Lý thuyết tổng phù hợp Tin học lớp 8 bài bác 6: Câu lệnh đk chọn lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm nắm tắt lý thuyết và hơn 500 bài xích tập ôn luyện Tin 8. Mong muốn bộ tổng hợp triết lý Tin học tập lớp 8 để giúp đỡ học sinh củng thay kiến thức, ôn tập và lấy điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Tin học tập 8.

Bạn đang xem: Điều kiện thường được biểu diễn bằng

Bạn sẽ xem: đk thường được trình diễn bằng

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

A. Lý thuyết

• nội dung chính

- cấu tạo rẽ nhánh và hai dạng cấu tạo rẽ nhánh.

- Câu lệnh điều kiện thể hiện cấu tạo rẽ nhánh.

1. Hoạt động phụ trực thuộc vào điều kiện

- Là việc điều chỉnh hành động tùy theo yếu tố hoàn cảnh cụ thể.

- Ví dụ:


*

- Khi công dụng là đúng, ta nói điều kiện được thỏa mãn

- Khi kết quả là sai, ta nói điều kiện không thỏa mãn.

2. Điều kiện với phép so sánh

- Điều kiện được màn trình diễn bằng phép so sánh, phép so sánh cho công dụng đúng tất cả nghĩa đk được thỏa mãn; ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn.

- Để so sánh 2 quý hiếm số hoặc 2 biểu thức, sử dụng các kí hiệu toán học. Các phép so sánh sẽ cho kết quả là đúng hoặc sai.

3. Cấu tạo rẽ nhánh

- Là cấu trúc khi một điều kiện ví dụ nào kia được thỏa mãn thì công tác sẽ thực hiện 1 lệnh; ngược lại, nếu đk không thỏa mãn nhu cầu thì câu lệnh bị vứt qua.

- kết cấu rẽ nhánh đến phép thay đổi thứ tự triển khai tuần tự các bước của thuật toán.

- tất cả 2 loại:

+ kết cấu rẽ nhánh dạng thiếu

+ cấu tạo rẽ nhánh dạng đủ.

- Xét 2 ví dụ:

Ví dụ 1:Một hiệu sách thực hiện đợt tặng ngay lớn với nội dung sau: Nếu sở hữu sách với tổng số tiền tối thiểu là 100 ngàn đồng, người sử dụng sẽ được sút 30% tổng thể tiền bắt buộc thanh toán.

Mô tả hoạt động tính tiền mang lại khách:

- B1: Tính tổng số chi phí T quý khách đã mua sách

- B2: ví như T ≥ 100000, số tiền phải thanh toán là (70\% imes T)

- B3: In hoá đơn

Ví dụ 2:Trong lấy ví dụ 2, họ biết rằng nếu tổng số chi phí không nhỏ dại hơn 100 ngàn đồng, quý khách sẽ được bớt 30% tổng thể tiền phải thanh toán. Mang sử thêm vào đó, shop giảm 10% cho phần đông khách chỉ sở hữu với tổng số tiền không đến 100 nghìn đồng.

Mô tả hoạt động tính tiền mang đến khách:

- B2: giả dụ T ≥ 100000, số chi phí phải giao dịch là (70\% imes T); ngược lại, số chi phí phải giao dịch thanh toán là (90\% imes T)

- B3: In hoá đơn


*

- Sự không giống nhau giữa 2 dạng này đó là ở dạng đầy đủ, khi đk đầu không thỏa mãn nhu cầu nó sẽ bỏ qua những câu lệnh 1 cùng thực hiện luôn luôn câu lệnh 2 mà không đề nghị xét điều kiện nữa.

4. Câu lệnh điều kiện

- Các cấu tạo rẽ nhánh được thể hiện bởi câu lệnh điều kiện.

- Cú pháp dạng thiếu:if then ;

Nếu điều kiện thoản mãn, chương trình sẽ triển khai các câu lệnh sau tự khóa then.

- Cú pháp dạng đủ:if then else ;

Nếu điều kiện thoản mãn, lịch trình sẽ tiến hành các câu lệnh 1 sau tự khóa then. Trường hợp không, chương trình sẽ thực hiện câu lện 2.

- ví dụ như 1: viết chương trình yêu cầu người tiêu dùng nhập một số ít từ bàn phím, nếu số này là số chẵn thì in ra thông báo, trái lại in ra thông báo là số lẻ.

+ B1: nhập số a;

+ B2: nếu như a gian lận 2 = 0 thì thông tin là số chẵn

+ B3: còn nếu không thì thông báo a là số lẻ


*

*

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Phát biểu làm sao sau đây có thể lấy có tác dụng biểu thức đk trong cấu tạo rẽ nhánh ?

A. A:= B

B. A > B

C. N hack 100

D. “A nho hon B”

các phép toán đk như >, =, .

Vậy A>B là biểu thức điêu kiện ( chứa phép toán điều kiện).

Đáp án: B

Câu 2:Câu lệnh đk dạng khá đầy đủ là:

A. If then ; Else ;

B. If then ;

C. If then , ;

D. If then Else ;

cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ là:

IFTHENELSE ;

Trong đó:Câu lệnh 1được tiến hành khi điều kiện là đúng,câu lệnh 2được tiến hành khi biểu thứcđiều khiếu nại sai.

Đáp án: D

Câu 3:Hãy cho thấy thêm giá trị của biến hóa X bởi bao nhiêu sau thời điểm thực hiện nay câu lệnh:

if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2;

( biết rằng trước đó quý giá của trở nên X = 5)

A. 5

B. 9

C. 7

D. 11

ta gồm 45 thủ thuật 3 =0 ( phép mang dư)→ đúng nên triển khai câu lệnh sau then→ x= x + 2 = 5 +2 =7

Đáp án: C

Câu 5:Các câu lệnh Pascal nào sau đây được viết đúng:

A. If x:= 5 then a = b;

B. If x > 4; then a:= b;

C. If x > 4 then a:=b else m:=n;

D. If x > 4 then a:=b; else m:=n;

Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là:IFTHEN;

Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:IFTHENELSE;

Trong đó đk là các phép toán điều kiện. Những phép toán điều kiện như >, =, .

Đáp án: C

Câu 6:Để tìm giá trị lớn nhất của 2 số a, b thì ta viết:

A. Max:=a; If b>Max then Max:=b;

B. If a>b then Max:=a else Max:=b;

C. Max:=b; If a>Max then Max:=a;

D. Cả 3 câu các đúng.

Xem thêm: Danh Sách 36 Trường Công Lập Là Gì? Nên Chọn Trường Công Lập Hay Dân Lập?

Trong câu A, C sử dụng lệnh gán và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Đáp án: D

Câu 7:Hãy chọn cách dùng sai . Hy vọng dùng biến X lưu giá bán trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai vươn lên là A, B hoàn toàn có thể dùng cấu tạo rẽ nhánh như sau :

A. If A 8 THEN b:=3 ELSE b:=5;

Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận quý hiếm nào?

A. 0

B. 5

C. 8

D. 3

Câu 10:Hãy cho biết thêm giá trị của đổi mới X bằng bao nhiêu sau thời điểm thực hiện câu lệnh:

X:= 10;

IF (91 gian lận 3 ) = 0 then X :=X+20;

A. 10

B. 30

C. 2

D. 1

Ta bao gồm 91: 3 dư 1 yêu cầu không tiến hành câu lệnh sauthen.Vậy X vẫn dìm giá trị thuở đầu là 10.