Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Hai số đối nhau là gì


*

Giải thích công việc giải:

1) nhì số đối nhau là nhì số bao gồm tổng bởi 0.

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) nhì số nghịch hòn đảo là nhị số bao gồm tích bằng 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi ấy $3,dfrac13$ là nhì số nghịch đảo.

3) phép tắc cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu mã số:

Giả sử bao gồm 2 phân số cùng mẫu số là: $dfracab$ với $dfraccb$ ($b e 0$)

Khi đó: Tổng của 2 phân số cùng chủng loại số là phân số mới có mẫu số giữ nguyên và tử số bằng tổng tử số của 2 phân số ban đầu.

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác chủng loại số:

Giả sử tất cả 2 phân số khác mẫu số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, tổng của 2 phân số bởi phân số mới tất cả mẫu số là mẫu mã số tầm thường và tử số bởi tổng 2 tử số sau thời điểm quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

Ví dụ :$dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phép trừ 2 phân số:

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, hiệu của 2 phân số bởi phân số mới có mẫu số là chủng loại số phổ biến và tử số bởi hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Tích 2 phân số bằng phân số mới tất cả tử số bằng tích 2 tử số ban sơ và chủng loại số bằng tích 2 chủng loại số ban đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân chia 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

Khi đó: yêu đương 2 phân số là tích của phân số thứ nhất với nghịch đảo của phân số lắp thêm 2.

Xem thêm: Phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sin Và Cos, Phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sin X Và Cos X

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) đặc điểm của phép cộng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) đặc thù của phép nhân 2 phân số:

Giả sử tất cả 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) đặc thù phân phối của phép nhân với phép cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd= dfracambn + dfraccmdn$.