Giả sử là 1 trong những mệnh đề phụ thuộc vào vào số tự nhiên và thoải mái n. Ví như cả hai đk

*
cùng tiếp sau đây được thỏa mãn nhu cầu thì đúng với đa số (m là số thoải mái và tự nhiên cho trước).

*
đúng.

Với mỗi số thoải mái và tự nhiên

*
giả dụ
*
đúng.

Phương pháp minh chứng dựa trên nguyên lý quy hấp thụ toán học gọi là phương pháp quy hấp thụ toán học( hay call tắt là phương pháp quy nạp).

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

PHƯƠNG PHÁP

Để minh chứng một mệnh đề phụ thuộc vào vào số tự nhiên n đúng với tất cả (m là số tự nhiên cho trước), ta triển khai theo hai bước sau:

Bước 1: chứng tỏ rằng đúng khi

*
.

Bước 2: với k là một số tự nhiên tùy ý,

*
. Giả sử đúng lúc , ta sẽ chứng minh cũng đúng lúc . Theo nguyên lý quy nạp toán học, ta kết luận rằng đúng với tất cả số tự nhiên và thoải mái
*

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: chứng minh rằng với tất cả số nguyên n, ta có:

a).

b).

LỜI GIẢI

a). (1)

Với n = 1: Vế trái của (1)

*
; Vế nên của (1)
*
. Suy ra Vế trái của (1) = Vế đề xuất của (1). Vậy (1) đúng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Có nghĩa là ta có:

*

Ta phải chứng minh (1) đúng với . Bao gồm nghĩa ta bắt buộc chứng minh:

*

Thật vậy

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào lúc . Vì thế theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với mọi số nguyên dương n.

b). (1)

Với n = 1: Vế trái của (1)

*
; Vế cần của (1)
*
.

Suy ra Vế trái của (1) = Vế bắt buộc của (1). Vậy (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng với . Tức là ta có:

*

Ta phải chứng minh (1) đúng với . Gồm nghĩa ta đề xuất chứng minh:

*

Thật vậy

*

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào khi . Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương n.

Ví dụ 2: Với mỗi số nguyên dương n, gọi

*
. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì luôn luôn chia hết đến 8.

LỜI GIẢI

Ta có

*
phân chia hết cho 8 (đúng).

Giả sử

*
phân tách hết đến 8.

Ta cần chứng minh

*
phân tách hết mang đến 8.

Thật vậy, ta bao gồm

*
. Vày và 8 phần lớn chia hết mang lại 8, đề nghị cũng phân tách hết cho 8.

Vậy với đa số số nguyên dương n thì chia hết mang đến 8.

Ví dụ 3: chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái , ta luôn luôn có:

*
(*)

LỜI GIẢI

Với ta bao gồm

*
(đúng). Vậy (*) đúng với .

Giả sử với

*
thì (*) đúng, gồm nghĩa ta có: (1).

Ta phải chứng minh (*) đúng với , có nghĩa ta đề nghị chứng minh:

Thật vậy, nhân hai vế của (1) cùng với 3 ta được:

*
. Vậy (đúng).

Do kia theo nguyên lí quy nạp, (*) đúng với mọi số nguyên dương .

BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bạn đang xem: Chứng minh quy nạp toán rời rạc

Câu 1: minh chứng rằng với đa số số nguyên dương n, ta có:

1).

*

2).

*

3).

*

4).

5).

6).

*

7).

*

8).

*

9).

*

10).

*

11).

*


1).

*


Với n = 1: Vế trái của (1) = 1, vế đề xuất của (1)

*
. Vậy (1) đúng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Tức là ta có:

*

Ta phải minh chứng (1) đúng với . Bao gồm nghĩa ta phải chứng minh:

*

Thật vậy

*
(thế (2) vào).

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng khi . Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương n.

*
Chú ý:
*
cùng với
*
là 2 nghiệm của phương trình
*
.

Áp dụng: ta thấy

*
tất cả 2 nghiệm là
*
. Cho nên
*


2).

*


Với n = 1: Vế trái của (1) = 4, vế đề nghị của (1) . Suy ra (1) đúng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Tức là ta có:

*

Ta phải chứng minh (1) đúng với . Bao gồm nghĩa ta đề nghị chứng minh:

*

Thật vậy:

*
(thay (2) vào).
*
(đpcm).

Vậy (1) đúng lúc . Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương n.


