Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong anion XY32- là 40. Nhận xét đúng về vị trí của các nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn là

A.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn có số nhóm a là

Nguyên tố X thuộc nhóm VA, nguyên tố Y thuộc nhóm VIA.

B. Cả hai nguyên tố X và Y đều thuộc chu kì 2.

C. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nguyên tố Y thuộc chu kì 2.

D. Cả nguyên tố X và nguyên tố Y đều thuộc nhóm VIA.


X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong anion X Y 3 2 -  là 40. Nhận xét đúng về vị trí của các nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn là

A. Nguyên tố X thuộc nhóm VA, nguyên tố Y thuộc nhóm VIA

B. Cả hai nguyên tố X và Y đều thuộc chu kì 2

C. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nguyên tố Y thuộc chu kì 2

D. Cả nguyên tố X và nguyên tố Y đều thuộc nhóm VIA


Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.


Có các mệnh đề sau:

(a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

(b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

(c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

(d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

(e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

(g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

(h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Số mệnh đề đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 10 Hóa học
1
0

Có các mệnh đề sau:

(a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

(b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

(c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

(d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

(e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

(g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

(h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Số mệnh đề đúng là:

A.2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 10 Hóa học
1
0

hai nguyên tố X và Y ở cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn, có tổng số hiệu nguyên tử là 24, viết cấu hình electron xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn


Lớp 10 Hóa học
0
0

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. X là

A. O

B. S

C. Mg

D. P


Lớp 10 Hóa học
1
0

A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng. B thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau.Tổng số p trong 2 hạt nhân nguyên tử bằng 23. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, nhóm VIA

B. Chu kì 3, nhóm IVA

C.

Xem thêm: Typically Là Gì - Typically Tiếng Anh Là Gì

 Chu kì 2, nhóm IVA

D. Chu kì 2, nhóm VIA


Lớp 10 Hóa học
1
0

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. X là

A. O

B. S

C. Mg

D. P


Lớp 10 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)