Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án (4 đề)

Với Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh lớp 8 học tập kì 1 tất cả đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn tiếng Anh 8 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 1)

I. Give the correct khung of the verbs in the brackets

1. I used khổng lồ (work) ___________ in this factory.

2. She is used lớn (drive) ___________ on the left.

3. They get used khổng lồ (cook) ___________ in the morning.

4. I am used lớn (look) ___________ at road signs.

5. He used khổng lồ (do) ___________ a survey.

6. We used to (have) ___________ a traffic accident.

7. She used to lớn (star) ___________ a horror film.

8. He gets used khổng lồ (watch) ___________ thrillers.

II. Rewrite the following sentences

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked __________________________________________________

2. "Please sit down here.” Martin told us.

Martin told us ______________________________________________

3. He asked, "Do I have to bởi this test?"

He asked ___________________________________________________

4. "I don’t like oranges.” her mother said to lớn her.

Her mother told her __________________________________

5. "I am going to lớn have my hair cut tomorrow.” she told her boyfriend.

She told her boyfriend_______________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. work

2. driving

3. cooking

4. looking

5. do

6. have

7. star

8. watching

II. Rewrite the following sentences

1. She asked where my umbrella was.

2. Martin told us lớn sit down there.

3. He asked if he had to vì chưng that test.

4. Her mother told her that she didn’t lượt thích oranges.

5. She told her boyfriends that she was going to have her hair cut the next day.

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 2)

I. Write the sentences, using the cue words

1. I/ not / lượt thích / learn / History.

………………………………………………………………...………….

2. She / begin / work / this / company / 2000.

……………………………………………………………………………

3. She / always / wants / improve / her English.

……………………………………………………………………………

4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary.

……………………………………………………………………………

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. vày you lượt thích this picture? My uncle (paint) _______________ it last year.

2. Kylie (make) _______________ her first film when she was 21.

3. I live in Washington, though I (stay) _______________ in London at the moment.

4. ___________ (you/see) _________ the football match yesterday?

5. We (visit) _______________ the old church tomorrow.

6. My brother love (spend) _______________ his summer holiday doing volunteer work.

Đáp án & Thang điểm

I. Write the sentences, using the cue words

1. I don’t lượt thích learning History.

2. She began khổng lồ work in this company in 2000.

3. She always want to lớn improve her English.

4. Last week, she bought an English-Vietnamese dictionary.

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. painted (câu phân chia QKĐ vì bao gồm last week)

2. made (câu chia QKĐ do vế sau phân tách QKĐ)

3. am staying (câu chia hiện tại đơn vì tất cả “at the moment”)

4. Did-see (câu phân tách QKĐ vì tất cả yesterday)

5. are going lớn visit (câu phân tách TLG vì bao gồm tomorrow)

6. spending (love + ving: thích làm cho gì)

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 3)

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. She taught (A) her children (B) how to care after (C) their (D) pets.

2. You can use (A) dictionary (B) to lớn look about (C) new words (D).

3. What did (A) his mother tell him (B) in (C) the end of (D) the TV show?

4. It was (A) kind khổng lồ (B) you lớn (C) take me khổng lồ (D) the station.

II. Give the correct form of the verb in the brackets.

1. I (receive) ____________________ a letter from my friend yesterday.

2. Every morning we (go) ____________________ khổng lồ school.

3. How often _____________ you (visit) _____________ the National museum?

4. He (see) ____________________ a movie tomorrow.

5. bố usually (cook) __________________ dinner for the whole family.

6. The boys (play) ____________________ soccer at the moment.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. C ⇒ for (care for = look after: chăm sóc)

2. C ⇒ up (look up: tra cứu)

3. C ⇒ at (at the end of: sinh hoạt cuối)

4. B ⇒ of (cấu trúc it’s + adj + of sb + to V: ai đó thật là như thế nào)

II. Give the correct size of the verb in the brackets.

1. received (câu chia thời QKĐ vì tất cả yesterday)

2. go (câu phân chia thời HTĐ vì bao gồm every morning)

3. do-visit (câu hỏi how often chia thời bây giờ đơn)

4. are going to lớn see (câu phân chia thời TLG vì gồm tomorrow)

5. cook (câu chia HTĐ vì gồm usually)

6. are playing (câu chia thời HTTD vì bao gồm at the moment)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 4)

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Climbing that tree is very dangerous.

It is ……………………………………………………………………………

2. We intend lớn go lớn the cinema tonight.

We are.…………………………………………………………………………

3. Let’s go to the cinema tonight.

How about ……………………………………………………………………?

4. Tom is not old enough khổng lồ drive a car.

Tom is too ………………………………………………………………………

II. Give the correct khung of the verbs in the blanket

1. ba usually (go) _____________ lớn school at 6 am but yesterday he (go) _____________ at 6:30 am.

2.

- What _________ you (do) _____________ last Sunday?

- I (write) _____________ a letter khổng lồ my friend.

3. The boys (watch) _____________ TV at the moment.

4. Hoa (not get) _____________ up late every morning.

5. We (have) _______________ a small buổi tiệc ngọt next Sunday. Would you like (come) _______________?

6. They (work) _______________ very hard when they were young.

Đáp án và Thang điểm

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. It is dangerous to climb that tree.

2. We are going to lớn the cinema tonight.

3. How about going to lớn the cinema tonight?

4. Tom is too young khổng lồ drive a car.

Xem thêm: Đăng Ký Kết Hôn Cần Giấy Tờ Gì, Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. goes – went (vế trước chia thời bây giờ đơn vì bao gồm “usually” – vế sau phân chia quá khứ solo vì bao gồm “yesterday”)