Bài tập siêng đề Axit Nitric tổng hợp tổng thể kiến thức lý thuyết, ví dụ như minh họa và một số dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận về siêng đề Axit Nitric (HNO3).

Bạn đang xem: Bài toán hno3

Thông qua tư liệu này giúp các bạn học sinh lớp 11 bao gồm thêm nhiều tứ liệu ôn tập, từ kia củng cố kỹ năng Hóa học lớp 11. Đồng thời giúp quý thầy cô gồm thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Ngoài ra các bạn đọc thêm bài tập Axit Cacboxylic, bài bác tập cách thức tính pH. Chúc các bạn học tốt.


I. Một trong những lưu ý

1. Tính lão hóa của HNO3

HNO3 mô tả tính oxi hóa bạo gan khi công dụng với các chất tất cả tính khử như: Kim loại, phi kim, các hợp hóa học Fe(II), hợp chất S2-, I-, . . . Thông thường:

+ giả dụ axit đặc, nóng sản xuất ra thành phầm NO2

+ ví như axit loãng, thường đã cho ra NO. Nếu chất khử gồm tính khử mạnh, mật độ axit và nhiệt độ thích hợp có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

* Chú ý:

1. Một số kim một số loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan vào axit HNO3 đặc, nguội do bị tiêu cực hóa.

2. Trong một số trong những bài toán ta phải chăm chú biện luận ngôi trường hợp tạo ra các thành phầm khác: NH4NO3 dựa theo cách thức bảo toàn e (nếu ne mang đến > ne nhận để chế tạo ra khí) hoặc dựa trên dữ kiện đề bài xích (chẳng hạn cho dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản ứng thấy có khí thoát ra) hoặc các hợp hóa học khí của Nitơ dựa vào tỉ khối tương đối của hỗn hợp đã cho.

3. Khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không có tính khử chỉ xẩy ra phản ứng trung hòa.


4. Cùng với kim loại có không ít hóa trị (như Fe, Cr), nếu sử dụng dư axit sẽ tạo nên muối hóa trị 3của kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc có thể tạo đồng thời 2 một số loại muối.

5. Các chất khử phản ứng với muối NO3- trong môi trường thiên nhiên axit tương tự phản ứng cùng với HNO3. Ta đề nghị quan tâm thực chất phản ứng là phương trình ion.

II. Hình thức giải bài tập:

Dùng định qui định bảo toàn e.

* Đặc biệt

+ nếu phản ứng tạo thành nhiều thành phầm khử của N thì ne dường = Sne nhận

+ Nếu có nhiều chất khử gia nhập phản ứng Sne nhịn nhường = ne nhận

- Trong một trong những trường hợp đề nghị kết hợp với định giải pháp bảo toàn năng lượng điện tích (tổng năng lượng điện dương = tổng điện tích âm) cùng định lý lẽ bảo toàn nguyên tố

- có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc những bán phản ứng để biểu diễn những quá trình.

M → Mn+ + ne

4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

+ Đặc biệt trong trường hợp kim loại chức năng với axit HNO3 ta có:

nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3

nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3


giả dụ hỗn hợp tất cả cả kim loại và oxit sắt kẽm kim loại phản ứng cùng với HNO3 (và mang sử tạo thành khí NO) thì:

nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

II. Lấy một ví dụ minh họa Axit Nitric

VD1. Hoà tan trọn vẹn m g bột Cu trong 800 g dung dịch HNO3 được hỗn hợp Y cùng 2,24 lit khí NO (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khi nung R đến trọng lượng không đổi thu được 20 g chất rắn.

a, Tính khối lượng Cu ban đầu.

b. Tính khối lượng các chất trong Y và nồng độ % của dung dịch HNO3đã dùng

Giải:

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Khi cho Y chức năng với hỗn hợp NaOH thu được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2.Chất rắn thu được lúc nung là CuO Þ nCuO = 20/80 = 0,25 mol Þ = nCuO = 0,25 mol.

