displaystyle2npipmcos^-1left(0.6 ight) Explanation:normally you can get displaystylex=cos^-1left(0.6 ight) using displaystylecosleft(-x ight)=cosleft(x ight) ...


Bạn đang xem: Các công thức lượng giác toán 10 đầy đủ nhất

How vì you solve displaystylecosx=0.84 and find all solutions in the interval displaystyleleft<0,2pi ight) ?
https://socratic.org/questions/how-do-you-solve-cosx-0-84-and-find-all-solutions-in-the-interval-0-2pi
displaystyle32^circ86;327^circ14 Explanation:cos x = 0.84Calculator và unit circle give: displaystylex=pm32^circ86 Since the arcdisplaystyleleft(-32^circ86 ight) ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

*
*

*
*Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân, Tóm Tắt Văn Bản Làng Của Kim Lân Ngắn Gọn Nhất

*
*