Bạn đang xem: Gọi tên hợp chất hữu cơ

*

b) Tên rứa thếThí dụ:
*
Tên sửa chữa thay thế được viết ngay lập tức (không viết phương pháp như tên gốc - chức), có thể phân làm tía phần như sau:
*Xem thêm: Hãy Kể Tên Các Loại Máy Cơ Đơn Giản, Ví Dụ Và Công Dụng, Kể Tên Các Loại Máy Cơ Đơn Giản Mà Em Biết

$H_3C-CH_3$ $H_3C-CH_2Cl$ $H_2C=CH_2$ $HCequiv CH$(et+an) (clo+et+an) (et+en) (et+in) etan cloetan eten etin
*
Để hotline tên hợp hóa học hữu cơ, phải thuộc tên các số đếm cùng tên mạch cacbon như bảng $4.1$.Bảng $4.1$. Thương hiệu số đếm cùng tên mạch cacbon chính
*