Không thẻ bỏ qua những nhóm nhằm nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT2. cô giáo tiếng anh THCS3. gia sư lịch sử4. cô giáo hóa học5. cô giáo Toán THCS6. cô giáo tiểu học7. giáo viên ngữ văn THCS8. giáo viên tiếng anh đái học9. giáo viên vật líTài liệu cùng đề thi IOE lớp 3. Trong bài viết này xin trình làng Tài liệu cùng đề thi IOE lớp 3. Tài liệu với đề thi IOE lớp 3 là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tìm hiểu thêm trong quá trình dạy anh . Hãy thiết lập ngay Tài liệu cùng đề thi IOE lớp 3. inthepasttoys.net địa điểm luôn update các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!!!!.. Xem trọn cỗ Tài liệu cùng đề thi IOE lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 3 cấp huyện


Spinning Đang sở hữu tài liệu...
cài file Word
mua file PDF
Tài liệu này miễn phí thiết lập xuống

Xem phía dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
ĐÁP ÁN IOE LỚP 3 CẤP HUYỆN CHÍNH THỨC 2020 2021.docx
*
không thẻ bỏ qua những nhóm nhằm nhận các tài liệu giỏi 1. Ngữ văn THPT2. cô giáo tiếng anh THCS3. cô giáo lịch sử4. gia sư hóa học5. gia sư Toán THCS6. gia sư tiểu học7. gia sư ngữ văn THCS8. thầy giáo tiếng anh tiểu học9. giáo viên vật líTài liệu cùng đề thi IOE lớp 3. Trong nội dung bài viết này xin giới thiệu Tài liệu và đề thi IOE lớp 3. Tài liệu với đề thi IOE lớp 3 là tài liệu giỏi giúp các thầy cô xem thêm trong quá trình dạy anh . Hãy thiết lập ngay Tài liệu cùng đề thi IOE lớp 3. inthepasttoys.net chỗ luôn update các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!!!!.. Xem trọn bộ Tài liệu cùng đề thi IOE lớp 3.
0

5 - Rất bổ ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm gật đầu đồng ý 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


Giaoandethitienganh.info

ĐÁP ÁN IOE LỚP 3 CẤP HUYỆN CHÍNH THỨC 2020 -2021

1.

Friend,/ Mary/ my/ is/ too.

Mary is my friend, too.

2.

He/ Jim/ is talking./ sleeping./ isn’t

=>Jim isn’t sleeping. He is talking.

3.

How are you?- I’m fine.Thank you.And you?

4.

How

many dogs vì chưng you have?- I have two dogs.

5.

Point .... The map, children.

A. In C. To

B.

At D on

6.

This is my aunt. ...young & pretty.

A.She’s B.She’s is C.He D.He’s

7.

In/ my bag./ two/ There are/ pencils

There are two pencils in my bag.

8.

Black board,/ at/ Look/ please./the

=>Look at the blackboard, please.

9.

I have a parrot.How about you ?

10.Hello. I am Peter.Nice khổng lồ meet you.

11.This is my friend,Andy. - ....

A. It’s nice khổng lồ meet you

B.

It’s nice lớn meet you

C.

It’is nitce to lớn meet you

D. She is my friend,too

12. ... You tomorrow, Alice.- Goodbye.

A. See B. See’s C. See you D. Bye

13.Is/ Jack’s sister/ doing/ what/ in the garden?

=>What is Jack’s sister doing in the garden?

14.A year?/ months/ are/ there in/ How many

=>How many months are there in a year?

15. Look at the blackboard, please.

16. Are your books pink?- Yes,they are.

Xem thêm: Tia Rơnghen Và Tia Tử Ngoại Không Có Chung Tính Chất, Tính Chất Giống Nhau Giữa Tia Rơn

17. ...’s name?- Her name’s Kathy Brown.

A. When B. Where C. What D.Which