Tính chu kì phân phối rã T của một chất phóng xạ, cho biết thêm tại thời gian (t_1), tỉ số giữa hạt con và hạt bà bầu là 7, tại thời khắc (t_2) sau (t_1) 414 ngày thì tỉ số chính là 63.

Bạn đang xem: Chu kì bán rã của chất phóng xạ


Số hạt nhân con tạo thành bằng số hạt nhân mẹ bị phân rã

- Số hạt nhân còn lại: (N = N_02^ - dfractT)

- Số hạt nhân bị phân rã: (N = N_0left( 1 - 2^dfractT ight))


+ Tại thời gian (t_1) ta có: (dfracDelta NN = dfrac(1 - e^ - lambda t_1)e^ - lambda t_1 = 7 Rightarrow e^ - lambda t_1 = dfrac18) (1)

+ Tại thời khắc (t_2 = m t_1 + m 414) ta có :

(dfracDelta NN = dfrac(1 - e^ - lambda t_2)e^ - lambda t_2 = 63 Rightarrow dfrac(1 - e^ - lambda (t_1 + 414))e^ - lambda (t_1 + 414) = 63 Rightarrow dfrac(1 - e^ - lambda t_1.e^ - 414lambda )e^ - lambda t_1.e^ - 414lambda = 63) (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

(eginarrayldfrac1 - 0,125.e^ - 414lambda 0,125.e^ - 414lambda = 63\ Rightarrow e^ - 414lambda = 0,125\ Rightarrow lambda = dfrac - ln 0,125414 = dfracln 2Tendarray)

( Rightarrow T = dfrac414.ln 2 - ln 0,125 = 138) ngày


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Các dạng bài xích tập về phóng xạ Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong các biểu thức sau đây, biểu thức như thế nào đúngvới ngôn từ của định nguyên lý phóng xạ? (với m0là cân nặng của hóa học phóng xạ ban đầu, m là cân nặng chất phóng xạ còn sót lại tại thời gian t, $lambda $ là hằng số phóng xạ).


Biểu thức xác minh số hạt nhân còn lại sau thời hạn t là:


Biểu thức khẳng định độ phóng xạ của một chất sau thời hạn t là:


Chất Iốt phóng xạ (_53^131)I dùng trong y tế có chu kỳ bán tung 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?


Một hóa học phóng xạ thuở đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại 1 phần ba số hạt nhân lúc đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân tung của chất phóng xạ kia là:


Một hóa học phóng xạ có chu kỳ bán tan là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn sót lại bằng bao nhiêu phần trăm so cùng với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?


Biểu thức xác định trọng lượng hạt nhân đang phân chảy trong thời hạn t là:


Số hạt nhân đã trở nên phân tung được khẳng định bằng biểu thức nào dưới đây?


(^22Na)phân tung với chu kì T = 2,6 năm. Khối lượng ban sơ là m0. Sau hai năm lượng (^22Na)phân rã bao nhiêu %?


Tính số hạt nhân bị phân chảy sau 1s vào 1g Rađi (^226)Ra . Cho biết chu kỳ chào bán rã của (^226)Ra là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA= 6,02.1023mol-1.


Pôlôni (^210Po) là 1 trong chất phóng xạ tất cả chu kì phân phối rã (140) ngày đêm. Hạt nhân pôlôni phóng xạ sẽ trở thành hạt nhân chì ((^206Pb)) và tất nhiên một phân tử a. Thuở đầu có (42 mg) hóa học phóng xạ pôlôni. Trọng lượng chì hiện ra sau (280) đêm ngày là:


Đồng vị(_11^24)Na là hóa học phóng xạ β-tạo thành phân tử nhân magiê( (_12^24)Mg). Thuở đầu có 12gam Na và chu kì chào bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì cân nặng Mg tạo thành thành là :


Phương trình phóng xạ của Pôlôni bao gồm dạng:(_84^210Po)( o _Z^APb + alpha ).Cho chu kỳ bán tan của Pôlôni T=138 ngày. Khối lượng ban đầu m0=1g. Hỏi sau bao lâu trọng lượng Pôlôni chỉ từ 0,707g?


Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì phân phối rã của hóa học đó là


Một đồng vị phóng xạ có chu kì chào bán rã T. Cứ sau đó 1 khoảng thời hạn bằng bao nhiêu thì số phân tử nhân bị phân tung trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân sót lại của đồng vị ấy


(_11^24Na)là hóa học phóng xạ (eta ^ - )với chu kỳ bán tan 15 giờ. Ban sơ có một lượng (_11^24Na)thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ bên trên bị phân tan 75%?


Một lượng chất phóng xạ (_86^222Rn)ban đầu có cân nặng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ bớt 93,75%. Chu kỳ bán tung của Rn là:


Hạt nhân A (có trọng lượng mA) đứng yên phóng xạ thành hạt B (có trọng lượng mB) với C (có khối lượng mC) theo phương trình (A o B + C). Ví như phản ứng tỏa tích điện ∆E thì hễ năng của B là:


Hạt nhân (A) đang đứng im thì phân tan thành hạt nhân (B) có khối lượng (m_B)và phân tử $alpha $ có cân nặng (m_alpha). Tỉ số giữa động năng của phân tử $alpha $ và hễ năng của hạt nhân (B) ngay lập tức sau phân rã bằng:


Chất phóng xạ (_84^210Po)phát ra tia αvà biến đổi thành (_82^206Pb). Biết trọng lượng các phân tử là mPb= 205,9744u, mPo= 209,9828u, mα= 4,0026u. Mang sử phân tử nhân mẹ lúc đầu đứng yên cùng sự phân rã ko phát ra tia γthì rượu cồn năng của hạt nhân nhỏ là:


