Giải cụ thể đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường thcs Tây Mỗ với biện pháp giải cấp tốc và chăm chú quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi kì 1 lớp 6 môn toán

Hãy lựa chọn duy tuyệt nhất chỉ một vần âm A, B, C, D đứng trước câu vấn đáp đúng cùng ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. cho tập đúng theo (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong các tập vừa lòng sau đây, tập như thế nào là tập hợp con của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả (2) với (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào dưới đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn nhất của 45 với 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. sắp xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo máy tự tăng nhiều ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của những số nguyên (x) thỏa mãn ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7. mang đến (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Lúc đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm trong lòng D cùng E

C. Điểm E nằm giữa A và D

D. Điểm D nằm giữa A cùng E

Câu 8. mang đến hình vẽ sau, xác minh nào dưới đây là đúng?

*

A. hai tia CA cùng CB đối nhau

B. Hai tia bố và AC trùng nhau

C. Hai tia AB cùng AD đối nhau

D. Hai tia tía và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) tiến hành phép tính (hợp lí nếu gồm thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) với (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai do hai tia cha và AC không thông thường gốc.

Đáp án C: không đúng vì ba điểm A, B, D ko thẳng hàng.

Đáp án D: đúng vì chưng hai tia ba và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm các số hạng phù hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự tiến hành phép tính:

- tất cả ngoặc: trong ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

- không có ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) sử dụng qui tắc chuyển vế đổi dấu.

b) Sử dụng so sánh (a^n = a^m) thì (n = m).

c) sử dụng qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Hoán Dụ Là Gì? Ví Dụ Về Hoán Dụ Hoán Dụ Là Gì

d) sử dụng định nghĩa ước chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = năm trước + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)