3).

*


Với n = 1: Vế trái của (1) = 1, vế cần của (1) . Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với .Có nghĩa là ta có:

*

Ta phải chứng minh (1) đúng với . Gồm nghĩa ta cần chứng minh:

*

Thật vậy:

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào khi . Cho nên vì thế theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với mọi số nguyên dương n.


4). (1)


Với n = 1: Vế trái của (1) = 2, vế buộc phải của (1) . Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với .Có tức thị ta có:

*

Ta phải chứng tỏ (1) đúng cùng với . Bao gồm nghĩa ta phải chứng minh:

*

Thật vậy:

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng khi . Cho nên vì vậy theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.


5). (1)


Với n = 1: Vế trái của (1) = 2, vế yêu cầu của (1) . Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Tức là ta có:

*

Ta phải minh chứng (1) đúng với . Có nghĩa ta phải chứng minh:

*

Thật vậy:

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào lúc . Vì vậy theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.


Với n = 1: Vế trái của (1) = 6, vế đề nghị của (1)

*
. Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Có nghĩa là ta có:

*

Ta phải chứng minh (1) đúng cùng với . Tất cả nghĩa ta buộc phải chứng minh:

*
thiệt vậy:
*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào lúc . Vì vậy theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.


Với n = 2: Vế trái của (1) = 4, vế buộc phải của (1) . Suy ra (1) đúng với n = 2.

Giả sử (1) đúng với . Tức là ta có:

*

Ta phải chứng tỏ (1) đúng với . Tất cả nghĩa ta yêu cầu chứng minh:

*

*

Thật vậy:

*
*
*

Vậy (1) đúng vào lúc . Cho nên vì vậy theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương .


Với n = 2: Vế trái của (1)

*
, vế buộc phải của (1)
*
. Suy ra (1) đúng cùng với n = 2.

Giả sử (1) đúng cùng với . Tức là ta có:

*

Ta phải minh chứng (1) đúng cùng với . Gồm nghĩa ta phải chứng minh:

*

Thật vậy ta có:

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào lúc . Cho nên vì thế theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương .


Với n = 1: Vế trái của (1) , vế phải của (1)

*
. Suy ra (1) đúng với n = 1.

Giả sử (1) đúng với . Có nghĩa là ta có:

*

Ta phải chứng tỏ (1) đúng với . Bao gồm nghĩa ta phải chứng minh:

*

Thật vậy:

*
(đúng)

*

*
(đúng).

Vậy (1) đúng vào khi . Cho nên vì vậy theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương n.


Với n = 1: Vế trái của (1)

*
, vế yêu cầu của (1)
*
. Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Có nghĩa là ta có:

*
(2).

Ta phải chứng minh (1) đúng cùng với . Gồm nghĩa ta cần chứng minh:

*

Thật vậy:

*

*
(đpcm).

Vậy (1) đúng vào lúc . Cho nên vì thế theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với đa số số nguyên dương n.


Với n = 1: Vế trái của (1)

*
, vế bắt buộc của (1)
*
. Suy ra (1) đúng cùng với n = 1.

Giả sử (1) đúng cùng với . Tức là ta có:

*

Ta phải minh chứng (1) đúng với . Có nghĩa ta buộc phải chứng minh:

*

Thật vậy:

*

*
(đúng).

Vậy (1) đúng vào lúc . Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.


Câu 2: chứng minh rằng ta có:

1).

*
phân chia hết mang lại 6.

2).

*
phân tách hết đến 3

3).

*
chia hết đến 3.

4).

*
phân tách hết mang lại 6.

5).

*
chia hết đến 6.

6).

*
phân chia hết đến 9.

7).

*
phân tách hết đến 9.

8).

*
chia hết đến 5

9).

*
phân tách hết mang đến 7.

10).

*
phân tách hết cho 133.

11). Minh chứng thì

*
phân chia hết đến 225.

12). Chứng minh

*
thì
*
chia hết cho 32.

13).

*


Với ta có

*
chia hết đến 6 đúng.

Giả sử với thì phân chia hết mang đến 6.

Ta phải chứng minh với thì

*
phân tách hết đến 6.

Thật vậy ta có

*

Ta tất cả phân chia hết cho 6 theo bước 2,

*
phân tách hết mang lại 6 cùng 12 hiển nhiên chia hết cho 6. Từ kia suy ra
*
chia hết mang lại 6 (đpcm).


