I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố chất hóa học là tập hợp phần đông nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều sở hữu tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p là số đặc thù của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính chất hóa học như nhau.

-->