Để có tác dụng được bài xích tập về điện lượng bạn đọc phải biết được phương pháp tính tích phân. Dạng bài xích tập này không khó, chỉ cần bạn đọc vắt được lý thuyết.

Bạn đang xem: Công thức tính điện lượng


ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

A. Cách thức :

 +Điện lượng qua huyết diện S trong thời gian t là q với : q = i.t

+Điện lượng qua huyết diện S trong thời hạn từ t1 mang lại t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

*)Chú ý :Bấm máy vi tính phải nhằm ở chế độ rad.

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng năng lượng điện xoay chiều i=2sin100πt(A) sang 1 dây dẫn . Điện lượng chạy qua huyết diện dây vào khoảng thời gian từ 0 cho 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

*

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 viên khảo thí )Dòng điện xoay chiều gồm biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy sang một tiết năng lượng điện dây vào khoảng thời hạn từ 0 đến 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

*

 Chọn A

Câu 3 : Dòng năng lượng điện xoay chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch có biểu thức tất cả biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ cơ hội t=0(s) , điện lượng chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của chiếc điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

*

Câu 4: Một dòng điện luân phiên chiều có cường độ hiệu dụng là I tất cả tần số là f thì điện lượng qua ngày tiết diện của dây trong thời hạn một nửa chu kì kể từ thời điểm dòng điện bởi không là :


A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: chiếc điện luân phiên chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch bao gồm biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời hạn bằng chu kì của cái điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: chiếc điện xoay chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch bao gồm biểu thức tất cả biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ thời gian t=0 , năng lượng điện lượng chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn của đoạn mạch kia trong thời hạn bằng nửa chu kì của cái điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )


Câu 7 : Hãy khẳng định đáp án đúng .Dòng năng lượng điện xoay chiều i = 10 cos100πt (A),qua năng lượng điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: loại điện luân chuyển chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω có biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở trong thời gian t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một dòng điện chuyển phiên chiều trải qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì sức nóng lượng toả ra

trên điện trở là Q = 6 000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện luân phiên chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu 10: Một dòng điện chuyển phiên chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời gian 2 phút thì sức nóng lượng toả ra là Q = 6000J. độ mạnh hiệu dụng của mẫu điện xoay chiều là


A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi gồm một cái điện chuyển phiên chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy qua một điện trở thuần R trong thời hạn t khá to ( (tgg frac2pi omega )) thì nhiệt độ lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở R trong thời hạn đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về tính năng toả nhiệt độ trong một thời gian dài thì mẫu điện luân chuyển chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương tự với một loại điện ko đổi tất cả cường độ bằng :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho mẫu điện xoay chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy qua 1 dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện của dây theo một chiều trong một phần hai chu kì là


A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Câu 14: Một chiếc điện chuyển phiên chiều chạy qua năng lượng điện trở R = 10Ω. Biết nhiệt độ lượng toả ra vào 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ loại điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu nào sau đấy là đúng? A. định nghĩa cường độ cái điện hiệu dụng được thiết kế dựa vào tác dụng hoá học tập của chiếc điện. B. Khái niệm cường độ loại điện hiệu dụng được chế tạo vào tính năng nhiệt của dòng điện. C. định nghĩa cường độ cái điện hiệu dụng được kiến tạo vào chức năng từ của dòng điện. D. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được chế tạo dựa vào tác dụng phát quang quẻ của dòng điện.

Câu 16: Câu nào dưới đây đúng khi nói tới dòng năng lượng điện xoay chiều ?

A. Rất có thể dùng loại điện luân chuyển chiều để mà lại điện, đúc điện.


B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn vào một chu kì loại điện bởi 0.

C. Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện của dây dẫn trong đông đảo khoảng thời hạn bất kì bằng 0.

D. Hiệu suất toả nhiệt ngay tức khắc trên một quãng mạch có mức giá trị cực lớn bằng hiệu suất toả nhiệt vừa phải nhân với (sqrt2) .

Câu 17.

Xem thêm: Bài Tập Về Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Co Dap An H, Bài Tập Về Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Có Đáp An

Điện áp luân chuyển chiều thân hai đầu năng lượng điện trở R = 100Ω có biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt lượng tỏa ra bên trên R trong 1phút là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. Chưa thể tính được vì chưa biết w.

Câu 18: Một loại điện xoay chiều trải qua điện trở R = 25Ω trong thời gian 2 phút thì sức nóng lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của loại điện luân chuyển chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D. (sqrt2)A

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 12 - xem ngay