Theo định lao lý bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol Þ mCu = 0,25.64 = 16 g

Trong X, n= = 0,25 mol m= 188.0,25 = 47 g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 mol 0,5 mol

*

0,3 mol 0,1 mol

Vậy chứng minh phản ứng của Cu với HNO3 phải tạo thành NH4NO3.

ne (Cu nhường) = Sne dấn = 0,5 mol ne nhận= 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

................

III. Một trong những dạng bài xích tập về Axit Nitric

Dạng 1: Kim loại công dụng với HNO3

Axit bội phản ứng cùng với Kim loại.

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 1,2 gam kim loại X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 0,224 lít khí nitơ nhất (đktc). Khẳng định kim các loại X?

Bài 2. Hòa rã 16,2 gam sắt kẽm kim loại hoá trị III vào 5 lít hỗn hợp HNO3 0,5 M (D = 1,25 g/ml). Sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được 2,8 lit hỗn hợp khí X bao gồm NO, N2 (0oC, 2 atm). Trộn các thành phần hỗn hợp khí X cùng với lượng oxi trọn vẹn sau làm phản ứng thấy thể tích khí chỉ bằng 5/6 tổng thể tích X với oxi bắt đầu cho vào.


a. Tìm sắt kẽm kim loại đã dùng.

b. Tính mật độ % hỗn hợp HNO3sau phản bội ứng.

Bài 3. Hoà tan trọn vẹn 17,28 gam Mg vào hỗn hợp HNO3 0,1M thu được dung dịch A cùng 1,344 lít hỗn hợp khí X có N2 và N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm một lượng dư KOH vào hỗn hợp A, làm cho nóng thì có một khí bay ra. Khí này tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1 M. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X?

Bài 4. cho x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol HNO3 nhận được khí NO duy nhất với dung dịch B. Hỗn hợp B hoàn toàn có thể tồn tại phần đông ion nào? Biện luận quan hệ giới tính giữa x cùng y nhằm trong dung dịch B tồn tại các ion đó.

Axit bội phản ứng với hỗn hợp kim loại.

Bài 5. Xác định thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hoà tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu (biết làm phản ứng tạo chất khử độc nhất vô nhị là NO)?

Bài 6. Hoà tan trọn vẹn 0,368 gam tất cả hổn hợp Al cùng Zn phải vừa đủ 25 lít hỗn hợp HNO3 bao gồm pH = 3. Sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp A chứa 3 muối (không gồm khí thoát ra).

a. Tính trọng lượng của mỗi kim loại trong láo lếu hợp.

b. Tiếp tế dung dịch A một lượng dư dung dịch NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài 7. Hỗn vừa lòng X có Mg, Al, Zn có cân nặng 8,6 gam được chia thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn trong O2 dư chiếm được 7,5 gam hỗn hợp oxit.

- Phần 2: Hoà chảy trong hỗn hợp HNO 3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).

Xác định V?

Bài 8. Lấy m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Fe (tỉ lệ khối lượng là 7 : 3) phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch cất 44,1 gam HNO3; sau phản bội ứng sót lại 0,75m gam hóa học rắn và 5,6 lít khí Y tất cả NO với NO2 (đktc). Kiếm tìm m?

Dạng 2. Sắt kẽm kim loại phản ứng với các thành phần hỗn hợp HNO3 cùng H2SO4

Bài 1: Cho 3,2 gam bột Cu chức năng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả HNO3 0,8 M và H2SO4 0,2 M. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị đktc). Tìm quý hiếm của V?

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X (Cu, Ag) vào dung dịch cất HNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Y cất 7,06 gam muối và các thành phần hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Cực hiếm của m là?


Bài 3: cho 12,9 gam các thành phần hỗn hợp Al và Mg phản bội ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 với H2SO4 thu được 0,1 mol mối khí SO2, NO, N2O. Cô cạn hỗn hợp thu được sau bội phản ứng được từng nào gam muối bột khan?

