Reported speech là dạng câu con gián tiếp được đưa sang trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một người nào đó. Dạng câu trực tiếp con gián tiếp thường xuất hiện rậm rạp trong các bài tập tiếng Anh. Lân cận việc nói lại những kiến thức lý thuyết, shop chúng tôi còn với đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và tất nhiên lời giải cụ thể bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp co dap an

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại xong tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ kết thúc tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển những câu sau từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

➔ nam giới said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì chưng you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên chọn lựa đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone khổng lồ the cinema

C. She went lớn the cinema

D. She will go to lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to the theater the next day.Jun said that nỗ lực had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not lớn forget to vày that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter khổng lồ him.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Cân, Đều, Công Thức Tính Tam Giác Cân

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday phải lùi thì ở câu gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day phải lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn A (told sb lớn V)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not to V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp loại gián tiếp để giúp đỡ các em có tác dụng quen cùng với dạng bài tập này cùng làm bình chọn có kết quả cao hơn. Chúc những em học tốt.