Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 gồm đáp án là tư liệu ôn thi học sinh giỏi hữu ích dành cho các em học viên lớp 6, trải qua việc luyện tập với đề thi để giúp các em làm quen với những dạng thắc mắc và rút kinh nghiệm trong quy trình làm bài thi. Từng đề thi kèm theo lời giải và khuyên bảo giải chi tiết giúp chúng ta dễ dàng rộng trong câu hỏi ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và chúng ta cùng xem thêm đề thi.Bạn đã xem: Đề thi hsg giờ đồng hồ anh 6 cung cấp huyện có đáp án mới nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án là tư liệu ôn thi học tập sinh xuất sắc hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6, trải qua việc luyện tập với đề thi để giúp các em có tác dụng quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài bác thi. Mỗi đề thi kèm theo giải đáp và trả lời giải cụ thể giúp chúng ta dễ dàng hơn trong câu hỏi ôn tập tương tự như rèn luyện năng lực giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng xem thêm đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án - phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT

Lưu ý: sỹ tử làm bài vào tờ giấy thi

Đề thi tất cả 3 trang

I. Lựa chọn từ nhưng mà phần gạch ốp chân tất cả cách phân phát âm khác với những từ còn lại.

1. A. Noodle B. Food C. Door D. Stool

2. A. Take B. Game C. Gray D. Hand

3. A. Buses B. Goes C. Boxes D. Couches

4. A. Music B. Lunch C. Mum D. Up

5. A. Ear B. Heavy C. Head D. Bread

II. Chọn câu trả lời đúng độc nhất (A, B, C hoặc D) để kết thúc các câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. A quarter to eight B. Seven forty-five C. Seven past forty-five D. A & B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. Next to - and B. Between - and C. Next khổng lồ - of D. Between - of

8. Vì chưng you go lớn school _______ xe đạp or _________ foot?

A. By - by B. On - on C. On - by D. By - on

9. Bởi you have any toothpaste? I’d like a large ________.

A. Bar B. Tube C. Bag D. Loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you like something khổng lồ drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t like.

C. No, thanks. D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, & those are _________.

A. They B. Their C. There’s D. Theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

A. Is looking B. Look C. Looks D. Looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. Does B. Makes C. Goes D. Plays

15. What would you like ________ for you?

A. Me doing B. Me bởi C. Me to bởi D.I do

III. Điền và chia động từ tương thích vào mỗi chỗ trống trong những câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jack __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Mang đến dạng đúng của từ vào ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam và Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi lựa chọn học sinh tốt cấp trường môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to lớn complete these sentences

6. ……………are you going lớn stay ? _ In a hotel.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What vày you vị .............................the weekend.

A. On B. In C to lớn D. For

8. I am going .........Ha Long bay

A. Visiting B. Visit C. Visited D. To visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. An B. A C. Any D. Some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. Can B. Bar C. Tube D. Box

11. What about …………….table-tennis?

A. To play B. Playing C. Plays D. Play

12. Fall means ……………..in British-English .

A. Summer B. Winter C. Autumn D. Spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. Language B. Nationality C. Population D. Country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. In B. On C. At D. For

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ khung of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. Lớn music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Domain authority Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d like (drink)………….. Some water.

=> ……………………………….............................................................

20. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully và then answer the following questions.

My name is Petty & this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee & orange juice.

For lunch we usually have a salad or soup & sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day & we have meat or fish with vegetables và potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vì chưng they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time bởi vì they usually have dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What bởi vì they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where vì chưng they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty và her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc môn giờ Anh 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án - chống GD&ĐT chi phí Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian có tác dụng bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(HĐ chấm thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề, đề thi bao gồm 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Tìm một từ gồm phần gạch men chân được phân phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. Thick

2. A. Visit

3. A. Cool

4. A. Question

5. A. Takes

B. This

B. Season

B. Good

B.destination

B. Stops

C. Tooth

C. Museum

C. Room

C. Intersection

C. Writes

D. Think

D. Sister

D. Food

D. Station

D. Travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Kiếm tìm một từ gồm phần trọng âm chủ yếu được phạt âm không giống so với những từ còn lại.

6. A. Evening

7. A. Museum

8. A. Literature

9. A. Between

10. A. Vacation

B. Japanese

B. Correct

B. Difficult

B. Village

B. Pagoda

C. Engineer

C. Ahead

C. Beautiful

C. River

C. Basketball

D.intersection

D. Flower

D. Routine

D. Opposite

D. Pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Chọn đáp án tương thích nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi mỗi câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. Things or uses services.

A. Buys B. Sells C. Acts D. Plays

12. There is ……….. University & …………… big stadium in our city.

A. A- a B. An- a C. An- the D. A- Æ

13. My sister works …………………….. Than me.

A.less hours B. Fewer hour C. More hours D. Little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. Little B. Few C. A few D. A little

15. Is there ………else you want?

A. A B. An C. Something D. Anything

16. They usually go ………. After work.

A. Khổng lồ fishing B.cinema C. Home D. House

17. Whose book is this, his or ………………?

A. She B. Hers C. Her D. Him

18. ……………………. Do the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. Oto belongs lớn Mr. Brown.

A. Italian big expensive B. Big expensive Italian

C. Expensive Italian big D. Expensive big Italian

20. I am going to lớn school lớn learn how to play……. Guitar and my mother is going to ……………. School lớn see my teacher.

A. The - the B. Æ- the C. A - the D. The - Æ

21. She’s doing ………………. In the garden, just walking about.

A.anything B. Nothing C. Everything D. Something

22. She wants the ………………… khổng lồ make a special cake for her daughter’s birthday.

A. Actor B. Baker C.cashier D. Mechanic

23. What ……….. There ……………….. For dinner ?

A. Are- drink B. Are – to lớn drink C. Is – lớn drink D. Is - drink

24. There are ………………. Syllables in the word “chocolate”

A. Two B. Three C. Four D. Five

25 My aunt and uncle’s children are my …………………………

A. Nieces B. Nephews C. Cousins D. Sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... 20...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy mang lại dạng đúng của các động từ vào ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ Your seat.The plane (27 – take off) ................................ Very soon.

b. She (28 – have)................................ A very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ In the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy cho dạng đúng của các từ in hoa.

Xem thêm: Phạm Ngũ Lão Là Môn Khách Của Ai, Phạm Ngũ Lão

a. My father is a driver và my mother is a (31)................................ Cook

b The (-32) …………..….like going to the forest when spring comes. Village

c. I only eat a (33)................................ Of the cake. (1/4)

d. We have Physical Education (34)................................ A week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. Beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Phái mạnh is (38) ................................ Than his brother CLEVER

i. These children like (39)................................ .. Weather. Sun

j. Her birthday is on the (40)................................ Of September. Nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời chúng ta tải về tư liệu Ðề thi học sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 nhằm xem các phần sót lại của đề thi ---