Câu hỏi :

Có bao nhiêu anken làm việc thể khí (đktc) mà khi cho từng anken đó công dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang đến một thành phầm hữu cơ duy nhất?


*