tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Gỉa sử 1 nguyên tử nito có 1 mol.

Bạn đang xem: Khối lượng của nitơ

Khối lượng 1 mol nguyên tử nito là:

(m_N=1cdot14=14left(g ight))


*

Câu 1.Nguyên tử khí Nitơ nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn nguyên tử khí Oxi bởi bao nhiêu lần:

a.0,65 lần b.1,25 lần c.0,875 lần d.0,78 lần

Câu 2. Nguyên tử Cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Vậy trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử Magie là: 

a.3,98.10-23 gam b. 2,82 . 10-23 gam c.3,82 . 10-23 gam. D. 4,5 . 10-23 gam.

Câu 3.Hợp hóa học X chế tạo bởi kim loại M hóa trị III và gốc sunfat (SO4) hóa trị II .CTHH của X là:

a.MSO4 b.M3(SO4)2 c. M2(SO4)3 d. M2SO4

Câu 4.Một hợp chất được kết cấu bởi Cacbon và Hiđro tất cả phân tử hợp hóa học nặng hơn phân tử hiđro 15 lần . Phương pháp hóa học tập của hợp chất là :

 a . CH4 b. C2H4 c. C2H6 d. C6H6

Câu 5.Khối lượng của bố phân tử kali cacbonat 3K2CO3 là :

a. 153 đvC b.318đvC c. 218đvC d. 414 đvC

Câu 6. Cho những chất tất cả công thức sau : Cl2 , H2 , CO2 , Zn , H2SO4 , O3 , H2O , CuO . Team chỉ gồm những hợp hóa học là:

a. H2 , O3 , Zn , Cl2 b. O3 , H2 , CO2 , H2SO4

c. Cl2 , CO2 , H2 , H2O d. CO2 , CuO , H2SO4 , H2O

Câu 7. Trong một nguyên tử :

a. Số proton = số nơtron b. Số electron = số nơtron

c. số electron = số proton d. Số electron = số proton + số nơtron

Câu 8.Hợp hóa học Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342 đvC . Giá trị của x là :

a. 1 ; b. 2 ; c. 3 ; d. 4

Câu 9. Cho các cụm từ sau, hàng nào chỉ chất ?

A. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

B. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Television Có Đáp Án

C. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.

D. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

Câu 10. Có các nguyên tố chất hóa học sau : Nhôm, clo, hidro, natri, brom, vàng. Nguyên tố hóa học nào là kim loại :

A. Nhôm, natri, vàng B. Nhôm, natri, clo

C. Clo, hidro, brom D. Nhôm, brom, natri

Câu 11. Trong 1 phân tử nước tất cả :

A. 1H, 1O B. 1H2, 1O C. 2H, 1O D. 2H, 2O

Câu 12. Hợp hóa học X2O3 có phân tử khối là 102, hợp hóa học YH3 có phân tử khối là 17. X, Y lần lượt là :