Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
sở hữu lại
*
Hoán đổi
Kết quả phân số:
Phép tính:

Công cụ thay đổi phân số quý phái thập phân ►


Làm nạm nào để biến đổi thập chia thành phân số

Các tiến độ chuyển đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số gồm các chữ số ngơi nghỉ bên đề nghị dấu chấm thập phân (tử số) với lũy vượt của 10 (mẫu số).Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số.Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và chủng loại số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm cầu chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách chia tử số và chủng loại số cùng với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm mong chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm cầu chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và chủng loại số cùng với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách đổi khác số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... Thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng đổi khác thập tạo thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2