Đặt

*

Ta gồm

*
phân chia hết mang lại 3.

Giả sử

*
phân chia hết cho 3.

Ta cần chứng tỏ

*
phân tách hết cho 3.

Thật vậy, ta gồm

*
. Vị và
*
hầu như chia hết mang đến 3, nên cũng phân tách hết mang lại 3.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì phân chia hết mang đến 3.


Đặt

*

Ta tất cả

*
chia hết cho 3 (đúng).

Giả sử

*
phân tách hết mang lại 3.

Ta cần chứng minh

*
phân tách hết mang lại 3.

Thật vậy, ta gồm

*
. Vày cùng
*
phần đa chia hết mang lại 3, đề xuất cũng chia hết đến 3.

Vậy với đa số số nguyên dương n thì phân chia hết mang lại 3.


Đặt

*

Ta bao gồm

*
phân chia hết mang lại 6 (đúng).

Giả sử

*
phân chia hết cho 6.

Ta cần minh chứng

*
phân tách hết cho 6.

Thật vậy, khai triển rút gọn ta được

*
. Do với
*
đông đảo chia hết cho 6, nên cũng phân chia hết đến 6.

Vậy với tất cả số nguyên dương n thì chia hết đến 6.


Đặt

*

Với , ta tất cả

*
chia hết mang lại 6 (đúng).

Giả sử

*
phân tách hết cho 6.

Ta cần minh chứng

*
chia hết cho 6.

Thật vậy ta tất cả

*
. Bởi vì
*
cùng
*
đông đảo chia hết mang lại 6, cần cũng phân tách hết mang đến 6.

Vậy với đa số số nguyên dương n thì phân tách hết cho 6.


Đặt

*

Với , ta có

*
phân tách hết đến 9 (đúng).

Giả sử

*
chia hết mang lại 9.

Ta cần minh chứng

*
chia hết mang đến 9.

Thật vậy ta bao gồm

*

Vì và

*
hầu như chia hết mang đến 9, bắt buộc cũng phân chia hết đến 9.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì chia hết cho 9.


Đặt

*

Với , ta gồm

*
chia hết cho 9 (đúng).

Giả sử

*
chia hết đến 9.

Ta cần chứng minh

*
chia hết mang đến 9.

Thật vậy ta có

*

Vì và

*
mọi chia hết mang lại 9, yêu cầu cũng phân chia hết mang đến 9.

Vậy với tất cả số nguyên dương n thì phân tách hết cho 9.


Đặt

*

Với , ta có

*
chia hết cho 5 (đúng).

Giả sử

*
phân chia hết mang đến 5.

Ta cần chứng minh

*
chia hết mang đến 5.

Thật vậy ta bao gồm

*

Vì và

*
những chia hết cho 5, bắt buộc cũng phân tách hết đến 5.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì phân tách hết mang lại 5.


Đặt

*

Với , ta tất cả

*
chia hết mang đến 7 (đúng).

Giả sử

*
phân chia hết đến 7.

Ta cần chứng minh

*
phân tách hết mang lại 7.

Thật vậy ta bao gồm

*

*
*
phần đa chia hết mang lại 7, đề xuất cũng phân tách hết đến 7.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì chia hết mang lại 7.


Đặt

*

Với , ta có

*
phân tách hết đến 133 (đúng).

Giả sử

*
chia hết cho 133.

Ta cần chứng minh

*
phân tách hết mang lại 133.

Thật vậy ta có

*

*
cùng
*
số đông chia hết mang đến 133, đề xuất cũng chia hết mang lại 133.

Vậy với đa số số nguyên dương n thì chia hết đến 133.


Đặt

*

Với , ta bao gồm

*
phân chia hết mang lại 225 (đúng).

Giả sử

*
phân tách hết cho 225.

Ta cần minh chứng

*
phân tách hết mang lại 225.

Thật vậy ta gồm

*

*
cùng
*
hồ hết chia hết cho 225, bắt buộc cũng phân tách hết đến 225.

Vậy với tất cả số nguyên dương n thì phân tách hết mang đến 225.


Đặt

*

Với , ta gồm

*
phân chia hết cho 32 (đúng).

Giả sử

*
chia hết mang đến 32.

Ta cần chứng tỏ

*
phân chia hết cho 32.

Thật vậy ta gồm

*

Vì cùng

*
hầu như chia hết mang lại 32, nên cũng phân tách hết cho 32.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì chia hết mang lại 32.