Một hạt nhân X, thuở đầu đứng yên, phóng xạ αvà trở thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X bao gồm số khối là A, phân tử αphát ra vận tốc v. Lấy khối lượng của phân tử nhân ngay số khối của chính nó tính theo đơn vị u. Tốc độ của phân tử nhân Y bằng:


(_92^235U + _0^1n o _42^95Mo + _57^139La + 2_0^1n + 7e^ - ) là 1 trong những phản ứng phân hạch của Urani 235. Biết trọng lượng hạt nhân : (m_U = m 234,99 m u) ; (m_Mo = m 94,88 m u) ;(m_La = m 138,87 m u) ;(m_n = m 1,0087 m u). Mang đến năng suất toả sức nóng của xăng là (46.10^6J/kg). Khối lượng xăng bắt buộc dùng để rất có thể toả năng lượng tương đương với một gam U phân hạch ? đem (1uc^2 = 931MeV)


Hiện ni trong quặng thiên nhiên có đựng cả (_92^238U)(_92^235U)theo tỉ lệ thành phần nguyên tử là 140 :1. đưa sử ở thời gian tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ bán tung của (_92^238U)là 4,5.109năm, (_92^235U)có chu kỳ bán chảy 7,13.108năm.


Trong chống thí nghiệm, fan ta tiến hành khẳng định chu kì chào bán rã (T) của một hóa học phóng xạ bằng cách dùng lắp thêm đếm xung nhằm đo tỉ lệ giữa số hạt bị phân rã ( mDelta N) với số hạt ban đầu ( mN_ m0 m.) Dựa vào hiệu quả thực nghiệm đo được trên trang bị thị hãy tính chu kì buôn bán rã của chất phóng xạ này?


*

Hạt nhân Poloni (left( _84^210Po ight)) đứng yên ổn phát ra tia anpha và trở thành hạt nhân chì Pb. Mang đến (m_Po = 209,9828u) , (m_alpha = 4,0026u), (m_Pb = 205,9744u). Tốc độ của phân tử nhân chì phóng ra bằng


Coban (_27^60Co) là chất phóng xạ gồm chu kì chào bán rã T = 5,33 năm. Thuở đầu có 1000g teo thì sau 10,66 năm số nguyên tử coban còn tại là?


Chất phóng xạ pôlôni (_84^210Po) bao gồm chu kì chào bán rã 138 ngày. Lúc đầu có một mẫu bao gồm N0 hạt nhân pôlôni (_84^210Po). Sau bao lâu (kể từ cơ hội ban đầu), số hạt nhân (_84^210Po) bị phân chảy là (dfrac78N_0)?


Một hóa học phóng xạ tất cả chu kì bán rã là 3,8 ngày. Số phân tử nhân có khả năng sẽ bị phân rã hết 70% sau thời gian là


trong điều trị bệnh ung thư, người bệnh được chiếu xạ với 1 liều khẳng định nào đó xuất phát điểm từ 1 nguồn phóng xạ. Biết nguồn có chu kỳ luân hồi bán rã là 4 năm. Khi nguồn được thực hiện lần đầu thì thời gian cho một liều xạ là 10 phút. Hỏi sau 2 năm thời gian cho một liều xạ là bao nhiêu phút:


Gọi (N_0) là số hạt nhân phóng xạ ban đầu (left( t = 0 ight)) và (Delta N) là số phân tử nhân vẫn phóng xạ sau thời hạn (t). Đồ thị nào tiếp sau đây biểu thị sự biến thiên của (Delta N) theo thời gian?

*


những tế bào ung thư dễ bị tổn yêu mến dưới tính năng của tia X hoặc tia gamma hơn các tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên ngày nay đã có những máy gia tốc tuyến tính thay thế, nhưng mà trước kia nguồn tiêu chuẩn để khám chữa là phóng xạ (^60Co). Đồng vị này phân tung (eta ) thành (^60Ni) sinh hoạt trạng thái kích thích, tuy nhiên (^60Ni) ngay sau đó trở về tâm trạng cơ bạn dạng và phân phát ra nhì photon gamma, từng photon có tích điện xấp xỉ 1,2 MeV. Biết rằng chu kì bán rã của phân tan (eta ) là 5,27 năm. Xác định số phân tử nhân (^60Co) có mặt trong nguồn 6000 Ci thường xuyên được dùng trong các bệnh viện.

Xem thêm: Hạt Quinoa Là Gì - Cách Chế Biến Món Ăn Từ Hạt Quinoa


hạt nhân (_92^234U) sẽ đứng im thì phân tung phóng xạ ra hạt(alpha ). Thực nghiệm đo được đụng năng của hạt (alpha ) bằng 12,89 MeV. Sự lệch lạc giữa giá trị thống kê giám sát và cực hiếm đo được đã phân tích và lý giải bằng việc phát ra sự phản xạ (gamma ) thuộc hay với phân tử (alpha ) trong quy trình phân rã (_92^234U). Khối lượng hạt nhân (_92^234U), (_90^230Th) với hạt (alpha ) lần lượt bằng 233,9904u: 229,9737u và 4,0015lu. Hiểu được hằng số Planck, vận tốc ánh sáng trong chân không với điện tích nguyên tố có giá trị lần lượt bởi (6,625.10^ - 34J.s;,3.10^8m/s)và (1,6.10^ - 19C). Cho thấy lu=931,5 (MeV/c^2). Bước sóng của sự phản xạ (gamma ) phân phát ra là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.