Để tính khoảng cách từ điểm $M$ cho đường trực tiếp $Delta $ ta cần xác minh được hình chiếu $H$ của điểm $M$ trên đường thẳng $Delta $, rồi coi $MH$ là đường cao của một tam giác nào đó nhằm tính.

Bạn đang xem: Bài tập về khoảng cách lớp 11

Điểm $H$ hay được dựng theo hai biện pháp sau:

Cách 1: trong $mpleft( M,Delta ight)$ vẽ $MH ot Delta Rightarrow dleft( M,Delta ight) = MH$

Cách 2: Dựng phương diện phẳng $left( alpha ight)$ qua $M$ cùng vuông góc với $Delta $ tại $H$.

Khi kia $dleft( M,Delta ight) = MH$.


Hai công thức sau hay được dùng làm tính $MH$

CT1: $Delta MAB$ vuông trên $M$ và gồm đường cao $MH$ thì $dfrac1MH^2 = dfrac1MA^2 + dfrac1MB^2$.

CT2: $MH$ là đường cao của $Delta MAB$ thì $MH = dfrac2S_MABAB$.


2. Tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một khía cạnh phẳng

Phương pháp:

Để tính được khoảng tầm từ điểm $M$đến mặt phẳng $left( alpha ight)$ thì điều quan trọng đặc biệt nhất là ta phải khẳng định được hình chiếu của điểm $M$ bên trên $left( alpha ight)$.

TH1:


*

- Dựng (AK ot Delta Rightarrow Delta ot left( SAK ight) Rightarrow left( alpha ight) ot left( SAK ight)) cùng (left( alpha ight) cap left( SAK ight) = SK).

- Dựng (AH ot SK Rightarrow AH ot left( alpha ight) Rightarrow dleft( A,left( alpha ight) ight) = AH)

TH2:


*

- search điểm (H in left( alpha ight)) làm thế nào để cho (AH//left( alpha ight) Rightarrow dleft( A,left( alpha ight) ight) = dleft( H,left( alpha ight) ight))

TH3:


*

- lúc đó: (dfracdleft( A,left( alpha ight) ight)dleft( H,left( alpha ight) ight) = dfracIAIH Rightarrow m dleft( A,left( alpha ight) ight) = dfracIAIH.dleft( H,left( alpha ight) ight) m )

Một kết quả có khá nhiều ứng dụng để tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn mặt phẳng so với tứ diện vuông (tương tư như hệ thức lượng trong tam giác vuông) là:


Nếu tứ diện $OABC$ tất cả $OA,OB,OC$ đôi một vuông góc và có đường cao $OH$ thì $dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2$.


3. Phương pháp tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng

Phương pháp:

Để tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo nhau ta có thể dùng một trong các cách sau:

+) phương pháp 1: Dựng đoạn vuông góc phổ biến $MN$ của $a$ và $b$, khi ấy $dleft( a,b ight) = MN$.


Một số trường thích hợp hay chạm mặt khi dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau:

Trường hòa hợp 1: $Delta $ với $Delta "$ vừa chéo nhau vừa vuông góc với nhau

- cách 1: chọn mặt phẳng $(alpha )$ cất $Delta "$ và vuông góc cùng với $Delta $ trên $I$.

- bước 2: Trong phương diện phẳng $(alpha )$ kẻ $IJ ot Delta "$.

Khi đó $IJ$ là đoạn vuông góc tầm thường và $d(Delta ,Delta ") = IJ$.


*

Trường vừa lòng 2: $Delta $ cùng $Delta "$ chéo nhau cơ mà không vuông góc cùng với nhau

- bước 1: chọn mặt phẳng $(alpha )$ cất $Delta "$ và song song với $Delta $.

- bước 2: Dựng $d$ là hình chiếu vuông góc của $Delta $ xuống $(alpha )$ bằng phương pháp lấy điểm $M in Delta $ dựng đoạn $MN ot left( alpha ight)$, thời điểm đó $d$ là mặt đường thẳng đi qua $N$ và song song cùng với $Delta $.

- cách 3: gọi $H = d cap Delta "$, dựng $HK//MN$

Khi kia $HK$ là đoạn vuông góc chung và $d(Delta ,Delta ") = HK = MN$.


*

Hoặc

- bước 1: lựa chọn mặt phẳng $(alpha ) ot Delta $ trên $I$.

- cách 2: tìm hình chiếu $d$ của $Delta "$ xuống mặt phẳng $(alpha )$.

- cách 3: Trong khía cạnh phẳng $(alpha )$, dựng $IJ ot d$, từ bỏ $J$ dựng con đường thẳng tuy nhiên song với $Delta $ giảm $Delta "$ tại $H$, từ bỏ $H$ dựng $HM//IJ$.

Khi đó $HM$ là đoạn vuông góc thông thường và $d(Delta ,Delta ") = HM = IJ$.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cần Sa Tiếng Anh Là Gì ? Cần Sa Việt Nam


+) phương pháp 2: lựa chọn mặt phẳng $(alpha )$ chứa đường trực tiếp $Delta $ và tuy vậy song cùng với $Delta "$. Khi ấy $d(Delta ,Delta ") = d(Delta ",(alpha ))$


+) phương pháp 3: Dựng hai mặt phẳng song song với lần lượt chứa hai đường thẳng. Khoảng cách giữa nhị mặt phẳng kia là khoảng cách cần tìm.


+) phương pháp 4: Sử dụng phương pháp vec tơ

a) $MN$ là đoạn vuông góc chung của $AB$ và $CD$ khi và chỉ còn khi $left{ eginarrayloverrightarrow AM = xoverrightarrow AB \overrightarrow CN = yoverrightarrow CD \overrightarrow MN .overrightarrow AB = 0\overrightarrow MN .overrightarrow CD = 0endarray ight.$

b) nếu như trong $left( alpha ight)$ có hai vec tơ không thuộc phương $overrightarrow u_1 ,overrightarrow u_2 $ thì $OH = dleft( O,left( alpha ight) ight) Leftrightarrow left{ eginarrayloverrightarrow OH ot overrightarrow u_1 \overrightarrow OH ot overrightarrow u_2 \H in left( alpha ight)endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayloverrightarrow OH .overrightarrow u_1 = 0\overrightarrow OH .overrightarrow u_2 = 0\H in left( alpha ight)endarray ight.$