Tổng hợp bộ 3 đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 gồm đáp án và khuyên bảo giải bỏ ra tiết. Bám quá sát nội dung kiểm tra của các trường trung học cơ sở trên toàn quốc. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 môn toán lớp 6


Nội dung bài bác viết

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi Toán lớp 6 học tập kì một năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 chuẩn bị tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống tất cả lời giải chi tiết của những em học viên là cực kì lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công xem tư vấn Bộ 3 đề thi học tập kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được đánh giá có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên toàn nước , cung cấp các em làm cho quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 6 cùng nội dung kiến thức thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bộ phận của tập thích hợp A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: Trong các số sau, số phân chia hết cho cả 3; 5 và 9 là:

A. 2016 B. 2015 C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 chia hết cho:

A. 8. B. 3 . C. 5. D. 7.

Câu 4: Kết quả của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510 B. 52 C. 55 D. 255

Câu 5: Cho a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: Sắp xếp các số nguyên sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo sản phẩm tự giảm dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9  B. -9, -|-7|, 3, -1, 0 C. -|-7|, 3, 0, -1, -9 D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: Cho M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ M C. -2; -1; 0 ⊂ M D. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: Kết quả của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: Trên tia Ox đem hai điểm A, B làm thế nào để cho OA = 2cm; OB = 4cm. Lúc đó:

A. Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A B. AB = 9cm C. Tia OA trùng cùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Câu 10: Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB ,biết AM = 4cm. Khi đó dộ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D.12cm

Câu 11: Cho đoạn trực tiếp AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm trong lòng hai đầu đoạn thẳng AB làm sao cho AB = 3BM. Lúc ấy độ nhiều năm đoạn thẳng AM bằng:

A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB lúc :

A. MA = MB. B. MA= MB = AB/2. C. MA + MB = AB. D. Toàn bộ đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) triển khai phép tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. B) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8 b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Hòa Phú. Biết rằng khi xếp hàng 6, mặt hàng 8 với hàng 9 nhằm tập dân vũ thì vừa đủ với số học sinh khối 6 trong tầm từ 200 mang lại 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) trên tia Ox đem 2 điểm A cùng B sao để cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O cùng B không? vày sao?

b) so sánh OA và AB.

c) minh chứng điểm A là trung điểm của OB.

d) rước điểm C trên tia Ox làm thế nào cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB . Tính độ lâu năm đoạn thẳng OC.

Bài 5: (1 điểm) mang lại A = 20 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Chứng tỏ rằng A và B là hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi đáp án chọn hợp lý cho 0,5 điểm


Bài - câu Đáp án Biểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

 

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

 

0,25

 

0,25

2

(1,0 điểm)

 

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

 

 

 

0,25

 

 

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 tốt x = 2

 

 

0,25

 

0,25

 

3

(1,5 điểm)

Gọi số học sinh khối 6 của trường thcs Hòa Phú là a (a ∈ N cùng 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 .

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - 20 = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A với B là nhị số tự nhiên và thoải mái liên tiếp

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25


Chú ý:

+ các cách giải không giống đúng, chặt chẽ, vừa đủ vẫn mang đến điểm buổi tối đa. Riêng bài xích tính hợp lí nếu tính được phù hợp mà không tính nhưng công dụng đúng chỉ cho nửa số điểm. Trường hợp chỉ ghi luôn kết quả cuối cùng, ko có các bước giải: không cho điểm

+ Phần hình học mà HS ko vẽ hình hoặc vẽ hình không đúng thì không chấm phần chứng tỏ có liên quan.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 năm 2021 - Đề số 2

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số thành phần của tập vừa lòng A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong những số tiếp sau đây chia hết cho 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. Kết trái của phép tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4. Trong những số: 2; 3; 6; 8 số làm sao là ước thông thường của 6 cùng 16 ?

A. 3 B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

Câu 6. Cho hình vẽ:

Điền vào vị trí trống trong phát biểu sau: “Điểm ……... Nằm giữa hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8. (1,5 điểm) kiếm tìm x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học viên đi tham quan biết rằng trường hợp xếp 18 tín đồ hay 24 người vào một xe những vừa đủ với số học sinh trong khoảng tầm từ 300 mang đến 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, bên trên Ox mang điểm A cùng B làm sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) vào 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Bởi sao?

b) so sánh OA với AB ?

c) Điểm A liệu có phải là trung điểm của OB không? do sao?