Dạng 3: chứng minh tính oxi hoá của NO3- – kim loại phản ứng với muối nitrat trong môi trường axit

Bài 1. Cho một lượng Cu2S tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 đun nóng. Bội nghịch ứng chế tác thành dung dịch A1 và làm cho giải phóng ra khí A2 không màu, bị hoá nâu trong ko khí. Phân chia A1 thành hai phần. Thêm hỗn hợp BaCl2 vào phần 1, thấy chế tạo ra thành kết tủa white A3 không tan vào axit dư. Thêm lượng dư dung dịch NH3 vào phần hai đồng thời khuấy số đông hỗn hợp, thu được hỗn hợp A4 có màu xanh da trời đậm.

a. Hãy xác định A1, A2, A3, A4là gì?

b. Viết phương trình bội phản ứng diễn đạt các quy trình hoá học vừa nêu trên.

Bài 2. Cho 19,2 g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, kế tiếp thêm 500 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp A

a. Cu có tan hết không? Tính thể tích NO cất cánh ra sinh sống đktc.

b. Tính độ đậm đặc mol những ion trong dung dịch A chiếm được sau bội nghịch ứng.

c. đề nghị thêm từng nào lítdung dịch NaOH 0,2 M nhằm kết tủa không còn Cu2+chứa trong hỗn hợp A.

Bài 3. Hoà tan 26,88 gam bột kim loại đồng trong hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi kết thúc phản ứng, gồm 4,48 lít khí NO (đktc) bay ra và còn sót lại m gam hóa học không tan. Thêm tiếp nhàn hạ V ml dung dịch HCl 3,2 M vào nhằm hoà chảy vừa không còn m gam chất không tan, tất cả khí NO bay ra (duy nhất). Xác minh trị số của V?

Bài 4. Khuấy kĩ dung dịch đựng 13,6 gam AgNO3 với m gam bột Cu rồi thêm tiếp vào đó 100 ml dung dịch H2SO4 (loãng) với đun nóng cho tới khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thì chiếm được 9,28 gam bột kim loại, dung dịch A và khí NO. Lượng NaOH quan trọng để tính năng hết với những chất trong hỗn hợp A là 0,325 mol.

a. Tính m cùng thể tích khí NO thu được sinh hoạt đktc.

b. Tính cân nặng các hóa học trong hỗn hợp A.

c. Tính độ đậm đặc mol/l của dung dịch H2SO4dùng.

Bài 5. Cho 5,8 gam FeCO3 tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 được tất cả hổn hợp hai khí không màu hoá nâu kế bên không khí cùng dung dịch X. Thêm hỗn hợp H2SO4 loãng dư vào X thì hỗn hợp thu được hoà tan về tối đa m gam Cu biết rằng phản ứng tạo thành phầm khử tốt nhất là NO. Giá trị của m là?

Dạng 4. Bài toán tổng thích hợp axit nitric chức năng với sắt kẽm kim loại

Bài 1. So sánh thể tích khí NO (duy nhất) bay ra vào 2 nghiên cứu sau (các khí đo trong thuộc điều kiện):

TN1: đến 3,84 gam Cu làm phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1,0 mol/lít.

TN2: đến 3,84 gam Cu làm phản ứng cùng với 80 ml dung dịch đựng HNO3 1,0 mol/lít với H2SO4 0,5 mol/lít.

Bài 2. Nung x mol sắt trong bầu không khí một thời hạn thu được 16,08 gam tất cả hổn hợp H tất cả 4 hóa học rắn có Fe cùng 3 oxit của nó. Hài hòa hết lượng các thành phần hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 672 ml khí NO nhất (đktc). Khẳng định trị số của x?


Bài 3. Cho 13,6 gam tất cả hổn hợp Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được bao nhiêu gam muối hạt khan?

