Các nhà điểm ngữ pháp giờ Anh thường có những trường phù hợp ngoại lệ và thắc mắc đuôi – tag question cũng vậy. Các trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi rất dễ khiến cho khó khăn cho chúng ta khi làm bài xích thi bởi vì sự khác hoàn toàn và nhiều dạng. Trong vô số nhiều trường phù hợp khi chúng ta chỉ áp dụng kỹ năng và kiến thức cơ bản sẽ dẫn đến bài xích làm bị sai. Gọi được khó khăn này, bài viết này sẽ tổng hợp các loại tag question đặc biệt và những bài tập ví dụ để chúng ta ôn luyện dạng bài tập này.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi đặc biệt

*


Contents

Cấu trúc câu hỏi đuôi- tag question đã như sauBài tập tag question đặc biệt quan trọng để các bạn luyện tập lại

Cấu trúc câu hỏi đuôi- tag question đã như sau

S+V+O, trợ động từ + đại tự ?

Trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi cũng theo cấu trúc này, mặc dù trợ hễ từ cùng đại từ sống vế sau dấu phẩy sẽ có những sự biến hóa nhất định. Thay thể:

Câu hỏi với rượu cồn từ Am

Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?Câu hỏi đuôi của I am not là am I?

Ví dụ: a. I am late, aren’t I? ( Tôi cho trễ nên không?)

b. I am not sick, am I ( Tôi ko bị tí hon đúng không?)

There tất cả thể quản lý ngữ của thắc mắc đuôi

Ví dụ: There’s something wrong, isn’t there?

Đối với các đại tự bất định

Đại tự it được dùng trong thắc mắc đuôi ráng cho all, nothing với everything.Đại trường đoản cú they được sử dụng thay mang đến anyone, nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone.Chú ý: nếu nhà ngữ là những đại từ bao phủ định như no one, nobody, nothing, none thì câu hỏi đuôi sống dạng khẳng định.

Ví dụ: Everything can happen, isn’t it?

( phần nhiều chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra đúng không?)

No one would come, would they?

( không có ai đến đúng không?)

Đối với hễ từ Let

Sau Let’s …. Dùng câu hỏi đuôi là Shall we?

Ví dụ: Let’s go shopping, shall we? ( chúng ta đi shopping nhé?)

Sau Let.. Mang tính chất chất xin phép dùng câu hỏi đuôi là Will you?

Ví dụ: Let me xuất hiện the window, will you?

Sau Let.. Trong câu đề nghị trợ giúp người không giống dùng câu hỏi đuôi là may I?

Ví dụ: Let me help you, may I?

*

Đối cùng với modal verbs

Must : + lúc must chỉ sự đề xuất thiết, câu hỏi đuôi là needn’t

+ lúc must chỉ sự cấm đoán, câu hỏi đuôi là must

+ khi must chỉ dự kiến ở hiện nay tại, bọn họ dựa vào đụng từ sau must để chọn động từ đến thích hợp.

+ lúc must chỉ sự dự kiến ở thừa khứ, câu hỏi đuôi sử dụng has/have.

Ví dụ: 1. He must go to school now, needn’t he?

2. You mustn’t go late, must you?

3. You must be doctor, are you?

4. You must have stolen the car, have you?

– Have to: với cồn từ have/has/had to , thắc mắc đuôi sử dụng trợ đụng từ do/does/did.

Ví dụ: He has lớn go home, does he?

Câu hỏi đuôi khẳng định được cần sử dụng sau những câu tất cả trạng từ bao phủ định never, seldom, hardly, scarcely, little

Đối cùng với câu mệnh lệnh

Sau câu bổn phận ( Do/Don’t do), thắc mắc đuôi là hay là will you?Diễn tả lời mời, câu hỏi đuôi sử dụng won’t you?Đối với câu nhiệm vụ phủ định, thắc mắc đuôi chỉ được dùng will you?

Đối với câu cảm thán

Khi mệnh đề chính là một câu cảm thán, ta lấy danh từ vào câu đổi thành đại từ, đồng thời dùng động từ là: Is, are, am.

Ví dụ: What a beautiful day, isn’t it?

Đối với kết cấu I think

Khi chạm mặt cấu trúc:

I + think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ see/ + mệnh đề phụ

ta phụ thuộc động từ sống mệnh đề phụ để tại vị câu hỏi

Đối cùng với câu ước I wish, thắc mắc đuôi dùng may I?

*

Bài tập tag question đặc biệt quan trọng để các bạn luyện tập lại

Let’s go fishing with Linda next Sunday, _____?

