Như họ đã biết ĐỘNG TỪ (Verb) là phần rất đặc biệt để cấu tạo nên một câu trong tiếng Anh. Hãy thuộc inthepasttoys.net ENGLISH khám phá 200 rượu cồn từ giờ anh thông dụng qua nội dung bài viết này nhé!


Động từ tiếng Anh thường dùng nhất – Phần 1

Add /æd/: thêm vàoAgree /əˈgri/: đồng ýAllow /əˈlaʊ/: mang lại phépAppear /əˈpɪr/: xuất hiệnAsk /æsk/: hỏiBe /bi/: thì, là, ởBecome /bɪˈkʌm/: trở thànhBegin /bɪˈgɪn/: bắt đầuBelieve /bɪˈliv/: tin tưởngBring /brɪŋ/: đem lạiBuild /bɪld/: xây dựngBuy /baɪ/: muaCall /kɔl/: gọiCarry /ˈkæri/: mangCause /kɑz/: gây raChange /ʧeɪnʤ/: rứa đổiCome /kʌm/: đếnConsider /kənˈsɪdər/: cân nhắcContinue /kənˈtɪnju/: tiếp tụcCreate /kriˈeɪt/: sáng sủa tạoDecide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết địnhDescribe /dɪˈskraɪb/: miêu tảDevelop /dɪˈvɛləp/ : vạc triểnDie /daɪ/: chếtDo /du/: làmDraw /drɔ/: vẽExpect /ɪkˈspɛkt/: ngóng đợiFal /fɔl/: ngãFeel /fil/: cảm thấyFind /faɪnd/: tìm thấyFollow /ˈfɑloʊ/: theoGet /gɛt/: lấyGive /gɪv/: choGo /goʊ/: điGoing /ˈgoʊɪŋ/: điHappen /ˈhæpən/: xảy raHave /hæv/:Hear /hir/: ngheHelp /hɛlp/: giúpHold /hoʊld/: giữHope /hoʊp/: hy vọngInclude /ɪnˈklud/: bao gồmInvolve /ɪnˈvɑlv/: tương quan tớiKeep /kip/: giữKnow /noʊ/: biếtLead /lid/: dẫn dắtLeave /liv/: rời khỏiLet /lɛt/: cho phépLike /laɪk/: nhưLive /lɪv/: sốngLook /lʊk/: nhìnLose /luz/: thua thảm cuộcMake /meɪk/: làmMean /min/: nghĩa làMeet /mit/: gặp gỡMove /muv/: di chuyểnNeed /nid/: cầnOffer /ˈɔfər/: yêu cầuOpen /ˈoʊpən/: mởPass /pæs/: quá quaLie /laɪ/: nói xạoAccept /ækˈsɛpt/: chấp nhậnWatch /wɑʧ/: xemRaise /reɪz/: nâng caoBase /beɪs/: dựa trênApply /əˈplaɪ/: áp dụngBreak /breɪk/: làm vỡ

Động từ tiếng Anh hay được sử dụng nhất – Phần 2

Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thíchLearn /lɜrn/: học hỏiIncrease /ˈɪnˌkris/: tăng lênCover /ˈkʌvər/: bao phủGrow /groʊ/: khủng lênClaim /kleɪm/: tuyên bốReport /rɪˈpɔrt/: báo cáoSupport /səˈpɔrt/: ủng hộCut /kʌt/: giảm bỏForm /fɔrm/: hình thànhStay /steɪ/: ở lại Contain /kənˈteɪn/: chứaReduce /rəˈdus/: giảmEstablish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lậpJoin /ʤɔɪn/: ghépWish /wɪʃ/: muốnAchieve /əˈʧiv/: đạt đượcSeek /sik/: tra cứu kiếmChoose /ʧuz/: chọnDeal /dil/: xử lýFace /feɪs/: đối mặt Fail /feɪl/: thất bạiServe /sɜrv/: phục vụEnd /ɛnd/: kết thúcKill /kɪl/: giếtOccur /əˈkɜr/: xảy raDrive /draɪv/: lái xeRepresent /ˌrɛprəˈzɛnt/: thay mặt choRise /raɪz/: tăng lênDiscuss /dɪˈskʌs/: thảo luậnLove /lʌv/: yêu thương thươngPick /pɪk/: nhặt lênPlace /pleɪs/: đặt, đểArgue /ˈɑrgju/: tranh cãiProve /pruv/: hội chứng minhWear /wɛr/: đội, mặcCatch /kæʧ/: bắt lấyEnjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thứcEat /it/: ănIntroduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệuEnter /ˈɛntər/: tiến vàoPresent /ˈprɛzənt/: giới thiệuArrive /əˈraɪv/: đến
*
200 rượu cồn từ(verbs) trong giờ đồng hồ anh

