(1dfrac45 + dfrac629 - dfrac45 + dfrac2329 = left( 1dfrac45 - dfrac45 ight) + left( dfrac629 + dfrac2329 ight))( = 1 + 1 = 2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác (ABC) các đường phân giác (AM) của góc (A) cùng (BN) của góc (B) cắt nhau tại (I).

Bạn đang xem: Kết quả phép tính 1

Khi đó, điểm (I):


*

Tam giác (ABC) vuông tại A, kẻ (AH ot BC) trên H. Biết (widehat ABC = 65^0). Sốđo (widehat HAC) là:


Thu gọn solo thức (A = left( - 2xy^3 ight)^2.dfrac38xz^2) rồi tìm bậc của solo thức đó.


Tính phù hợp (dfrac - 413.dfrac517 + dfrac - 1213.dfrac417 + dfrac413) ta được tác dụng là:


Cho đa thức (Pleft( x ight) = x^2 + mx - 9) (m là tham số). Tìm quý giá của m để (x = 1) là 1 trong những nghiệm của đa thức (Pleft( x ight)).


Cho những đa thức (f(x) = - 3x^2 + x^4 + 2x + x^3 - 4); (g(x) = x^3 - 4x^2 + x^4 - 4 + 3x).


Cho tam giác (ABC) vuông tại (A,) phân giác (BD) ( (D in AC)), tự (D) kẻ (DE ot BC,(E in BC)).

Xem thêm: Phân Tích Bài Câu Cá Mùa Thu Là Thể Thơ Gì, Top 12 Bài Phân Tích Câu Cá Mùa Thu Siêu Hay


*

Cho đa thức (fleft( x ight)) thỏa mãn: (left( x - 1 ight).fleft( x ight) = left( x + 2 ight)fleft( x + 3 ight)) với mọi (x.) tra cứu 5 nghiệm của nhiều thức (fleft( x ight)).