A. Are we B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Let me help you with your homework, _________?

A. May I B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Everyone can hear my speech clearly, _______?

A. Can’t they B. Could they

C. Bởi vì they D. Can’t he/she

Someone has broken my mother’s vase, _______?

A. Hasn’t they B. Haven’t they

C. Hasn’t she D. Hadn’t they

Nobody in my class could finish the swimming kiểm tra last semester, _____?

A. Couldn’t him B. Couldn’t they

C. Could they D. Could it

Anyone has to lớn wear uniform at the school, _____?

A. Bởi they B. Doesn’t it

C. Don’t they D. Does it

There have been many positive changes since our local government carried out those reforms, ______?

A. Haven’t there B. Have it

C. Haven’t they D. Have there

He seldom goes khổng lồ the swimming pool, _____?

A. Doesn’t he B. Does he

C. Didn’t he D. Did he

Sit down, _______?

A. Will you B. Won’t you

C. Would you D. Wouldn’t I

Come there early, ____?

A. Will you B. Won’t you

C. Would you D. Wouldn’t I

Neither you nor I lượt thích Mary, _______?

A. Vày we B. Don’t we

C. Bởi you D. Will I

I think he will agree with our plan, ______?

A. Won’t he B. Will he

C. Don’t I D. Vày I

Don’t leave me alone, ______?

A. Will you B. Shall we

C. Won’t you D. Vày you

They did nothing, ______?

A. Didn’t they B. Did they

C. Did it D. Didn’t it

Let me lend you a little money , _____?

A. Will you B. Shall I

C. Won’t you D. May I

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Hãy đi câu cá cùng với Linda vào công ty nhật cho tới được không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với let’s thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ dùng shall we.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Hãy nhằm tôi giúp bạn làm bài bác tập về bên được không?”

Ta có:

Trong câu ý kiến đề xuất giúp người khác, câu ban đầu với let me thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng may I.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Mọi bạn đều hoàn toàn có thể nghe rõ bài phát biểu của tôi, phải không?”

Ta có:

Câu bước đầu với everyone can thì thành lập hỏi đuôi đang dùng bởi they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Ai này đã làm tan vỡ cái bình đựng hoa của bà bầu tôi, buộc phải không?”

Ta có:

Câu ban đầu với someone has thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng haven’t they.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Không ai trong lớp tôi bao gồm thể chấm dứt bài soát sổ bơi vào học tập kỳ trước, phải không?”

Ta có:

Câu ban đầu với nobody could thì ra đời hỏi đuôi sẽ sử dụng could they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Bất cứ người nào cũng phải mang đồng phục tại trường, phải không?”

Ta có:

Nếu “has to” chỉ sự dự kiến ở lúc này thì ta sẽ dựa vào động trường đoản cú theo sau của “has to”. Câu bước đầu với anyone has to wear thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng don’t

they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Đã bao gồm nhiều đổi khác tích cực kể từ thời điểm chính quyền địa phương của chúng ta thực hiện nay những cải tân đó, phải không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với there have been thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng haven’t there.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Anh hãn hữu khi đi cho bể bơi, đề nghị không?”

Ta có:

Câu ban đầu với he seldom goes thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng does he.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Ngồi xuống được không?”

Ta có:

Trong câu bổn phận cách, thắc mắc đuôi thường là “will you?”.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Đến đó sớm được không?”

Ta có:

Trong câu trách nhiệm cách, câu hỏi đuôi thường là “will you?”.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Cả bạn và tôi đông đảo không đam mê Mary, đề nghị không?”

Ta có:

Câu có cấu trúc neither…nor thì thắc mắc đuôi là sẽ chia ở số nhiều và sinh sống thể khẳng định.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Tôi suy nghĩ anh ấy sẽ đồng ý với chiến lược của chúng ta, đề nghị không?”

Ta có:

Câu chính có dạng: I + V (think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel) that + mệnh đề phụ:

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi. Mệnh đề phụ ban đầu bằng he will thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng won’t he.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Đừng để tôi 1 mình được không?”

Ta có:

Trong câu bổn phận cách, câu hỏi đuôi thường xuyên là “will you?”.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Họ không làm những gì cả, phải không?”

Ta có:

Câu bước đầu với they did thì ra đời hỏi đuôi sẽ sử dụng didn’t they.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Shout Đi Với Giới Từ Gì, Shout Out Là Gì

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Hãy nhằm tôi cho mình mượn một không nhiều tiền được không?”

Ta có:

Trong câu kiến nghị giúp tín đồ khác, câu bước đầu với let me thì ra đời hỏi đuôi sẽ sử dụng may I.