Bài tập ôn tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Tổng hợp bài bác tập ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân kì 1 bao gồm đáp án, chọn lọc được trình bày đầy đủ, bỏ ra tiết, dễ nắm bắt giúp học sinh đạt điểm trên cao trong bài xích kiểm tra, bài bác thi môn tiếng Anh 5.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp an

*

Exercise 1. Tìm cùng sửa lại những lỗi sai trong các câu sau.

1. What is your first class in Monday?

2. When bởi vì we has history?

3. Does she wash she face?

4. This is Nga school.

5. Is Nam’s school at the country?

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: in -> on

Đứng trước những thứ vào tuần ta dùng giới trường đoản cú “on”

2. Đáp án: has -> have

Thì lúc này đơn dạng nghi vấn ta không phân chia động từ

3. Đáp án: she -> her

Trước danh từ bỏ là tính từ bỏ sở hữu

4. Đáp án: Nga -> Nga’s

Sở hữu cách ta phải tất cả ‘s sau chủ thể, thương hiệu riêng

5. Đáp án: at -> in

Cụm “in the country” = sinh hoạt quê


Exercise 2. Thu xếp từ để tạo nên thành câu trả chỉnh.

0. Are/ Where/ you/ from ?

→ …………………………………………………………..…………

1. Saw/I/pythons/at /the zoo.

→………………………………………………………………………….

2. English /We/have /a week/four times.

→……………………………………………………………………………

3. Domain authority Lat /went/My family/to /by coach.

→……………………………………………………………………………..

4. The/ tell/ can/ to/ you/ way/ museum/ me/ the/ ?/

→.....................................................

5. In Can Tho / is/ family/ to/ her/ going/ visit/ by train/ Huong/ this summer/

→.....................................................

6. Far/ from/ how/ is/ Quynh Coi/ to/ your house/ it/ primary/ ?/ school/

→......................................................

7. In Vietnam/ begins/ school year/ on/ new/ September/ the/ the fifth/

→......................................................

Hiển thị đáp án

Đáp án: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Đáp án: I saw pythons at the zoo. (Tôi sẽ thấy các con trăn trong sở thú.)

Đáp án: We have English four times a week. (Chúng tôi bao gồm tiết tiếng Anh 4 lần 1 tuần)

Đáp án: My family went to da Lat by coach. (Gia đình tôi đi Đà Lạt bởi xe khách.)

Đáp án: Can you tell me the way lớn the museum?

(Bạn hoàn toàn có thể chỉ cho tôi đường mang đến viện kho lưu trữ bảo tàng không?)

Đáp án: Huong is going to lớn visit her family in Can Tho by train this summer.

(Hương đang thăm gia đình cô ấy ở nên Thơ vào hè này bởi tàu hỏa.)

Đáp án: How far is it from your house lớn primary school?

(Từ nhà của bạn đến ngôi trường tiểu học bao xa?)

Đáp án: The school year in Vietnam begins on the fifth September.

(Năm học ở Việt Nam bắt đầu vào 5/9)


Exercise 3. Lựa chọn từ có phần gạch men chân được vạc âm khác so với các từ còn lại.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /ai/

Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D phân phát âm là /ei/. Đáp án C phân phát âm là /e/

Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phân phát âm là /ai/


Exercise 4. đến dạng đúng của các động từ sau.

1. The children often (ride) …………. A xe đạp in the afternoon.

2. Her mother always (cook) ………… dinner after work.

3. My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

4. Lily (like – listen) ……………………………….. Lớn music after dinner.

5. Tam and her friend always (go) ………. To school early.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: ride

Chủ ngữ “children” là nhà ngữ số nhiều bắt buộc động từ không chia

Dịch: Đám trẻ thường đánh đấm xe vào buổi chiều.

2. Đáp án: cooks

Chủ ngữ “her mother” số ít đề xuất động từ bỏ thêm s/es

Dịch: bà bầu cô ấy luôn luôn nấu ban đêm sau giờ đồng hồ làm.

3. Đáp án: talks

Chủ ngữ “my brother” số ít bắt buộc động tự thêm s/es

Dịch: Anh tôi thỉnh phảng phất noi chuyên online với anh em vào buổi tối.

4. Đáp án: likes listening

Dịch: Lily mê say nghe nhạc sau bữa tối.

5. Đáp án: go

Chủ ngữ số nhiều cần động từ bỏ không phân tách (nguyên thể)

Dịch: tâm và bạn cô ấy luôn đi học sớm.


Exercise 5. Xong đoạn hội thoại sau với những từ đã cho.

twice after cooking oftenlateare

Adam: What (1)……… you doing, Susan?

Susan: I’m (2) …………… dinner.

Adam: vì you lượt thích cooking?

Susan: Yes, I do. I usually cook (3) ………….. School because my mother always comes trang chủ (4) ………... I help my mother with shopping too.

Adam: How (5) ……………. Bởi vì you go shopping?

Susan: (6) ……………. A week.

Hiển thị đáp án

Đáp án: 1. Are2. Cooking3. After4. Late5. Often6. Twice

Dịch hội thoại:

- bạn đang làm cái gi thế?

- Tôi đang nấu bữa tối.

- mình thích nấu ăn uống à?

- Đúng thế. Tôi thường nấu ăn sau thời điểm học vì chị em tôi thường về muộn, tôi cũng giúp bà bầu đi sắm sửa nữa.

- các bạn đi mua sắm mấy lần?

- gấp đôi 1 tuần.


Exercise 6. Đọc đoạn văn với chọn câu trả lời phù hợp.

Last Sunday, Lan didn’t go lớn school. But she went to lớn her friend’s birthday party. She got up early in the morning, went to lớn shop, và bought some gifts and flowers. Then, she went lớn her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes và drank soft drink. She danced beautiful, quý phái many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played games such as hide và seek, skipping rope & cards. They were very happy và enjoyed themselves a lot. Finally, the buổi tiệc ngọt came khổng lồ an end. They said goodbye to lớn each other và went trang chủ late in the evening.

1. Last Sunday. Lan ----------------- go khổng lồ school.

A. Didn’t B. Don’t C. Did

2. She went to lớn her ----------------- birthday party.

A. Friend B. Friends C. Friend’s

3. At the party, she ate a lot of cakes ----------------- drank soft drink.

A. Over B. Và C. A & B are correct

4. They ----------------- games such as hide and seek, skipping rope and cards.

Xem thêm: Hai Đường Chéo Của Hình Chữ Nhật Là, Công Thức Tính Đường Chéo Hình Chữ Nhật

A. Played B. Fly C. Place

5. They said goodbye ----------------- each other & went trang chủ late in the evening.