toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Ta tất cả : ( anleft(2a+30 ight)=cot a=dfrac1 an a)

(Rightarrow an a. anleft(2a+30 ight)=1)

(Rightarrowcotleft(90-a ight). anleft(2a+30 ight)=1)

(Rightarrow90-a=2a+30)

=> a = 20

Vậy ..

Bạn đang xem: Cot 30 độ bằng bao nhiêu


Giải PT:

a1. (cotleft(2x+dfracpi3 ight))=(-sqrt3)

a2. (cotleft(3x-10^cdot ight)cot2x=1)

a3. (cotleft(dfracpi4-2x ight)- an x=0)

a4. (cotleft(30^cdot+3x ight)+ anleft(x-10^cdot ight)=0)


a1.

$cot (2x+fracpi3)=-sqrt3=cot frac-pi6$

$Rightarrow 2x+fracpi3=frac-pi6+kpi$ với $k$ nguyên

$Leftrightarrow x=frac-pi4+frack2pi$ với $k$ nguyên

a2. ĐKXĐ:...............

$cot (3x-10^0)=frac1cot 2x= an 2x$

$Leftrightarrow cot (3x-fracpi18)=cot (fracpi2-2x)$

$Rightarrow 3x-fracpi18=fracpi2-2x+kpi$ với $k$ nguyên

$Leftrightarrow x=fracpi9+frack5pi$ cùng với $k$ nguyên.

 

 


a3. ĐKXĐ:........

$cot (fracpi4-2x)- an x=0$

$Leftrightarrow cot (fracpi4-2x)= an x=cot (fracpi2-x)$

$Rightarrow fracpi4-2x=fracpi2-x+kpi$ với $k$ nguyên

$Leftrightarrow x=-fracpi4+kpi$ cùng với $k$ nguyên.

a4. ĐKXĐ:.....

$cot (fracpi6+3x)+ an (x-fracpi18)=0$

$Leftrightarrow cot (fracpi6+3x)=- an (x-fracpi18)= an (fracpi18-x)$

$=cot (x+frac4pi9)$

$Rightarrow fracpi6+3x=x+frac4pi9+kpi$ với $k$ nguyên

$Rightarrow x=frac536pi + frack2pi$ với $k$ nguyên. 


Đúng 1
comment (0)

Câu 50**: Cho góc nhọn α tuỳ ý giá trị biểu thức (dfractanalphacotalpha+dfraccotalphatanalpha-dfracsin^2alphacos^2alpha)bằng

A. (tan^2alpha) ; B . (cot^2) α ; C . 0 ; D. 1 .

giải hộ mik vs

 


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi bỏ

A


Đúng 0

phản hồi (0)

Chọn A


Đúng 0
bình luận (0)

c1 tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để pt cos2x+sinx+m=0 có nghiệm (xinleft<-dfracpi6,dfracpi4 ight>), câu này tui kiếm được 2 quý giá mà đáp án lại là 3 nên mong mỏi lung ..

c2 tìm số nghiệm của pt (dfractan^2x-tanx+cot^2x-cotx-2sin2x-1=0) thuộc khoảng ( pi, 3pi)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0
Gửi hủy

1.

(Leftrightarrow1-2sin^2x+sinx+m=0)

(Leftrightarrow2sin^2x-sinx-1=m)

Đặt (sinx=tRightarrow tinleft<-dfrac12;dfracsqrt22 ight>)

Xét hàm (fleft(t ight)=2t^2-t-1) trên (left<-dfrac12;dfracsqrt22 ight>)

(-dfracb2a=dfrac14inleft<-dfrac12;dfracsqrt22 ight>)

(fleft(-dfrac12 ight)=0) ; (fleft(dfrac14 ight)=-dfrac98) ; (fleft(dfracsqrt22 ight)=-dfracsqrt22)

(Rightarrow-dfrac98le fleft(t ight)le0Rightarrow-dfrac98le mle0)

Có 2 cực hiếm nguyên của m (nếu câu trả lời là 3 thì giải đáp sai)


Đúng 2

bình luận (0)

2.

