*
Axit một nút là gì?" width="367">

Các hỗn hợp axit đều phải có một số đặc điểm chung, đó là tính chất của những cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Chất nào là axit nhiều nấc

b) Axit một nấc

Axit một nấc là axit khi tan nội địa chỉ phân li một nấc ra ion H+.

Ví dụ:

HNO3 → H+ + NO3-

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

c) Axit nhiều nấc

Axit nhiều nấc, phân li từng mức ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước trường đoản cú 104 mang đến 105 lần.

Ví dụ:

H3PO4 → H+ + H2PO4-

H2PO4 → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

Phân tử H3PO4 phân li cha nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

2. đọc thêm về Bazo


Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ: 

NaOH → Na+ + OH−

Các dung dịch bazơ đều sở hữu một số tính chất chung, sẽ là tính chất của những anion OH− trong dung dịch.

*
Axit một nút là gì?" width="177">

* Bazơ những nấc:Những bazơ lúc tan trong nước phân li các nấc cho ion OH-.

Ví dụ:

Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH-

Mg(OH) → Mg2+ + OH-

3. Xem thêm về Hidroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo kiểu bazơ:

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

Sự phân li theo phong cách axit:

Al(OH)3 = H2O.HAlO2 → H+ + AlO2- + H2O

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng hầu hết ít tan trong nước cùng lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ rất nhiều yếu.

4. Bài viết liên quan về muối

- Là hòa hợp chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit.

Ví dụ:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

- muối trung hòa là muối mà lại anion cội axit không có tác dụng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4…

- muối axit là muối cơ mà anion cội axit tất cả khá năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4…


NaHSO4 → Na+ + HSO4-

 HSO4- → H+ + SO42-

Sự năng lượng điện li của muối trong nước

Hầu hết những muối lúc tan trong nước phân li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion nơi bắt đầu axit (trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất năng lượng điện li yếu).

Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na2+ + SO42-

HSO3- → H+ + SO32-

Nếu anion gốc axit còn hiđro tất cả tính axit, thì nơi bắt đầu này liên tục phân li yếu đuối ra ion H+.

Ví dụ:

→ Cu2+ + 4NH3

5. Giải đáp giải bài tập SGK

Câu 1. Trang 10 - sgk hoá học tập 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và các nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối bột axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit là chất khi tung trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Bazơ là hóa học khi tung trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

*
Axit một mức là gì?" width="246">

Những axit nhưng tan nội địa phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là những axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4….

Những bazơ khi tan nội địa phân li nhiều nấc ra ion OH– gọi là những bazơ các nấc. Lấy ví dụ như : Mg(OH)2, Ca(OH) Ca(OH)2,….

Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion cội axit. 

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có công dụng phân li ra ion H+.

Muối axit là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit bao gồm khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li cùa muối hạt trong nước tạo cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion nơi bắt đầu axit.

Câu 2. Trang 10 - sgk hoá học tập 11

Viết phương trình điện li của những chất sau :

a) các axit yếu ớt : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh dạn : LiOH.

c) những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

Xem thêm: Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy Trần Văn Địch, Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy Pdf

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Lời giải

a) các axit yếu ớt : H2S, H2CO3 là chất điện li yếu đuối , axit 2 nấc

*
Axit một mức là gì?" width="217">

b) Bazơ táo tợn : LiOH là hóa học điện li mạnh

*
Axit một nấc là gì?" width="145">

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS là các chất điện li mạnh

*
Axit một nấc là gì?" width="169">

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2. Là chất phân li được ra H+ và OH-