Nguyên tử khối vừa phải của vàng bởi 16,40 lần nguyên tử khối của cacbon. Nguyên tử khối của cacbon bởi 12,011. Tính nguyên tử khối trung bình của vàng?
Bạn đang xem: Khối lượng nguyên tử của vàng

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách bóc ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối trung bình 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B cùng 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu hợp bao gồm hai đồng vị gồm số khối vừa đủ 31,1 và có tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 và tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9 (Có Đáp Án)

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% và X3 chiếm phần 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, nguyên tố Clo gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng tương xứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là