Gia sƣ khả năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) để trước ý trả lời : bài xích : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân thời gian mươi nhị phần tám mươi bốn viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài bác 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cùng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c đôi mươi 20 bài xích : (1 điểm) A vào phân số sau, phân số nhỏ xíu : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a đôi mươi 24 b 24 đôi mươi c đôi mươi 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 20 PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài xích : (1 điểm) tra cứu x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài xích : (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài bác : (1 điểm) a) Điền chữ phù hợp vào nơi chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c đồ vật M 6cm Thự c O trang bị D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật p. Hình …………………………………… b) diện tích hình bình hành ABCD là……………… diện tích hình MNPQ …………………………… bài xích 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 125 centimet Chiều rộng lớn rộng hình chữ nhật chiều lâu năm Tính chiều nhiều năm chiều bài bác giải bài : (1 điểm) Hiện bà mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người bài xích giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn gàng thành phân số về tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) vào phân số sau phân số phệ nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ có kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số phù hợp viết vào khu vực chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) bác bỏ Hồ sinh vào năm 1890 bác sinh vào: A cụ kỉ XX B thay kỉ XIX C cầm cố kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) kiếm tìm x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kilogam giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) chị em 27 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi fan ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu vấn đáp đúng: 1) quý hiếm số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) trong phân số sau phân số lớn 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số về tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào địa điểm chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong những số vừa chia hết cho 2, vừa phân tách hết đến 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ thiết bị 1: 10000, đo tren đồ vật 1cm độ lâu năm thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi tất cả hai đường chéo 3dm 6dm diện tích s hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A bao gồm 26 học sinh, lớp 4B bao gồm 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần tự tính: (5 điểm): bài bác 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài xích : kiếm tìm x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: ba 30 tuổi, tuổi tuổi ba Hỏi ba tuổi, tuổi ? bài giải 4/ bài tốn : Lớp 4A gồm 35 học sinh lớp 4B tất cả 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài bác (0,5 điểm) : quý giá số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài xích (0,5 điểm): Số tương thích điền vào khu vực chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: A trong hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC không b/ AB không tuy nhiên song cùng với AD C D bài (0,5 điểm): cho số sau: 20; 30; 50; 90 số phân chia hết mang lại 2, 3, là: A 20 B 30 C 50 D 90 bài bác (0,5 điểm) : có viên bi màu xanh viên bi red color phân số số viên bi blue color so với tổng cộng viên bi là: A 10 B 10 bài (0,5 điểm): vào phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài xích 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số nhỏ bé 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài 2: (1 điểm) - tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài xích 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi 175m, chiều rộng lớn chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật bài giải bài xích (1 điểm) Tổng hai số 500, hiệu hai số 50 Tìm nhị số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) vào hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A tất cả 26 học sinh, lớp 4B gồm 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần...


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 2


Xem thêm: Phát Biểu Khai Giảng Năm Học Mới Của Ubnd, Top 16 Bài Phát Biểu Khai Giảng Năm Học Mới 2021

45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) vào phân số sau phân số to 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số về tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = ... 4/ việc : Lớp 4A gồm 35 học sinh lớp 4B bao gồm 33 học viên tham gia trồng Lớp 4A trồng những lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học viên trồng số nhƣ ? bài bác giải