toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Biểu thức đúng của định pháp luật Ôm là: 

*

→ Đáp án B


Câu 1: Biểu thức đúng của định vẻ ngoài Ôm là:

A.

Bạn đang xem: Biểu thức đúng của định luật ohm là

I = R/U B. I = U/R C. U = I/R D. U = R/I

Câu 2: Một dây dẫn bao gồm điện trở 50Ω chịu được mẫu điện gồm cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:

A. 1500V B. 15V C. 60V D. 6V


Khi đặt một hiệu điện thế U vào nhị đầu một điện trở R thì loại điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây thể hiện định khí cụ Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I


Câu 1: cách làm của định chính sách Ohm là

A. I = U/R

C. I = R/U

B. R = U/I

D. U = I.R

Câu 2: Đơn vị như thế nào dưới đấy là đơn vị của năng lượng điện trở?

A. Oát (W) B. Ôm (Ω) C. Ampe (A) D. Vôn (V)

I (A)

U (V)

O

Câu 3: học sinh vẽ đồ thị sau khoản thời gian làm thí nghiệm khẳng định mối quan hệ giới tính giữa cường độ mẫu điện cùng hiệu điện vậy đặt vào nhị đầu dây dẫn. Đồ thị nào vẽ đúng?

 

A.

I (A)

U (V)

O

B.

 

 

I (A)

U (V)

O

C.

 

 

 

I (A)

U (V)

O

D.

 

 

Câu 4: câu chữ định quy định Ohm là:

A. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện gắng đặt vào nhị đầu dây và tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện vậy U đặt vào nhị đầu dây và không tỉ lệ với điện trở R của dây.

C. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện nuốm U để vào hai đầu dây với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở R của dây.

D. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện thay U để vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở R của dây.

Xem thêm: Cách Tính Vận Tốc Quãng Đường Thời Gian, Quãng Đường, Trung Bình, Góc, Gia Tốc

Câu 5: lựa chọn từ thích hợp điền vào vị trí chấm:

……… của dây dẫn càng lớn thì loại điện bị ngăn trở càng nhiều.

A. Hiệu điện gắng B. Cường độ mẫu điện C. Điện trở D. A cùng B rất nhiều đúng

Câu 6: khi để vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện cố gắng 12 V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện núm đặt vào nhì đầu dây dẫn chính là 36 V thì cường độ cái điện chạy trong dây dẫn là bao nhiêu?

A. 1 A B. 1,5 A C. 2 A D. 0,5 A

Câu 7: một quãng mạch gồm tía điện trở mắc thông liền R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 8 Ω B. 12 Ω C. 10 Ω D. 15 Ω

Câu 8: mang đến hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song R2 = 10 Ω cùng R3 = 30 Ω. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

A. 40 Ω B. 7,5 Ω C. 0,13 Ω D. đôi mươi Ω

Câu 9: Cho đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω cùng R2. Biết Rtđ = 15 Ω. Nhấn xét nào sau đây là đúng?

A. R2 = 25 Ω với mắc thông liền với R1

B. R2 = 25 Ω cùng mắc song song cùng với R1

C. R2 = 5 Ω và mắc tiếp liền với R1

D. R2 = 5 Ω với mắc song song cùng với R1

Câu 10: Đặt một hiệu điện cố kỉnh U = 6 V vào nhì đầu đoạn mạch gồm ba điện trở mắc tiếp liền R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Hiệu điện chũm ở nhị đầu năng lượng điện trở R1 là:

A. 6 V B. 2 V C. 2,8 V D. 1,2 V

Câu 11: mang đến hai điện trở mắc song song R1 = 12 Ω với R2 = 4 Ω. Biết cường độ cái điện trải qua điện trở R1 là 0,15 A. Cường độ dòng điện vào mạch là:

A. 0,6 A B. 5,4 A C. 0,1125 A D. 0,45 A

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 12: mang lại mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình dưới, trong những số đó các năng lượng điện trở R1 = 9 Ω, R2 = 15 Ω với R­3 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. 34 Ω

C. 3,6 Ω

B. 15 Ω

D. 39,7 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 13: đến mạch điện gồm sơ vật như hình dưới, trong số ấy các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω cùng R­3 = 5 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. đôi mươi Ω

C. 10 Ω

B. 25 Ω

D. 4 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 14: cho mạch điện có sơ đồ như hình dưới, trong các số đó các điện trở R1 = 14 Ω, R2 = 8 Ω cùng R­3 = 24 Ω. Chiếc điện đi qua R1 có cường độ là 0,4 A. Hiệu điện cầm cố UAB là:

 

A. 8 V

C. 1,68 V

B. 18,4 V

D. 6 V

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 15: mang lại mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình dưới, trong các số đó các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 2 Ω cùng R­3 = 6 Ω. Biết cái điện đi qua R3 tất cả cường độ là 0,35 A. Cường độ mẫu điện qua điện trở R1 và R2 là:

 

A. 0,05 A

C. 0,35 A

B. 0,15 A

D. 1 A

 

Câu 16: mang đến đoạn mạch tất cả điện trở R1 mắc tuy nhiên song với năng lượng điện trở R2 mắc vào mạch điện. điện thoại tư vấn U, U1, U2 theo lần lượt là hiệu điện nuốm của toàn mạch, hiệu điện ráng hai đầu năng lượng điện trở R1 cùng R2. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng?

A. U = U1 = U2

B. U = U1 + U2

C. U ≠ U1 = U2

D. U1 ≠ U2

Câu 17: Đặt một hiệu điện nắm UAB vào nhị đầu đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cầm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào dưới đây là không đúng?