Đặt

*

Với , ta tất cả

*
phân chia hết đến 169 (đúng).

Giả sử

*
phân tách hết mang lại 169.

Ta cần chứng tỏ

*
phân tách hết mang đến 169.

Thật vậy ta tất cả

*

*

*
với
*
đông đảo chia hết đến 169, nên cũng phân chia hết mang đến 169.

Vậy với đa số số nguyên dương n thì phân chia hết mang lại 169.


Với ,

*
, vậy (*) đúng cùng với .

Giả sử ta bao gồm

*
đúng.

Ta cần chứng tỏ

Thật vậy,

*
. Ta lại sở hữu
*
, bất đẳng thức này đúng với mọi
*
. Suy ra (đúng).

Do đó theo nguyên lí quy nạp, (*) đúng với mọi số nguyên dương

*
.


đặt

*

Với ta có

*
(đúng).

Giả sử cùng với thì (*) đúng, bao gồm nghĩa ta có:

*

Ta phải chứng minh (*) đúng với , tất cả nghĩa ta đề xuất chứng minh:

*

Thật vậy ta có:

*

*
(đúng).

Vậy

*
(đúng). Vậy (*) đúng cùng với .

Suy ra (*) đúng với tất cả số nguyên dương .


Với ta có (đúng). Vậy (*) đúng với .

Giả sử với thì (*) đúng, bao gồm nghĩa ta có:

*
(1).

Ta phải minh chứng (*) đúng cùng với , tất cả nghĩa ta yêu cầu chứng minh:

*

Thật vậy, nhân hai vế của (1) cùng với

*
ta được:
*

*

*
(đúng).

Vậy (*) đúng cùng với . Do đó (*) đúng cùng với .


Với ta bao gồm (đúng). Vậy (*) đúng với .

Giả sử với thì (*) đúng, có nghĩa ta có:

*
(1).

Ta phải chứng tỏ (*) đúng với , gồm nghĩa ta bắt buộc chứng minh:

*
.

Thật vậy, nhân nhị vế của (1) với

*
ta được:
*
*
(theo câu c)).

*
. Vậy (*) đúng cùng với .

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương

*
.


Với ta gồm

*
(đúng). Vậy (*) đúng cùng với .

Giả sử với thì (*) đúng, bao gồm nghĩa ta có:

*
(1).

Ta phải chứng minh (*) đúng cùng với , bao gồm nghĩa ta phải chứng minh:

Thật vậy, nhân nhì vế của (1) cùng với 3 ta được:

*

*

*
. Vậy (đúng).

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương .


Với ta bao gồm

*
(đúng). Vậy (*) đúng với .

Giả sử với thì (*) đúng, gồm nghĩa ta có:

*
(1).

Ta phải chứng tỏ (*) đúng với , gồm nghĩa ta bắt buộc chứng minh:

Thật vậy, nhân nhị vế của (1) cùng với 2 ta được:

*

*
(đúng), vị
*


Với ta có

*
(đúng). Vậy (*) đúng cùng với .

Giả sử cùng với

*
thì (*) đúng, có nghĩa ta có:
*
(1).

Ta phải chứng tỏ (*) đúng cùng với , bao gồm nghĩa ta nên chứng minh:

*

Thật vậy, nhân nhì vế của (1) cùng với 2 ta được:

*
*
(đúng), vày
*
*

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương

*
.
Xem thêm: Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô Dụng Có Đức Mà Không Có Tài Thì Làm Việc Gì Cũng Khó

LỜI GIẢI

Đặt

*

Với n = 1 thì

*
là số nguyên (đúng).

Giả sử cùng với

*
thì
*
là một vài nguyên.

Ta cần minh chứng với thì

*
cũng là một số nguyên. Thiệt vậy:
*

*
.

*

*
. Do là số nguyên cùng
*
số nguyên yêu cầu là số nguyên. Kết luận theo nguyên lí quy hấp thụ thì là số nguyên.


LỜI GIẢI

Đặt

*

Ta có:

*
là số nguyên với
*
là số nguyên.

Giả sử:

*
là số nguyên cùng với
*
.

Ta phải chứng tỏ cũng chính là số nguyên

Thật vậy ta gồm

*

*
. Vị
*
với
*
là những số nguyên yêu cầu
*
là số nguyên, hiển nhiên
*
là số nguyên.