Giải bài tập 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài xích 11 : luyện tập với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Điền dấu thích hợp vào vị trí chấm ( (>,;; & 51 over 7;...;26 over 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad 32 over 7;...;35 over 7 cr & 86 over 10;...;83 over 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad 91 over 2;...;51 over 2 cr} ) 

Phương pháp giải:

Đổi những hỗn số thành phân số rồi so sánh các phân số đó. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) (5dfrac17 = dfrac367;;;;2dfrac67 = dfrac207.) 

nhưng (dfrac367 > m dfrac207)

Vậy : (5dfrac17 > m 2dfrac67).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 11

b) (3dfrac27 = dfrac237;;;;3dfrac57 = dfrac267.) 

mà lại (dfrac237 dfrac112)

Vậy : (9dfrac12 > m 5dfrac12).


Bài 2

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi triển khai phép tính :

a) ( displaystyle 21 over 8 + 13 over 4 = .....) ( displaystyle 32 over 7 + 13 over 7 = .....) 

b) ( displaystyle 51 over 3 - 25 over 6 =.....) ( displaystyle 47 over 9 - 15 over 9 = .....)

c) ( displaystyle 24 over 5 imes 31 over 8 = .....) ( displaystyle 11 over 5:14 over 5 = .....)

Phương pháp giải:

*) Chuyển những hỗn số thành phân số rồi triển khai phép cộng, trừ, nhân, phân chia hai phân số như thông thường.

*) giải pháp chuyển lếu láo số thành phân số :

hoàn toàn có thể viết láo lếu số thành một phân số có:

- Tử số bởi phần tại sao với mẫu số rồi cùng với tử số ở phần phân số.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Về Tệ Nạn Học Đường Có Đáp Án, Please Wait

- mẫu mã số bởi mẫu số tại đoạn phân số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

+) ( displaystyle 21 over 8 + 13 over 4 = 17 over 8 + 7 over 4 = 17 over 8 + 14 over 8 ) ( displaystyle = 31 over 8)

+) ( displaystyle 32 over 7 + 13 over 7 = 23 over 7 + 10 over 7 = 33 over 7)

b)

+) ( displaystyle 51 over 3 - 25 over 6 = 16 over 3 - 17 over 6 = 32 over 6 - 17 over 6) ( displaystyle = 15 over 6 = 5 over 2)

+) ( displaystyle 47 over 9 - 15 over 9 = 43 over 9 - 14 over 9 = 29 over 9)

c)

+) ( displaystyle 24 over 5 imes 31 over 8 = 14 over 5 imes 25 over 8 = 14 imes 25 over 5 imes 8 )( displaystyle = 350 over 40 = 35 over 4) 

+) ( displaystyle 11 over 5:14 over 5 = 6 over 5:9 over 5 = 6 over 5 imes 5 over 9 )(=dfrac3045 = dfrac23)


Bài 3

Tính :

( displaystyle 9 imes 42 over 14 imes 27 =; ...............) 

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và mẫu mã số thành tích của các thừa số, kế tiếp lần lượt phân chia tử số và mẫu số cho những thừa số chung. 

Lời giải bỏ ra tiết:

( displaystyle 9 imes 42 over 14 imes 27 = ot 9 imes ot3 imes ot14 over ot14 imes ot3 imes ot9 = 1)