*
*
*
*
*
*
*
*



Bạn đang xem: Cho nguyên tử 20 40 ca

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách bóc ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị gồm số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, khối lượng riêng của nước là một trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một láo lếu hợp có hai đồng vị gồm số khối vừa đủ 31,1 và gồm tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 với tổng số hạt không với điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt với điện. Số nơtron của đồng vị có số khối to hơn là




Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Lớp 8, 9 Ngắn Hay, Dàn Ý Thuyết Minh Về Cái Phích Nước

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, yếu tắc Clo gồm 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có tỷ lệ số lượng tương ứng là 75% và 25%. Thành phần Cu có 2 đồng vị trong số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong những số ấy Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là