trong các hợp hóa học sau đây, chất nào cất ion nhiều nguyên tử, đề cập tên các ion nhiều nguyên tử đó:

a) H3PO4.

Bạn đang xem: Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Dãy chất nào dưới đây đều chứa những chất tất cả đồng thời ion đối kháng và ion đa nguyên tử:

A. NH4Cl, Na2SO4, H2S

B. KOH, Na2SO3, Ca(NO3)2


Hợp hóa học nào sau đây chứa ion nhiều nguyên tử?

A. HCl

B. N a 2 O

C. N H 4 C l

D. H 2 S

chất nào sau đây chứa ion đa nguyên tử?

A. C a C l 2 .

B. N H 4 C l .

C. A l C l 3 .

D. HCl.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số Học Lớp 6 (8 Đề)

hóa học nào sau đây chứa ion nhiều nguyên tử:

A. CaCl2

B. NH4Cl

C. AlCl3

D. HCl

Câu 31: cho những ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Bao gồm bao nhiêu ion đa nguyên tử?A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 32: cho những ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Có tổng số bao nhiêu cation?A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 33: Nguyên tử X gồm tổng số hạt là 58, trong các số đó số hạt mang điện gấp 1,9 lần số phân tử khôngmang điện. Số phân tử proton của nguyên tử X là?A. 19B. 20C. 11D. 12Câu 34: Một nguyên tử R bao gồm tổng số phân tử là 34, trong các số đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333lần số hạt không mang điện. Số khối của nguyên tử R là?A. 19B. 23C. 11D. 12Câu 35: Một thanh sắt chứa 0,2 mol Fe trong các số ấy có 55Fe (5,84%), 56Fe (91,68%), 57Fe (2,17%)và 58Fe. Hỏi thanh fe nặng bao nhiêu gam?A. 17,21B. 21,71C. 19,11D. 11,19Câu 36: Brom có 2 đồng vị79Br cùng 81Br. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là79,91. % số nguyên tử của đồng vị81Br với 79Br lần lượt là?A. 54,5% và 45,5%B. 45,5% và 54,5%C. 70% với 30%

D. 30% và 70%


Đáp án CIon nhiều nguyên tử là NH4+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cation R+ có cấu hình e phân phần ngoài cùng là 2p6. Links giữa nguyên tử nguyên tố R cùng với oxi ở trong loại liên kết gì?

Nguyên tử của yếu tố X có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp chất khí của nhân tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit tối đa là

liên kết trong phân tử KCl là liên kết nào?

cấu hình electron của nguyên tử nhân tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

thông số kỹ thuật electron làm việc trạng thái cơ phiên bản của nguyên tử yếu tắc X gồm tổng số electron trong các phân lớp phường là 8. Yếu tắc X là


Nguyên tử những nguyên tố halogen được bố trí theo chiều nửa đường kính nguyên tử giảm dần (từ trái quý phái phải) là

Nguyên tử như thế nào sau đây là đồng vị củaX1735

vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ bé dại và chu kì lớn là

link trong phân tử Cl2là

M là kim loại thuộc nhóm IIA. Tổng hợp hết 10,8 gam hỗn hợp kim loại và muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, chiếm được 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí A (đktc). Tỷ khối của A so với khí hiđro là 11,5. Sắt kẽm kim loại M là

vào một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố team A vào oxit biến hóa như thế nào?

sắp tới xếp các chất sau theo thứ lẻ tẻ tự tính bazơ tăng mạnh là

Cacbon bao gồm 2 đồng vị: C12 và C13. Oxi bao gồm 3 đồng vị: O16, O17, O18. Số phân tử CO khác biệt tạo được nên từ những đồng vị bên trên là

Nguyên tử X cùng Y tất cả hiệu số nguyên tử lần lượt là 19 và 15. Nhận xét nào tiếp sau đây đúng?

mang lại biết thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử nhân tố M (thuộc chu kỳ luân hồi 4) là ns2. Khẳng định M


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ion nào sau đây thuộc một số loại ion đa nguyên tử