tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một đồng hồ treo tường tất cả kim phút nhiều năm 10 cm và kim giờ lâu năm 8 cm. Mang lại rằng các kim con quay đều. Tính tốc độ dài và vận tốc góc của điểm đầu hai kim.

Bạn đang xem: Chu kỳ quay của đầu kim phút là


*

Kim phút cù 1 vòng được 1h → Chu kì con quay tròn của điểm đầu kim phút là: Tp = 1h = 3600 s

Kim giờ cù 1 vòng không còn 12 h → Chu kì tảo tròn của điểm đầu kim tiếng là: Tg = 12h = 43200 s.

Áp dụng công thức liên hệ giữa tố độ lâu năm và tốc độ góc:

*

cho 1 đồng hồ thời trang treo tường tất cả kim phút nhiều năm 10 centimet và kim giay nhiều năm 15 cm bt rằng những kim quay đều . Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu 2 kim


+ tốc độ dài của từng điểm nằm ở đầu mút kim phút 

*
 

+ Mà 

*
 

*

*
(m/s)

+ vận tốc dài của mỗi điểm vị trí đầu mút kim giờ

*

+ Mà 

*
 

*

*
(m/s)


Tốc độ lâu năm của điểm đầu 2 kim

(v_p=dfrac2piTcdot r=dfrac2cdotpi3600cdot10=dfrac1180pileft(dfraccms ight))

(v_g=dfrac2piTcdot r=dfrac2cdotpi60cdot15=dfrac12pileft(dfraccms ight))

Tốc độ góc của điểm đầu 2 kim

(omega_p=dfrac2piT=dfrac2pi3600=dfrac11800pileft(dfracrads ight))

(omega_g=dfrac2piT=dfrac2pi60=dfrac130pileft(dfracrads ight))


Một đồng hồ thời trang treo tường có kim phút lâu năm 10 cm và kim giờ nhiều năm 8 cm. Cho rằng những kim con quay đều. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu nhị kim.


Câu 3: (1 điểm) Một đồng hồ thời trang có kim giờ lâu năm 0,5 cm, kim phút nhiều năm 4 cm. Xác định tỉ số giữa tốc độ dài của một điểm trên đầu kim giờ và vận tốc dài của một điểm bên trên đầu kim phút. Coi rằng các kim con quay đều.


(left{eginmatrixT_h=12h=720min\T_min=60minendmatrix ight.)

(v=omega r=dfrac2piTr)

(Rightarrowdfracv_minv_h=dfracdfrac2pi_minT_mindfrac2pi_hT_h=dfracr_minT_hr_hT_min=dfrac4cdot7200,5cdot60=96)


Cho một đồng hồ đeo tay treo tường tất cả kim phút dài 15 centimet và kim giờ lâu năm 10 cm. Tính tốc độ dài của nhì đầu kim phút cùng kim tiếng ?

A. 0,1454. 10 - 3 s

B. 0,1454. 10 - 4 s

C. 0,5414. 10 - 4 s

D. 0,1541. 10 - 3 s


 Tốc độ góc ω g = 2 π T g = 2.3 , 14 43200 = 0 , 000145 rad/s.

* Kim phút quay 1 vòng hết thời gian T phường h = 1 h = 3600 s.

Tốc độ nhiều năm v phường h = R ω phường h = 0 , 12.0 , 00174 = 2.10 − 4 m/s.


Xác định tỉ số của vận tốc dài của 1 điểm bên trên đầu kim phút và kim tiếng biết chiều nhiều năm kim giờ nhỏ dại hơn chiều dài kim phút 1,5 lần


Ta có:

- Chu kì xoay của kim giờ là: T = 12h.

- Chu kì cù của kim phút là: T' = 1h.

Xem thêm: Giáo Trình Toán Rời Rạc Pdf, Giáo Trình Toán Rời Rạc (Khoa Cntt ) Đhbk

Vậy tỉ số của vận tốc dài của 1 điẻm trên đầu kim phút và kim giờ là:

(dfracv"v=dfracomega"R"omega R=dfracTT".dfracR"R=dfrac121.1,5=18)


Chiều dài kim giây của một đồng hồ gấp song chiều dài kim phút với gấp tư lần chiều lâu năm kim giờ của nó. Tỉ số tốc độ dài điểm nghỉ ngơi đầu kim phút và diêm nghỉ ngơi đầu kim giờ là

A. 24

B. 48.

C. 32

D. 16.


Điểm đầu những kim của đồng hồ vận động tròn đều

 

*

Tốc độ dài ở điểm đầu kim phút cùng kim giờ lần lượt là


a; Tính tốc độ dài của hai đầu kim phút với kim tiếng ?

b; nhì kim trùng nhau tai điểm 0h. Sau bao lâu nữa hai kim trùng nhau ?


13.Chiều lâu năm của kim phút của một đồng hồ dài vội 1,5 lần kim giờ của nó. Hỏi vận tốc dài của đầu kim phút cấp mấy lần tốc độ dài của đầu kim giờ?