Câu 11. (1,0 điểm) search số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào để cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề bình chọn học kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 2

Phần câu trả lời câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.


Phần lời giải câu từ luận:

Tổng câu từ bỏ luận: 5.

Câu 7(1,5 điểm) Thực hiện tại phép tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 523

Gợi ý làm cho bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý làm cho bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý làm bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý làm bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9(1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học viên đi du lịch tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan biết rằng ví như xếp 18 fan hay 24 người vào trong 1 xe hầu như vừa đủ và số học viên trong khoảng từ 300 mang lại 400.

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Gọi số học sinh đi tham quan là a. (a ∈ N)

Ta tất cả a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 bắt buộc a BC (18; 24) cùng 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

do kia BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 do 300 ≤ a ≤ 400 nên a = 360 Vậy số học sinh đi du lịch tham quan là 360 học tập sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, bên trên Ox lấy điểm A cùng B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình thiết yếu xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại. Vì sao?

Gợi ý làm cho bài:

TL:

Điểm A nằm trong lòng O và B

Vì bên trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> mà lại 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết vần âm đứng trước phương án trả lời đúng ra tờ giấy kiểm tra.

1. Tập đúng theo B = {3; 4; 5; 6), số phần tử của tập hợp là:

A. 5; B. 6; C. 4; D. 8.

2. Công dụng của phép tính 58. 52 là:

A. 58; B. 510; C. 56; D. 516.

3. Cách viết nào dưới đây được call là so sánh số 80 ra thừa số nguyên tố

A. 80 = 42.5; B. 80 = 5.16; C. 80 = 24.5; D. 80 = 2.40.

4. Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 7cm, trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không tồn tại điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho các thông tin: (- 58); 18; 3. Nên chọn thông tin phù hợp rồi điền vào từng chỗ (...) trong những câu sau rồi ghi kết quả lựa lựa chọn đó vào giấy kiểm tra.

1. Mang đến đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm K nằm giữa MN, biết KM = 5 cm thì đoạn thẳng KN =.....cm.

2. Hiệu quả của phép tính : (- 20 ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho những số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết các số trong tư số trên:

a) phân chia hết mang lại 2

b) phân tách hết cho cả 3 và 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) một trong những sách giả dụ xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển phần nhiều vừa đầy đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong vòng từ 400 mang lại 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) mang đến đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó. Bên trên tia Ox đem điểm E làm sao cho OE = 4cm. Bên trên tia Oy rước điểm G làm thế nào cho EG = 8cm.

a) vào 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm sót lại ? vị sao ?

b) Tính độ lâu năm đoạn thẳng OG.

c) cho thấy thêm điểm O bao gồm là trung điểm của đoạn thẳng EG ko ? vì sao?

Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 3


Câu Ý Nội dung/ đáp án Điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  
(2,0 điểm) 1 C 0,5
2 B 0,5
3 C 0,5
4 A 0,5
(1,0 điểm) 1 3 0,5
2 18 0,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
(1,0 điểm) a Các số phân chia hết mang đến 2: 576, 756 0,5
b Số phân tách hết đến 3 cùng 5: 675, 765 0,5

 

2

(1,0 điểm)

a

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8

= 2 + 40 = 42

0,25

0,25

b

25.26 + 74.25 = 25.(26 + 74)

= 25.100 = 2500

0,25

0,25

 

 

 

 

3

(1,0 điểm)

 

a

x + 72 = 36

x = 36 - 72

x = -36

 

0,25

0,25

b

|x+2| - 4 = 6

|x+2| = 6 + 4

|x+2| = 10 x+2 = 10 hoặc x + 2 = -10

Nếu: x + 2 = 10 ⇒ x = 8

Nếu: x + 2 = -10 ⇒ x = -12

 

 

0,25

 

0,25

 

 

4

(2,0 điểm)

 

 

Gọi số sách cần tìm là a thì a∈BC(12,15,18) và

400


Tham khảo một số đề thi cuối học tập kì 1 lớp 6 môn Toán khác:

Hy vọng tài liệu đã hữu ích cho những em học sinh và quý thầy thầy giáo tham khảo.

Xem thêm: Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ: "Bỏ Túi" Cách Tính Nguyên Hàm Nhanh Bằng Sơ Đồ

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô tất cả thể đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán không giống được update liên tục tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để download về bộ 3 đề thi học tập kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) tệp tin Word, pdf trọn vẹn miễn phí!