Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 (11 đề)

inthepasttoys.net soạn và tham khảo Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 gồm đáp án năm 2021 (11 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 8 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong những bài thi Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Đề toán giữa kì 1 lớp 8

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong những trường vừa lòng sau:

1) Tích của 1-1 thức x2 và đa thức 5x3 -x-1 là:

A. 5x6-x3-x2 B. -5x5+ x3 +x2

C. 5x5-x3-x2 D. 5x5-x-1

2) Đa thức 3x2-12được so với thành nhân tử là:

A. 3x(x-2)2 B. 3x( x2+4)

C. 3(x - 2)(x + 2) D. X(3x - 2)(3x + 2)

3) Cho tứ giác ABCD biết

*
lúc đó số đo góc B là

A. 1500 B. 1050

C. 750 D. 300

4) Đa thức x4-3x3+6x2-7x+m chia hết mang lại đa thức x - 1 khi m bằng

A. 0 B. - 3

C. 3 D. 1

5) Giá trị nhỏ tuổi nhất của nhiều thức A= x2+4x+11 là

A. 7 B. - 2

C. - 4 D. 11

6) mang lại tam giác ABC vuông trên A, O là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng cùng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

A.

*
B.
*

C. AB = CD D. AD = BC

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1) tra cứu x biết x(x – 1) + x – 1 = 0

2) Tính cực hiếm biểu thức: A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2tại

*
*

Câu 2 (2 điểm) Cho nhiều thức A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 với đa thức B = x + 2

1) làm tính phân chia đa thức A mang đến đa thức B.

2) Hãy phân tích đa thức thương của phép chia đa thức A mang lại đa thức B thành nhân tử.

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD trong những số đó có BC = 2AB. Hotline M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AD.

1) chứng minh rằng tứ giác MNDC là hình bình hành.

2) Kẻ DE vuông góc với AB trên E, DE giảm MN tại F. Chứng minh F là trung điểm của DE.

3) chứng minh rằng:

*

Câu 4 (0,5 điểm) cho các số x, y, z vừa lòng đồng thời:

x+ y+ z= 1; x2+y2+z2= 1; x3 + y3+z3 =1

Tính quý hiếm của biểu thức: M= x8+y11+ z2018

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,5đ)

Câu 2: C (0,5đ)

Câu 3: A (0,5đ)

Câu 4: C (0,5đ)

Câu 5: A (0,5đ)

Câu 6: B (0,5đ)

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1

1) x(x – 1) + x – 1 = 0

=> (x - 1)(x + 1) = 0 (0,25đ)

*
(0,5đ)

Vậy

*
(0,25đ)

2) A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2

= x3 + y3 (0,5đ)

Tại

*
biểu thức A có giá trị là
*
(0,5đ)

Câu 2. Thực hiện tại được đúng phép phân tách A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 với đa thức B = x + 2

1) (2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2) : (x+2) = 2x3-x2-2x + 1 (1đ)

2) 2x3-x2-2x + 1= 2x( x2-1)-(x2-1) = (x2 - 1)(2x-1) (0,5đ)

=(x-1)(x+1)(2x-1) (0,5đ)

Câu 3

1) chỉ ra được MC // ND (0,25đ)

Do đó tứ giác MNDC là hình bình hành (0,5đ)

2) chỉ ra được NF // AE (0,25đ)

và N là trung điểm cạnh AD của tan giác DAE (0,25đ)

→ F là trung điểm của DE (0,5đ)

3) Ta có:

*
(cặp góc so le trong)

Chỉ ra được tam giác MED cân tại M

*

Chỉ ra được

*
(0,25đ)

Do đó

*

Mặt khác

*
(tam giác BMN cân nặng tại M)

*
(cặp góc so le trong)

Vậy

*
(0,25đ)

Câu 4.

Ta có: (x+y+z)3 = x3+y3+z3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)

Kết phù hợp với các điều kiện đã cho, ta có:(x+y)(y+z)(z+x)= 0

→ Một trong các thừa số của tích(x+y)(y+z)(z+x) phải bởi 0

Giả sử (x + y) = 0, kết phù hợp với điều kiện: x + y + z = 1 → z = 1

Kết hợp với điều kiện: x2+y2+z2= 1→ x = y = 0

Vậy trong 3 số x, y, z phải có 2 số bởi 0 và một số ít bằng 1. (0,25đ)

Vậy S = 1 (0,25đ)

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài xích làm của học viên phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác biệt đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8x3 ta được kết quả là:

