The second spring has a sour taste & is predominately orange mainly due lớn the large iron oxide sediments at its outlet.

Bạn đang xem: Chua tiếng anh là gì


A fermentation process of at least six months gives the fish a characteristic strong smell & somewhat acidic taste.
Chất axít axêtic có trong giấm tạo thành vị chua trong miệng và có thể làm cho tất cả những người ta cảm giác ghê răng.
The acetic acid contained in it produces a sour taste in the mouth & can cause one’s teeth to feel sensitive.
Để đánh bại khách nước ngoài, Zheng Xingwen, đầu nhà bếp của Daotai Fu, đã thay đổi món nạp năng lượng thành một hương thơm vị chua ngọt.
In order to fete foreign guests, Zheng Xingwen, the chef of Daotai Fu, altered the dish into a sweet and sour taste.
Và 2 hương vị còn lại bảo đảm an toàn ta -- vị đắng và vị chua, chúng kháng lại đầy đủ thứ độc hại và đang hư thối.
And two tastes which protect you -- bitter & sour, which are against poisonous and rotten material.
Hương vị chua dai và dai dẳng của Dalieba khác với những loại bánh mì kiểu Á với mềm truyền thống khác ở các vùng khác của Trung Quốc.
Dalieba"s sour and chewy taste is different from other traditional soft & fluffy Asian style breads in other parts of China.
Tuy nhiên với loài của chúng tôi, nó có thể tạo ra bia có vị mật ong, nó cũng hoàn toàn có thể tạo ra bia tất cả vị chua gây thích hoặc.
Yet our species, it could make a beer that tasted like honey, and it could also make a delightfully tart beer.
Có nguồn gốc từ thời kỳ Muromachi (1336–1573) như shibushi, thuật ngữ này thuở đầu đề cập mang lại một hương vị chua hoặc chát, ví dụ như một quả hồng chưa chín.
Originating in the Muromachi period (1336–1573) as shibushi, the term originally referred khổng lồ a sour or astringent taste, such as that of an unripe persimmon.
Có vài một số loại món khác nhau, nhiều lúc thường được diễn đạt bằng một thuật ngữ chung; ví dụ, ciorbă bao hàm nhiều nhiều loại súp với hương vị chua đặc trưng.
There are quite a few different types of dishes, which are sometimes included under a generic term; for example, the category ciorbă includes a wide range of soups with a characteristic sour taste.
Moryson cho rằng người Ireland "sẵn sàng ăn uống cỏ Schamrock gồm vị chua khi đã chạy, cùng khi bị đuổi bắt qua lại, chúng ta chồm ra giống như các con thú từ phần lớn cống rãnh."
Moryson claims that the Irish "willingly eat the herbe Schamrock being of a sharpe taste which as they run and are chased to and fro they snatch lượt thích beasts out of the ditches."
Nhưng khi trục trặc, LES là tại sao chính tạo ra chứng ợ lạnh - xúc cảm nóng rát, đôi lúc cảm thấy vị chua, teo thắt ngực nhưng ta đông đảo từng trải qua tối thiểu một lần vào đời.
But when the LES malfunctions, it becomes the main player in heartburn --a searing, sometimes sour-tasting chest-spasm that many people will experience at some point in their lives.
Loại đào cùi trắng, không nhiều chua là phổ biến nhất tại Trung Quốc, Nhật bản và các giang sơn châu Á xung quanh, trong những lúc người châu Âu cùng Bắc Mỹ mếm mộ loại bao gồm cùi làm thịt màu quà và gồm vị chua hơn.
Low-acid white-fleshed peaches are the most popular kinds in China, Japan, & neighbouring Asian countries, while Europeans & North Americans have historically favoured the acidic, yellow-fleshed cultivars.
Tôi vẫn phạt hoảng những lần ăn nó, tuy nhiên nó có một khả năng khác biệt là nó che đậy vài dây thần kinh vị giác bên trên lưỡi bạn, hay là dây thần kinh thụ cảm vị chua, chính vì thế những thứ thông thường có vị chua hoặc chát, bỗng nhiên trở đề nghị rất ngọt.
It still freaks me out every time I eat it, but it has a chất lượng ability to lớn mask certain taste receptors on your tongue, so that primarily sour taste receptors, so normally things that would taste very sour or tart, somehow begin lớn taste very sweet.
Thật ra chúng gồm một vị đăng đắng chát, nhưng mà vị chua của các quả táo apple xanh này không làm nản lòng chúng tôi khi công ty chúng tôi hăng hái tiêu thụ chiến lợi phẩm của mình, trong những khi giả vờ như bị ép buộc mà bây giờ tôi không thể phân tích và lý giải được lý do.
In fact, they had a very bitter taste, but the tartness of these green apples did not deter us as we enthusiastically consumed our spoils, acting out of a compulsion I cannot now explain.
Ông nhận thấy rằng vị của kombu dashi (nước sử dụng nấu tự tảo bẹ kombu) rất khác hoàn toàn so với vị ngọt, chua, đắng cùng mặn, nên được sắp xếp tên vị này là umami.
He noticed that the taste of kombu dashi was distinct from sweet, sour, bitter, & salty and named it umami.

Xem thêm: Nhưng Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2012, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2012


The main characteristics of the southern variant is the use of turmeric and that it very spicy, sour and salty.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M