\displaystyle{2}{n}\pi\pm{{\cos}^{{-{1}}}{\left({0.6}\right)}} Explanation:normally you can get \displaystyle{x}={{\cos}^{{-{1}}}{\left({0.6}\right)}} using \displaystyle{\cos{{\left(-{x}\right)}}}={\cos{{\left({x}\right)}}} ...


Bạn đang xem: Các công thức lượng giác toán 10 đầy đủ nhất

How do you solve \displaystyle{\cos{{x}}}={0.84} and find all solutions in the interval \displaystyle{\left<{0},{2}\pi\right)} ?
https://socratic.org/questions/how-do-you-solve-cosx-0-84-and-find-all-solutions-in-the-interval-0-2pi
\displaystyle{32}^{\circ}{86};{327}^{\circ}{14} Explanation:cos x = 0.84Calculator and unit circle give: \displaystyle{x}=\pm{32}^{\circ}{86} Since the arc\displaystyle{\left(-{32}^{\circ}{86}\right)} ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

*
*

*
*Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân, Tóm Tắt Văn Bản Làng Của Kim Lân Ngắn Gọn Nhất

*
*