STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52850103 Quản lý đất đai D07 ---
2 52850103 Quản lý khu đất đai A00; A01 19
3 52850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường D07 ---
4 52850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; B00 20
5 52640101T Thú y (CT TT) D08 ---
6 52640101T Thú y (CT TT) A00; A01; B00 22
7 52640101 Thú y D08 ---
8 52640101 Thú y A00; A01; B00 22
9 52620301 Nuôi trồng thủy sản D07; D08 ---
10 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00 18.5
11 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D08 ---
12 52620201 Lâm nghiệp D08 ---
13 52620201 Lâm nghiệp A00; A01; B00 18
14 52620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D01 18
15 52620114Q Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (LK QT) D07 ---
16 52620114Q Quản lý và sale nông nghiệp quốc tế (LK QT) A00; A01; D01 18
17 52620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 19
18 52620113 Công nghệ rau trái cây và cảnh quan D07; D08 ---
19 52620113 Công nghệ rau trái cây và cảnh quan A00; B00 18
20 52620112 Bảo vệ thực vật D08 ---
21 52620112 Bảo vệ thực vật A00; B00 20.5
22 52620109 Nông học D08 ---
23 52620109 Nông học A00; B00 20.5
24 52620105 Chăn nuôi D08 ---
25 52620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 20
26 52540301 Công nghệ chế tao lâm sản D07 ---
27 52540301 Công nghệ bào chế lâm sản A00; A01; B00 18
28 52540105 Công nghệ bào chế thủy sản D08 ---
29 52540105 Công nghệ chế tao thủy sản A00; B00; D07 19.75
30 52540102T Công nghệ hoa màu (CT TT) D08 ---
31 52540102T Công nghệ lương thực (CT TT) A00; A01; B00 20.5
32 52540102C Công nghệ thực phẩm (CL Cao) D08 ---
33 52540102C Công nghệ thực phẩm (CL Cao) A00; A01; B00 20.5
34 52540102 Công nghệ thực phẩm D08 ---
35 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00 20.5
36 52520320C Kỹ thuật môi trường xung quanh (CL Cao) D07 ---
37 52520320C Kỹ thuật môi trường xung quanh (CL Cao) A00; A01; B00 20
38 52520320 Kỹ thuật môi trường D07 ---
39 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 20
40 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa D07 ---
41 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01 20
42 52510401 Công nghệ chuyên môn hóa học D07 ---
43 52510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00 20.5
44 52510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt D07 ---
45 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 19.5
46 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô D07 ---
47 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 21
48 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử D07 ---
49 52510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 20.5
50 52510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CL Cao) D07 ---
51 52510201C Công nghệ chuyên môn cơ khí (CL Cao) A00; A01 20
52 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D07 ---
53 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 20
54 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 19.5
55 52440301 Khoa học tập môi trường D07 ---
56 52440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00 20
57 52420201Q Công nghệ sinh học (LK QT) D07; D08 ---
58 52420201Q Công nghệ sinh học (LK QT) A01 18
59 52420201C Công nghệ sinh học (CL Cao) D07; D08 ---
60 52420201C Công nghệ sinh học (CL Cao) A01 21.5
61 52420201 Công nghệ sinh học A02 ---
62 52420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 21.5
63 52340301 Kế toán A00; A01; D01 19.5
64 52340120Q Kinh doanh quốc tế (LK QT) D07 ---
65 52340120Q Kinh doanh quốc tế (LK QT) A00; A01; D01 18.5
66 52340101C Quản trị sale (CL Cao) A00; A01; D01 19.5
67 52340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 19.5
68 52310502 Bản đồ học D07 ---
69 52310502 Bản vật học A00; A01 20
70 52310106Q Thương mại quốc tế (LK QT) D07 ---
71 52310106Q Thương mại quốc tế (LK QT) A00; A01; D01 18
72 52310101 Kinh tế A00; A01; D01 19
73 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14 24
74 52140215 Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp D08 ---
75 52140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00 18

*

NLS-trường đh Nông Lâm TP.HCM