Bài 4. hỗn hợp A gồm tía oxit fe (FeO, Fe3O4, Fe2O3) bao gồm số mol bởi nhau. Hòa tan hết m gam các thành phần hỗn hợp A này bởi dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1,12 lit (đktc) cùng tỉ khối tất cả hổn hợp K so với hiđro bởi 19,8. Trị số của m là ?

Bài 5. Cho 2,16 gam Mg công dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,986 lít khí NO (đktc) với dung dịch X. Xác định trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X?

IV. Bài xích tập trường đoản cú giải về Axit Nitric

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 11,7 gam bột Zn trong dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp A và tất cả hổn hợp khí N2, N2O hoàn toàn có thể tích 0,672 lít (đkc). Thêm NaOH dư vào hỗn hợp A và đun nóng tất cả khí cất cánh ra, khí này công dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 0,1 M.

a. Viết phương trình làm phản ứng dạng phân tử với ion.

b. Tính % thể tích các thành phần hỗn hợp khí N2, N2O.

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn 12 gam hỗn hợp X bao gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, NO2 có khối lượng 12,2 gam. Xác định trọng lượng muối nitrat sinh ra?

Bài 3. mang lại 220 ml dung dịch HNO3 chức năng với 5 gam các thành phần hỗn hợp Zn với Al. Phản bội ứng giải hòa ra 0,896 lít (đktc) khí bao gồm NO cùng N2O. Hỗn hợp khí đó tất cả tỉ khối khá so với H2 là 16,75. Sau khi xong xuôi phản ứng mang lọc thu được 2,013 gam kim loại.

a. Cô cạn hỗn hợp A thu được bao nhiêu gam muối bột khan?

b. Tính mật độ HNO3 trong dung dịch ban đầu?

Bài 4. Hòa tan hết tất cả hổn hợp A gồm x mol Fe với y mol Ag bởi dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 với H2SO4 tất cả 0,062 mol khí NO cùng 0,047 mol SO2 bay ra. Đem cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Trị số của x cùng y là bao nhiêu?

Bài 5. Cho hỗn hợp Fe cùng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 1,12 lit H2 (00C, 2 atm) được dung dịch A và chất rắn không tan B. Để oxi hoá trọn vẹn chất rắn không tan trong B yêu cầu 10,1 gam KNO3 tạo thành chất khí không màu hoá nâu quanh đó không khí và dung dịch C. Tính % cân nặng mỗi kim loại trong láo lếu hợp.

Bài 6. Cho 1,92 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp X có KNO3 0,16 M với H2SO4 0,5 M thu được hỗn hợp A cùng khí NO duy nhất. Để kết tủa tổng thể Cu2+ trong A buộc phải tối thiểu V lít dung dịch NaOH 0,5 M. Cực hiếm của V là?

V. Bài tập trắc nghiệm về Axit Nitric

Câu 1. HNO3 chức năng được với toàn bộ các chất trong dãy nào sau đây:

A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3

B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2

C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O

D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.

Câu 2. Axit nitric quánh nguội có thể phản ứng được với những chất làm sao sau đây?

A. Al, CuO, Na2CO3

B.CuO, Ag, Al(OH)3

C. P, Fe, FeO

D. C, Ag, BaCl2

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào dung dịch HNO3 nhận được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X rất có thể là:

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D.Al

Câu 4. cho những chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được với HNO3 giải phóng khí NO là:

A. A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5.

Xem thêm: Công Thức Tính Lãi Suất Kép Công Thức, Lãi Suất Kép Là Gì

hỗn hợp nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại:

A. Dung dịch HNO3

B. Dung dịch các thành phần hỗn hợp NaNO3+ HCl

C. Dung dịch FeCl3

D. Hỗn hợp FeCl2

Câu 6. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, chất hóa học nào sau đây được lựa chọn làm vật liệu chính: