Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) đặt trước ý trả lời : Bài : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 Bài 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cộng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c 20 20 Bài : (1 điểm) A Trong phân số sau, phân số bé : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a 20 24 b 24 20 c 20 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 20 PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) Bài : (1 điểm) Tìm x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài : (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm Bài : (1 điểm) a) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c vật M 6cm Thự c O vật D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật P Hình …………………………………… b) Diện tích hình bình hành ABCD là……………… Diện tích hình MNPQ …………………………… Bài 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật có nửa chu vi 125 cm Chiều rộng rộng hình chữ nhật chiều dài Tính chiều dài chiều Bài giải Bài : (1 điểm) Hiện mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người Bài giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn thành phân số tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) Trong phân số sau phân số lớn nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ có kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) Bác Hồ sinh năm 1890 Bác sinh vào: A Thế kỉ XX B Thế kỉ XIX C Thế kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) Tìm x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) Mẹ 27 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: 1) Giá trị số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) Trong phân số sau phân số lớn 1: 4 5 A B C D 5 4) Trong phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) Trong số số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ đồ 1: 10000, đo tren đồ 1cm độ dài thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi có hai đường chéo 3dm 6dm diện tích hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) Trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần tự tính: (5 điểm): Bài 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) Bài : Tìm x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: Bố 30 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi bố tuổi, tuổi ? Bài giải 4/ Bài tốn : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? Bài giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: Bài (0,5 điểm) : Giá trị số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 Bài (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B Bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A Trong hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC không b/ AB không song song với AD C D Bài (0,5 điểm): Cho số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết cho 2, 3, là: A 20 B 30 C 50 D 90 Bài (0,5 điểm) : Có viên bi màu xanh viên bi màu đỏ phân số số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là: A 10 B 10 Bài (0,5 điểm): Trong phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Bài 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số bé 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 Bài 2: (1 điểm) - Tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = Bài 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật Bài giải Bài (1 điểm) Tổng hai số 500, hiệu hai số 50 Tìm hai số ... thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) Trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần... 45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) Trong phân số sau phân số lớn 1: 4 5 A B C D 5 4) Trong phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = ... 4/ Bài toán : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? Bài giải