toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hoàn thành những chuỗi phản ứng sau:

a) Ca→ CaO →Ca(OH)2 →CaCO3 →CaO→ CaCl2

b)S→ SO2→ H2SO3 →Na2SO3→ SO2 →CaSO3


*

a. Ca ---(1)---> CaO ---(2)---> Ca(OH)2 ---(3)---> CaCO3 ---(4)---> CaO -----(5)-----> CaCl2

(1) 2Ca + O2 ---to---> 2CaO

(2) CaO + H2O ---> Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3↓ + H2O

(4) CaCO3 ---to---> CaO + CO2.

Bạn đang xem: So2 + ca(oh)2 = caso3 + h2o

(5) CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O.

b. S --(1)--> SO2 --(2)--> H2SO3 --(3)--> Na2SO3 --(4)--> SO2 --(5)--> CaSO3

(1) S + O2 ---to---> SO2

(2) SO2 + H2O ---> H2SO3

(3) H2SO3 + Na2O ---> Na2SO3 + H2O

(4) Na2SO3 + H2SO4(đặc nóng) ---> Na2SO4 + H2O + SO2↑

(5) SO2 + CaO ---> CaSO3 + H2O


*

a) Ca→ CaO →Ca(OH)2 →CaCO3 →CaO→ CaCl2

Ca+O2-to>2CaO

CaO+H2O->Ca(OH)2

Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O

CaCO3-to>CaO+CO2

CaO+2HCl->CaCl2+H2O

b)S→ SO2→ H2SO3 →Na2SO3→ SO2 →CaSO3

S+O2-to>SO2

SO2+H2O->H2SO3

H2SO3+2NaOH->Na2SO3+H2O

Na2SO3+H2SO4->Na2SO4+H2O+SO2

SO2+CaO->CaSO3


Câu 1: Viết những PTHH tiến hành các chuỗi chuyển đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

a) S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 BaSO4

b) SO2 Na2SO3 Na2SO4 NaOH Na2CO3.

c) CaO CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaSO4


Bài 3: kết thúc chuỗi phản ứng sau:

a) na 1→ Na2O 2→ NaOH 3→ NaCl.

Xem thêm: Tìm Hiểu Nhóm Tứ Hành Xung Tuổi Ngọ Là Gì? Cách Hóa Giải Tứ Hành Xung Tuổi Ngọ

b) Ca 1→ CaO 2→ Ca(OH)2 3→ CaCO3 4→ CO2.


Hoàn thành làm phản ứng sau

a. Cu(NO3)₂ -> Cu -> CuSO4 → Cu(NO3)₂

b. Ca(NO3)₂ -> CaCO3 → CaSO4 -> CaSO3 -> CaO → Ca(OH)₂ → Ca(HCO3)₂


+CaO->+Ca(OH)2->+Ca(HCO3)2->+CaCO3->+CaOb)+NaCl->+NaOH->+Na2SO4->+NaCl->+NaNO32.+Nhận+biết:a)+Dung+dịch+Ca(OH)2;+KOH;+HNO3;+H2SO4b)+Các+chất+rắn:+Mg(OH)2;...">

1. Chấm dứt các chuỗi chuyển hóa sau:

a) Ca-> CaO-> Ca(OH)2-> Ca(HCO3)2-> CaCO3-> CaO

b) NaCl-> NaOH-> Na2SO4-> NaCl-> NaNO3

2. Thừa nhận biết:

a) dung dịch Ca(OH)2; KOH; HNO3; H2SO4

b) những chất rắn: Mg(OH)2; Al(OH)3; Na2SO4; NaOH

 


Câu 2. Hoàn thành sơ vật dụng phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

a) Ca..... CaO...... Ca(OH)2........ CaCO3

b) SO2....... SO3 .....H2SO4..... BaSO4

c) na .....Na2O .....NaOH ......Na2SO4


Bài 1: gọi tên với phân loại các chất trên cho các chất sau:

Mg(OH)2, FeCl3, NH4NO3, Fe2O3, Na2O, K2CO3, ZnO, P2O5, CaCO3, Al(OH)3, ZnSO4, H2CO3, Ca(H2PO4)2, BaO, KCl, SO2, H2S, Na2SO3, KNO2, MgSO4, (NH4)2SO4, H2SO4, SO3, H2SO3, NaHCO3, K3PO4, K2HPO4, KH2PO


SO2->SO3->H2SO4->CuSO4->BaSO4+b)+CaCO3->CaO->Ca(OH)2->CaCO3->CaCl2->CaSO4+c)+Na2O->NaOH->Na2CO3->Na2SO4->NaCl->NaOH">

Viết các PTHH kết thúc dãy gửi hóa sau:a) K2SO3->SO2->SO3->H2SO4->CuSO4->BaSO4b) CaCO3->CaO->Ca(OH)2->CaCO3->CaCl2->CaSO4c) Na2O->NaOH->Na2CO3->Na2SO4->NaCl->NaOH


Na2O--->NaOH--->Na2SO3--->BaSO3--->SO2--->Na2SO3--->Na2SO4--->BaSO4b)+S--->SO2--->H2SO4--->CuSO4--->FeSO4--->Fe2(SO4)3--->Fe(OH)3--->FeCl2--->Fe...">

Hoàn thành các pthh theo những dãy đưa hóa sau:

a)Na--->Na2O--->NaOH--->Na2SO3--->BaSO3--->SO2--->Na2SO3--->Na2SO4--->BaSO4b) S--->SO2--->H2SO4--->CuSO4--->FeSO4--->Fe2(SO4)3--->Fe(OH)3--->FeCl2--->FeCl3--->AgCl--->Cl2