Động từ tiếng Anh hay sử dụng nhất – Phần 3

Ensure /ɛnˈʃʊr/: chắc chắnPoint /pɔɪnt/: chỉ vàoPlan /plæn/: lên kế hoạchPull /pʊl/: kéoRefer /rəˈfɜr/: đề cập tớiAct /ækt/: ra vẻ, hành độngRelate /rɪˈleɪt/: gồm liên quanAffect /əˈfɛkt/: tác động tớiClose /kloʊs/: đóng lạiIdentify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác địnhManage /ˈmænəʤ/: quản ngại lýThank /θæŋk/: cảm ơnCompare /kəmˈpɛr/: so sánhAnnounce /əˈnaʊns/: thông báoObtain /əbˈteɪn/: đạt đượcNote /noʊt/: ghi lạiForget /fərˈgɛt/: quênIndicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằngWonder /ˈwʌndər/: trường đoản cú hỏiMaintain /meɪnˈteɪn/: duy trìPublish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bảnSuffer /ˈsʌfər/: chịu đựng khổAvoid /əˈvɔɪd/: tránhExpress /ɪkˈsprɛs/: diễn đạtSuppose /səˈpoʊz/: mang sửFinish /ˈfɪnɪʃ/: trả thànhDetermine /dəˈtɜrmən/: xác địnhDesign /dɪˈzaɪn/: thiết kếListen /ˈlɪsən/: nghe Save /seɪv/: lưu giữTreat /trit/: đối xửControl /kənˈtroʊl/: kiểm soátShare /ʃɛr/: phân chia sẻRemove /riˈmuv/: một số loại bỏThrow /θroʊ/: némVisit /ˈvɪzət/: thăm nomExist /ɪgˈzɪst/: tồn tạiEncourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khíchForce /fɔrs/: bắt buộcReflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩAdmin /admin/: thừa nhậnAssume /əˈsum/: mang đến rằngSmile /smaɪl/: mỉm cườiPrepare /priˈpɛr/: chuẩn bịReplace /ˌriˈpleɪs/: cố kỉnh thếFill /fɪl/: che đầyImprove /ɪmˈpruv/: nâng caoMention /ˈmɛnʃən/: kể tới

Động từ tiếng Anh thường dùng nhất – Phần 4

Pay /peɪ/: trảPlay /pleɪ/: chơiProduce /ˈproʊdus/: sản xuấtProvide /prəˈvaɪd/: cung cấpPut /pʊt/: đặtReach /riʧ/: đạt tớiRead /rid/: đọcReceive /rəˈsiv/: nhậnRemain /rɪˈmeɪn/: còn lạiRemember /rɪˈmɛmbər/: nhớ lạiRequire /ˌriˈkwaɪər/: yêu cầuReturn /rɪˈtɜrn/: trở lạiRun /rʌn/: chạySay /seɪ/: nóiSee /si/: thấySeem /sim/: hình nhưSell /weɪt/: đợiSend /sɛnd/: gửiSet /sɛt/: đặt đểShow /ʃoʊ/: trình diễnSit /sɪt/: ngồiSpeak /spik:/ nóiSpend /spɛnd/: dànhStand /stænd/: đứngStart /stɑrt/: bắt đầuStop /stɑp/: giới hạn lạiSuggest /səgˈʤɛst/: đề nghịTake /teɪk/: lấyTalk /tɔk/: nói chuyệnTell /tɛl/: nóiThink /θɪŋk/: nghĩTry /traɪ/: thửTurn /tɜrn/: xoayUnderstand /ˌʌndərˈstænd/: hiểuUse /juz/: dùngWait /weɪt/: đợiWalk /wɔk/: đi bộWant /wɑnt/: muốnWin /wɪn/: chiến thắngWork /wɜrk/: làm cho việcWrite /raɪt/: viết

Hi vọng, qua những kiến thức Tiếng Anh mà lại inthepasttoys.net share trên rất có thể giúp chúng ta phần nào sáng sủa hơn trong giao tiếp. Cùng một điều lưu giữ ý, học tập từ vựng tiếng Anh theo chủ thể hay ngẫu nhiên phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự nạm gắng, cần mẫn rèn luyện hàng ngày mới đuc rút kết quả. Chính vì như vậy hãy cố gắng hết mình, thành công xuất sắc sẽ cho với bạn!

Đăng kí ngay khóa huấn luyện và đào tạo để được trải nghiệm cách thức học lạ mắt tại inthepasttoys.net English nhé!