Đối với hỗn hợp axit to gan lớn mật HNO3 0,1M nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì nhận xét nào sau đây là đúng?
Bạn đang xem: Đối với dd axit mạnh hno3 0 1m

HNO3 khi tan vào nước điện li hoàn toàn thành các ion:

HNO3 → H+ + NO3-

0,1M 0,1M 0,1M

=> = = 0,1M


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu ớt là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác minh được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, rất nhiều muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường xung quanh axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp HCl, vừa bội phản ứng được với dung dịch NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất có tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan khi cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ với b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan có trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý hiếm của a cùng b theo lần lượt là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan chiếm được là


Khi đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch bao gồm chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y gồm pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, cực hiếm pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd lếu láo hợp bao gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd có pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước đề xuất thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl gồm pH = 1 để đ­ược dung dịch axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch tất cả pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation với 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của làm phản ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của hỗn hợp thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ cần sử dụng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit bạo dạn HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đây là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. đề nghị hòa tan vào nước những muối nào, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài Học Toán Lớp 4 Tính Giá Trị Của Biểu Thức Lớp 4 Tính Giá Trị Của Biểu Thức

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.