A. (x-2y)3 B. X3-2y3

C. (x-2y)(x2+2xy+4y2) D. X3-6x2y + 12xy2-8y3

Câu 2. kết quả phép tính -x2(3-2x)là:

A. 3x2-2x3 B.2x3-3x2 C.-3x3+2x2 D.-4x2

Câu 3. Để 4y2-12y +

*
trở thành một hằng đảng thức. Quý hiếm trong ô vuông là:

A. 6 B. 9 C. – 9 D. Một kết quả khác

Câu 4. Biểu thức 1012 – 1 có giá trị bằng

A. 100 B. 1002 C. 102000 D. Một tác dụng khác

Câu 5. quý giá của biểu thức x2+2xy+y2 trên x = - 1 với y = - 3 bằng

A. 16 B. – 4 C. 8 D. Một hiệu quả khác

Câu 6. Biết 4x(x2-25)=0, các số x kiếm được là:

A. 0; 4; 5 B. 0; 4 C. -5; 0; 5 D. Một hiệu quả khác

Câu 7.

A. -2x +4 =2(2-x) B. -2x+4 = -2(2-x)

C. -2x +4= -2(x+2) D. -2x+4= 2(x-2)

Câu 8. Triển khai phép nhân x(x-y)

A.x2-y B.x-xy C.x-x2 D.x2-xy

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 36a4-y2 b. 6x2 +x -2

Bài 2 (1,5đ). kiếm tìm x, biết:

a. X( x-4)+1 = 3x-5 b. 2x3-3x2-2x+3= 0

Bài 3 (1,5đ).

a. Cho biểu thức A= x3-9x2+27x -27 . Tính giá trị của A lúc x = 1.

b. Tìm nhiều thức thương với đa thức dư trong phép phân tách đa thức A (x) đến B (x). Biết:

A(x)= 2x3+x2-x+ a với B(x) = x-2

Bài 4 (3,0đ). Cho hình bình hành ABCD tất cả AB > BC. Đường phân giác của góc giảm AB trên M, mặt đường phân giác của góc giảm CD trên N.

a. Minh chứng AM = CN.

b. Minh chứng tứ giác DMBN là hình bình hành.

c. điện thoại tư vấn H, K theo lần lượt là hình chiếu của N và N trên BN cùng DM. Chứng tỏ hai đoạn thẳng AC và MN cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

Bài 5 (0,5đ).

Xem thêm: Từ Phức Là Gì ? Cho Ví Dụ ? Có Mấy Loại ? Có Mấy Cách Tạo Từ Phức ? Lớp 4, Lớp 6

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,25đ)

Câu 2: B (0,25đ)

Câu 3: B (0,25đ)

Câu 4: C (0,25đ)

Câu 5: A (0,25đ)

Câu 6: C (0,25đ)

Câu 7: A (0,25đ)

Câu 8: D (0,25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1

a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y) (0,75đ)

b.6x2 +x -2 = 6x2+4x -3x -2

= 2x( 3x+2) - (3x+2) = (2x-1)(3x+2) (0,75đ)

Bài 2

a. X(x-4) +1 = 3x-5

*
x(x-1) - 6(x-1)=0 (0,25đ)

*
(x-1)(x-6)=0 (0,25đ)

*
*

Vậy

*
là giá trị buộc phải tìm. (0,25đ)

b. 2x3-3x2-2x+3= 0

*
x2( 2x-3) -(2x-3) =0 (0,25đ)

*
(2x-3)(x2-1) =0

*
(2x-3)(x-1)(x+1)=0 (0,25đ)

*
.....

*
*

Vậy

*
là giá trị phải tìm. (0,25đ)

Bài 3

a. Xét biểu thức:

A= x3-9x2+27x -27

= x3 -3.x2.3 +3.x.32- 33

=(x-3)3 (0,25đ)

Với x = 1 biểu thức A được viết lại như sau:

A=(1-3)3 = -8

Vậy A = - 8 lúc x = 1 (0,25đ)

b.Thực hiện tại đúng được phép phân chia A(x)= 2x3+x2-x+ a đến B(x) = x-2, tìm kiếm được thương bằng:2x2+5x +9 với dư bởi a + 18. (1,0đ)

Bài 4

Vẽ đúng hình (0,25đ)

a. Chứng minh được AM = cn (1,25đ)

b. Chứng tỏ được tứ giác DMBN là hình bình hành (1đ)

c. Lập luận ngặt nghèo chỉ ra được nhị đoạn thẳng AC cùng MN cắt nhau tại trung điểm của mỗi con đường (0,5đ)