Thì hiện nay tại tiếp tục nằm trong các các thì cơ bạn dạng của ngữ pháp giờ Anh. Ghi nhớ cấu tạo và phương pháp dùng vẫn không đủ, chúng ta còn đề nghị thực hiện một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau thời điểm làm hoàn thành không biết đúng xuất xắc sai vì dưới phần bài xích tập có ngay câu trả lời đó!

*

Tổng hợp những bài tập về thì bây giờ tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Bí quyết dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

– Thì hiện tại tại tiếp diễn sử dụng với mục đích mô tả hành động, vấn đề đang xẩy ra vào thời gian nói.

– Thì hiện nay tại tiếp diễn dùng nói đến một tình huống mang tính tạm thời.

– Thì lúc này tiếp diễn dùng để làm nói về kinh nghiệm gây xúc cảm khó chịu.

– Thì lúc này tiếp diễn có thể dùng trong thì tương lai gần.

II. Vệt hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp diễn.

Thì bây giờ tiếp diễn thuận lợi nhận biết vào câu. Khi trong câu có một trong những từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay thời gian này).

– Look!

– Be careful!

III. Kết cấu thì hiện tại đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu lấp định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với công ty ngữ là I thì tobe nên được chia là Am.

– Đối với chủ ngữ là You/We/They/Nsố nhiều thì tobe buộc phải chia là Are.

– Đối với chủ ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe cần chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một trong những bài tập về thì hiện tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going to lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a các buổi tiệc nhỏ next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks lớn a new friend.

Exercise 2: chia động trường đoản cú của thì bây giờ tiếp diễn.

1.Be careful! That oto (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house và his father (repair) _____ their old car at the moment.

3. I (do) ____ my test at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers & vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way lớn the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

10. Hanh hao usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: xong câu và phân chia động từ (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: chia động từ thích hợp vào vị trí trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái nhân now with a lưu ý pad in his hand.

Exercise 5: xong đoạn văn sau và phân chia động từ say đắm hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English and Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married khổng lồ Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền các từ vào bảng vào chỗ trống và phân chia động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vì chưng our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị về thì bây giờ tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh từ số ít nên dùng is chứ không cần sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen mặt hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tiếp nối như thì tương lai ngay gần chứ không cần sử dụng tương lai đối kháng vì gồm câu mời phía sau có nghĩa bữa tiệc này chắc chắn là xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đã lạnh dần dần – ý chỉ bây giờ đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi cần chia hiện tại tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kinh nghiệm nhưng bây giờ thì ko đang có tác dụng nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành vi này vẫn diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Ví Dụ Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Của Nước Ta Hiện Nay

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the boss now with a chú ý pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra