Chương 1 Nguyên tử - file word bao gồm đáp án với lời giải chi tiết 53 399 2
*
giai bai tap sgk tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 8 199 0
*
giai bai tap sbt tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 10 218 1
*
TÀI LIỆU THAM KHẢO tài chính CHÍNH TRỊ bài KIỂM TRA mẫu mã và một số trong những bài tập mẫu môn kinh tế vĩ mô, tất cả đáp án 32 515 0
*
Tài liệu triết lý và bài bác tập chương 1 nguyên tử tệp tin word tất cả đáp án với lời giải chi tiết 51 336 0
*
Tài liệu lý thuyết và bài xích tập chương 1 nguyên tử tệp tin word gồm đáp án và lời giải cụ thể 51 251 0
*
Tài liệu kim chỉ nan và bài tập chương 1 nguyên tử tệp tin word có đáp án cùng lời giải chi tiết 51 236 0
*
Tài liệu kim chỉ nan và bài xích tập chương 1 nguyên tử tệp tin word tất cả đáp án và lời giải cụ thể 51 169 0
*
TIẾNG ANH 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CÓ ĐÁP ÁN 158 2 1
*
Tải bài tập về những góc trong con đường tròn (Có đáp án) - bài xích tập ôn tập hình học lớp 9 19 134 1
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(11.65 KB - 5 trang) - Tải bài bác tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be? - Ôn tập Unit 10 tiếng Anh lớp 5 gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay


Xem thêm: " Anh Ơi Em Mời Anh Về Thăm Quê Hương Em Hà Tĩnh, Mời Anh Về Hà Tĩnh

×