ĐKXĐ: (sin2x e1Rightarrow x edfracpi4) (chỉ quan tiền tâm trong tầm xét)

Pt tương đương:

(left(tan^2x+cot^2x+2 ight)-left(tanx+cotx ight)-4=0)

(Leftrightarrowleft(tanx+cotx ight)^2+left(tanx+cotx ight)-4=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixtanx+cotx=dfrac1+sqrt172\tanx+cotx=dfrac1-sqrt172left(loại ight)endmatrix ight.)

Nghiệm xấu quá, chất vấn lại đề chỗ (-tanx+...-cotx) có thể một trong những 2 cái đằng trước buộc phải là dấu "+"


Đúng 2
comment (0)

*

Miền (left<-dfracpi3;dfracpi2 ight>) là cung tròn CAB

Chiếu cung tròn lên trục cos (trục ngang) được đoạn color đỏ, với O tất cả hoành độ bằng 0, A tất cả hoành độ bằng 1

Do đó miền cực hiếm của cos trên (left<-dfracpi3;dfracpi2 ight>) là (left<0;1 ight>) hay đoạn OA


Đúng 1
bình luận (1)

Không dùng laptop hãy tính quý hiếm a) A = (sin 30° -cos 60° ) + ( tan 40° . Chảy 50°)b) B = ( cos² 20° +cos² 70° ) - (cot 42° . Cot 48°)Tôi bắt buộc gấp phải mọi tín đồ giúp ạ


Lớp 9 Toán bài bác 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
0
0
Gửi diệt

Câu 1 )

a) cos (π/7 - 3x) =-√3/2

b)cos x/3 = sin(2x +300)

c) tan(300- 2x) =√3

d) cot(300- 2x) = √3


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a/ (Leftrightarrowcosleft(fracpi7-3x ight)=cosleft(-frac56pi ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrixfracpi7-3x=-frac56pi+k2pi\fracpi7-3x=frac56pi+k2piendmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixx=frac41126pi-frac23kpi\x=-frac2942pi-frac23kpiendmatrix ight.)

b/ (Leftrightarrowsinleft(90^0-fracx3 ight)=sinleft(2x+30^0 ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix90^0-fracx3=2x+30^0+k180^0\90^0-fracx3=180^0-2x-30^0+k180^0endmatrix ight.Leftrightarrow...)

c/ (DKXD:cosleft(30^0-2x ight) e0Leftrightarrow30^0-2x e90^0+k180^0Leftrightarrow x e-30^0-k90^0)

(Leftrightarrow30^0-2x=60^0+k180^0Leftrightarrow x=-15^0-k90^0left(tm ight))

d/ (DKXD:sinleft(30^0-2x ight) e0Leftrightarrow30^0-2x e k180^0Leftrightarrow x e15^0-k90^0)

(Leftrightarrow30^0-2x=30^0+k.180^0Leftrightarrow x=-k.90^0left(tm ight))


Đúng 0

bình luận (0)
Không dùng máy tính:a) so sánh tan 78 độ cùng cos 11 độb) Tính cực hiếm biểu thức A = chảy 60 . Sin^2 23 + cot 30 . Sin^2 27c) mang lại sin a = 2/3 với 0
Lớp 9 Toán bài xích 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
0
0
Gửi hủy

Giá trị của biểu thức 

A = c o t 44 o + tung 226 o . Cos 406 o cos 316 o - c o t 72 o . C o t 18 o

bằng

A. -1

B. 1

C.

Xem thêm: Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Tập 11, Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn

 0

D. 2


Lớp 10 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Chọn B.

 

Ta có:

*

*

*

*

*

*


Đúng 0

bình luận (0)

Tính quý hiếm của hàm số lượng giác:

( analpha+cotalpha=2) ; (0


Lớp 10 Toán §1. Quý hiếm lượng giác của một góc ngẫu nhiên từ 0 (độ...
1
0
Gửi diệt

`0 (sinα>0),(cosα>0):`

`tanα+cotα=2`

Mà `tanα.cotα=1`

`=>` (left{eginmatrixtan extα=1\cot extα=1endmatrix ight.)

`=> α=π/4`

`=> sinα=cosα=sqrt2/2`


Đúng 1

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
inthepasttoys.net