tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2: chấm dứt những phản ứng hóa học sau :

 

a/ . . .

Bạn đang xem: Hoàn thành các phản ứng sau

+ . . . ------> MgO

b/ . . . + . . . -------> P2O­5

c/ . . . + . . . -------->Al2O3

d/ . . . + . . . ---------> Na2S

e/ H2O  -------> . . . + . . .

f/ KClO3------> . . . + . . .

g/ . . . + . . . --------> CuCl2

h/ KMnO4 -------->K2MnO4 + MnO2 + . . .

i/ Mg + HCl ----->. . . + . . .

j/ Al + H2SO4 ----> . . . + . . .

k/ H2 + . . . --------> Cu + . . .

l/ CaO + H2O -------> . . .

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Enforce Là Gì, Dịch Nghĩa Của Từ Enforce


*

a) (2Mg+O_2underrightarrowt^o2MgO)

b) (4P+5O_2underrightarrowt^o2P_2O_5)

c) (4Al+3O_2underrightarrowt^o2Al_2O_3)

d) (2Na+Sunderrightarrowt^oNa_2S)

e) (2H_2Ounderrightarrowđp2H_2+O_2)

f) (2KClO_3underrightarrowt^o2KCl+3O_2)

g) (Cu+Cl_2underrightarrowt^oCuCl_2)

h) (2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2)

i) Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

j) (2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2)

k) (H_2+CuOunderrightarrowt^oCu+H_2O)

l) (CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)


Đúng 2
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ
*

+b.+H2+++CuO+c.+S+++O2+d.+P+++O2+e.+Na+++O2+->+f.+C2H2++O2+h.+H2+++Fe2O3+g.+KMnO4+i.KClO3+j.+H2O+k.+Na+++H2O+l.+K2O+++H2O+m.+Al+++HCl...">

Viết PTHH chấm dứt các phản bội ứng sau:

a. Sắt + O2 ->

b. H2 + CuO

c. S + O2

d. P + O2

e. Mãng cầu + O2 ->

f. C2H2 +O2

h. H2 + Fe2O3

g. KMnO4

i.KClO3

j. H2O

k. Mãng cầu + H2O

l. K2O + H2O

m. Al + HCl

o. Teo + Fe3O4


Lớp 8 hóa học
1
0
 + + + H3PO42. +Na++ +H2O+ +---> + NaOH++ +H23. +KMnO4+ K2MnO4+++MnO2+++O24. +Al++ +H...">

Lập các phương trình chất hóa học sau và cho biết loại phản ứng ?

1. P2O5 + H2O ---> H3PO4

2. Na + H2O ---> NaOH + H2

3. KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

4. Al + HCl ---> AlCl3 + H2

5. KClO3 ---> KCl + O2

6. Fe + HCl ----> FeCl2 + H2


Lớp 8 hóa học
2
0
 +CuCl2 ++ +H2O +14/+Mg++ +O2 +----> +MgO +15/+K2CO3++ +HCl +----> +FeCl2 ++ +H2 +16/+KM...">

1, 13/ CuO + HCl ----> CuCl2 + H2O

14/ Mg + O2 ----> MgO

15/ K2CO3 + HCl ----> FeCl2 + H2

16/ KMnO4 -----> K2MnO4 + MnO2 + O2

17/ Al + CuSO4 ----> Al2(SO4)3 + Cu

18/ P2O5 + H2O -----> H3PO4

19/ CaCO3 + HCl -----> CaCl2 + CO2 + H2O

20/ Na2CO3 + MgCl2 -----> MgCO3 + NaCl

21/ K2CO3 + MgCl2 -----> MgCO3 + KCl

22/ p. + O2 ----> P2O5

23/ Al2O3 + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2O

24/ SO2 + NaOH ----> Na2SO3 + H2O

25/ Al + NaOH + H2O ----> NaAlO2+ H2

26/ CuSO4 + NaOH ----> Cu(OH)2 + Na2SO4

27/ Al + CuCl2 ----> AlCl 3 + Cu

28/ Cu + AgNO3 ----> Cu(NO3)2 + Ag

29/ NaOH + H2SO4 ----> Na2SO4 + H2O

30/ BaO + HCl ----> BaCl2 + H2O

31/ Ba(OH)2  + HNO3 -----> Ba(NO3)2­ + H2O

32/ Cu(OH)2  + HNO3 -----> Cu(NO3)2­ + H2O

33/ MgCl2 + NaOH ----> NaCl + Mg(OH)2

34/ Fe(OH)3 + HCl -----> FeCl3 + H2O

35/ Fe2O3 + HCl ----> FeCl3 + H2O

36/ Na2O + H2O -----> NaOH

37/ Fe2O3 + H2 ----> sắt + H2O

38/ Ca + H3PO4 ----> Ca3PO4 + H2

39/ Fe3O4 + teo ----> sắt + CO2

40/ Fe(OH)3 + H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + H2O

 

Lập PTHH và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi

 phản ứng.

2, Hợp chất A bao gồm công thức R2O. Biết 0,25 mol hợp hóa học A có khối lượng là 15,5 g. Xác minh CTHH của A?